ஈழத் திருப்புகழ் – அகரவரிசை

அகரமு மாகி யதிபனு மாகி யதிகமு மாகி …… அகமாகி
அயனென வாகி அரியென வாகி அரனென வாகி …… அவர்மேலாய்
இகரமு மாகி யெவைகளு மாகி யினிமையு மாகி …… வருவோனே
இருநில மீதி லெளியனும் வாழ எனதுமு னோடி …… வரவேணும்
மகபதி யாகி மருவும் வலாரி மகிழ்களி கூரும் …… வடிவோனே
வனமுறை வேட னருளிய பூஜை மகிழ்கதிர் காம …… முடையோனே
செககண சேகு தகுதிமி தோதி திமியென ஆடு …… மயிலோனே
திருமலி வான பழமுதிர் சோலை மலைமிசை மேவு …… பெருமாளே.

agaramum Agi adhipanum Agi adhikamum Agi …… agamAgi
ayanena vAgi ariyena vAgi aranena vAgi …… avarmElAy
igaramum Agi evaigaLum Agi inimaiyum Agi …… varuvOnE
irunila meedhil eLiyanum vAzha enathumun Odi …… varavEnum
magapathi Agi maruvum valAri magizh kaLi kUrum …… vadivOnE
vanamuRai vEdan aruLiya pUjai magizh kadhir kAmam …… udaiyOnE
jegagaNa jEgu thagu dhimi thOdhi dhimi ena Adu …… mayilOnE
thirumali vAna pazhamuthir sOlai malai misai mEvu …… perumALE.

Meaning ………

agaramum Agi: Being the foremost as “a” is the foremost letter in all languages

adhipanum Agi: Being the Leader of all

adhikamum Agi: Being the Greatest of all

agamAgi: Being the Inner Self of all

ayanena vAgi: Being BrahmA, the Creator,

ariyena vAgi: Being Vishnu, the Protector,

aranena vAgi: Being SivA, the Destroyer,

avarmElAy: Being Someone transcending the above Trinity

igaramum Agi: Being all the things in this World

evaigaLum Agi: Being whatever things are in whichever world

inimaiyum Agi: Being the embodiment of sweetness

varuvOnE: The One who comes to me.

irunila meedhil: In this vast world

eLiyanum vAzha: In order that this humble self may also survive

enathumun Odi varavENum: You must come running towards me.

magapathi Agi: The Deity presiding over all sacrificial rites

maruvum valAri: being IndrA alias ValAri (enemy of ValAsura)

magizh kaLi kUrum: becomes immensely pleased

vadivOnE: to look at Your lovely figure.

vanamuRai vEdan: The hunter (AnthimAn*) who lived in the forest

aruLiya pUjai magizh: offered worship which You gladly accepted at

kadhir kAmam udaiyOnE: KadhirgAmam, Your favourite place.

jegagaNa jEgu thagu dhimi thOdhi dhimi: (very same sound)

ena Adu mayilOnE: On these beats does Your Peacock dance!

thirumali vAna pazhamuthir sOlai: Pazhamudhir chOlai, where wealth is plentiful,

malai misai mEvu perumALE.: the mountain there is Your favourite, You Great One!

அடைப டாது நாடோறும் இடைவிடாது போம்வாயு
அடைய மீளில் வீடாகு …… மெனநாடி
அருள்பெ றாவ னாசார கரும யோகி யாகாமல்
அவனி மீதி லோயாது …… தடுமாறும்
உடலம் வேறு யான்வேறு கரணம் வேறு வேறாக
உதறி வாச காதீத …… அடியூடே
உருகி ஆரி யாசார பரம யோகி யாமாறுன்
உபய பாத ராசீக …… மருள்வாயே
வடப ராரை மாமேரு கிரியெ டாந டாமோது
மகர வாரி யோரேழு …… மமுதாக
மகுட வாள ராநோவ மதிய நோவ வாரீச
வனிதை மேவு தோளாயி …… ரமுநோவக்
கடையு மாதி கோபாலன் மருக தீர வேல்வீர
கதிருகாம மூதூரில்…….உறைவோனே
புதல்வ கான வேல்வேடர் …… கொடிகோவே
கனக லோக பூபால சகல லோக ஆதார
கருணை மேரு வேதேவர் …… பெருமாளே.

adaipa dAthu nAdORum idaividAthu pOmvAyu
adaiya meeLil veedAku …… menanAdi
aruLpe RAva nAsAra karuma yOki yAkAmal
avani meethi lOyAthu …… thadumARum
udalam vERu yAnvERu karaNam vERu vERAka
uthaRi vAsa kAtheetha …… adiyUdE
uruki Ari yAsAra parama yOki yAmARun
upaya pAtha rAseeka …… maruLvAyE
vadapa rArai mAmEru kiriye dAna dAmOthu
makara vAri yOrEzhu …… mamuthAka
makuda vALa rAnOva mathiya nOva vAreesa
vanithai mEvu thOLAyi …… ramunOva
kadaiyu mAthi gOpAlan maruka cUli kApAli
puthalva kAna vElvEdar …… kodikOvE
kanaka lOka bUpAla sakala lOka AthAra
karuNai mEru vEthEvar …… perumALE.

……… Meaning ………

adai padAthu nAL thORum idai vidAthu pO(ku)m vAyu adaiya meeLil: If the air that is freely exhaled nonstop every day could be contained without total waste by reining it in and retaining it inside the body (kumbakam*),

veedu Akum ena nAdi aruL peRA anAsAra karuma yOki AkAmal: one could attain spiritual liberation (Jeevan mukthi); without carefully researching this fact, and obtaining Your blessing, I do not wish to be an indisciplined yogi of karma (practitioner of actions) and waste my life;

avani meethil OyAthu thadumARum: I do not wish to wander in this world recklessly all the time;

udalam vERu yAn vERu karaNam vERu vERAka uthaRi: I wish to clearly distinguish between my body, myself and my inner faculties (such as mind, intellect, will and arrogance) and then renounce all of them;

vAsaka atheetha adiyUdE uruki: I wish to prostrate with melting heart at Your feet which are beyond the description by words;

Ariya AsAra parama yOki AmARum: in order that I follow the sacred and righteous path and become a supreme practitioner of Siva-yOgA,

un upaya pAtha rAseekam aruLvAyE: kindly bestow on me the royal bliss of Your hallowed feet!

vada parArai mA mEru kiri edA nadA: The huge mountain MEru in the north with a large base was fixed (as the churning axle);

mOthu makara vAri Ezhum amuthAka: to extract nectar from the seven seas with lashing waves,

makuda vAL arA nOva mathiyam nOva: resulting in extreme pain to VAsuki, the serpent with bright gem-studded hoods, (that was used as the churning rope) and to the moon (used as a fulcrum),

vAreesa vanithai mEvum thOL Ayiramum nOva kadaiyum Athi gOpAlan maruka: He churned the seas with His thousand** aching shoulders – which shoulders are the favourite of Goddess Lakshmi seated on the lotus; He is the primordial Lord Gopalan (VishNu); and You are His nephew!

cUli kApAli puthalva kAna vEl vEdar kodi kOvE: You are the son of Lord SivA who holds in His hands the trident and the skull of Lord BrahmA; You are the Lord of VaLLi, the creeper-like damsel of the spear-wielding hunters;

kanaka lOka bUpAla sakala lOka AthAra: You are the King who protected the golden celestial land and You are the source and origin of all the worlds!

karuNai mEruvE thEvar perumALE.: Your compassion is huge like the Mount MEru, and You are the Lord of the celestials, Oh Great One!

அலகின் மாறு மாறாத கலதி பூத வேதாளி
அடைவில் ஞாளி கோமாளி …… அறமீயா
அழிவு கோளி நாணாது புழுகு பூசி வாழ்மாதர்
அருளி லாத தோடோய …… மருளாகிப்
பலக லாக ராமேரு மலைக ராச லாவீசு
பருவ மேக மேதாரு …… வெனயாதும்
பரிவு றாத மாபாதர் வரிசை பாடி யோயாத
பரிசில் தேடி மாயாத …… படிபாராய்
இலகு வேலை நீள்வாடை யெரிகொள் வேலை மாசூரி
லெறியும் வேலை மாறாத …… திறல்வீரா
இமய மாது பாகீர திநதி பால காசார
லிறைவி கான மால்வேடர் …… சுதைபாகா
கலக வாரி போல்மோதி வடவை யாறு சூழ்சீத
கதிர காம மூதூரி …… லிளையோனே
கனக நாடு வீடாய கடவுள் யானை வாழ்வான
கருணை மேரு வேதேவர் …… பெருமாளே.

alakin mARu mARAtha kalathi pUtha vEthALi
adaivil njALi kOmALi …… aRameeyA
azhivu kOLi nANAthu puzhuku pUsi vAzhmAthar
aruLi lAtha thOdOya …… maruLAki
palaka lAka rAmEru malaika rAsa lAveesu
paruva mEka mEthAru …… venayAthum
parivu RAtha mApAthar varisai pAdi yOyAtha
parisil thEdi mAyAtha …… padipArAy
ilaku vElai neeLvAdai yerikoL vElai mAcUri
leRiyum vElai mARAtha …… thiRalveerA
imaya mAthu pAkeera thinathi pAla kAsAra
liRaivi kAna mAlvEdar…… suthaipAkA
kalaka vAri pOlmOthi vadavai yARu sUzhseetha
kathira kAma mUthUri …… liLaiyOnE
kanaka nAdu veedAya kadavuL yAnai vAzhvAna
karuNai mEru vEthEvar…… perumALE.

alakinmARu mARAtha kalathi pUtha vEthALi: I am like a broomstick, an unchangeable witch, and a devil;

adaivu il njALi kOmALi: a worthless dog, a silly clown,

aRameeyA azhivu kOLi: I destroy myself by not giving alms to others;

nANAthu puzhuku pUsi vAzh mAthar: shamelessly, I hanker after whores wearing perfumes like musk,

aruL ilAtha thOL thOya maruL Aki: with a delusory lust to hug their loveless shoulders, (and in search of riches to shower on them)

pala kalai AkAra mEru malai kara asalA: (I praise others singing) “Oh, you are the seat of many an art; Your charitable arms are as strong as Mount Meru;

veesu paruva mEkamE thAru ena kaRpaka maramE enRu: Your benevolence is comparable to the seasonal rain-bearing clouds; and You are like KaRpagam, the wish-yielding celestial tree” and so on.

yAthum parivu uRAtha mA pAthar varisai pAdi: My songs are wasted praising those unsympathetic and treacherous sinners;

OyAtha parisil thEdi mAyAthapadi pArAy: Kindly bestow Your grace on me so that I do not die roaming about constantly in search of gifts!

ilaku vElai neeL vAdai eri koL vElai: You wielded the elegant spear on the seas on which the Northern Inferno* (VadamukAgni) was burning;

mA cUril eRiyum vElai mARAtha thiRal veerA: You never abstain from Your task of precisely throwing Your spear on SUran, who had disguised as a mango tree, Oh Great Warrior!

imaya mAthu pAkeerathi nathi pAlakA: You are the dear son of two mothers, one, PArvathi, the Daughter of HimavAn, and the other, River Ganga.

sAral iRaivi kAnam mAl vEdar suthai pAkA: She is the Goddess living in the valley of VaLLimalai; She is the daughter of the famous hunter (NambirAjan); She is Your consort VaLLi by Your side!

kalaka vAri pOl mOthi vada ai ARu sUzh seetha: Like the roaring seas this beautiful river (MaNikka Ganga) flows furiously from the northern side of this cool place,

kathirakAmam mUthu Uril iLaiyOnE: known as KadhirgAmam, an ancient town, which is Your abode, Oh Young One!

kanaka nAdu veedu Aya kadavuL yAnai vAzhvAna: She is DEvayAnai whose hometown is the golden celestial land, and You are her Life!

karuNai mEruvE thEvar perumALE.: You are the most compassionate one like Mount Meru. You are worshipped by the celestials, Oh Great One!

இறவாமற் பிறவாமல் எனையாள்சற் …… குருவாகிப்
பிறவாகித் திரமான பெருவாழ்வைத் …… தருவாயே
குறமாதைப் புணர்வோனே குகனேசொற் …… குமரேசா
அறநாலைப் புகல்வோனே அவிநாசிப் …… பெருமாளே.

iRavAmal piRavAmal enaiyAL saR …… guruvAgip
piRavAgi thiramAna peruvAzhvaith …… tharuvAyE
kuRamAdhaip puNarvOnE guhanE soR …… kumarEsA
aRanAlaip pugalvOnE avinAsip …… perumALE.

……… Meaning ………

iRavAmal piRavAmal enaiyAL saR guruvAgi: I pray that You give me a boon not to die and not to be born again. You must become my Master who ruled over me

piRavAgi: and every other support to me.

thiramAna peruvAzhvaith tharuvAyE: You must grant me eternal liberation and blissful life.

kuRamAdhaip puNarvOnE: You married VaLLi, the damsel of the KuRavAs.

guhanE soR kumarEsA: Oh GuhA, Oh KumaresA who is praised by all!

aRanAlaip pugalvOnE: You preach to me the four PurushArthAs (DharmA, Arththa, KAmA and MokshA).

avinAsip perumALE.: You have Your abode at AvinAsi*, Oh Great One!

உடுக்கத் துகில்வேணு நீள்பசி
யவிக்கக் கனபானம் வேணுநல்
ஒளிக்குப் புனலாடை வேணுமெய் …… யுறுநோயை
ஒழிக்கப் பரிகாரம் வேணுமுள்
இருக்கச் சிறுநாரி வேணுமொர்
படுக்கத் தனிவீடு வேணுமிவ் …… வகையாவுங்
கிடைத்துக் க்ருஹவாசி யாகிய
மயக்கக் கடலாடி நீடிய
கிளைக்குப் பரிபால னாயுயி …… ரவமேபோம்
க்ருபைச்சித் தமுஞான போதமு
மழைத்துத் தரவேணு மூழ்பவ
கிரிக்குட் சுழல்வேனை யாளுவ …… தொருநாளே
குடக்குச் சிலதூதர் தேடுக
வடக்குச் சிலதூதர் நாடுக
குணக்குச் சிலதூதர் தேடுக …… வெனமேவிக்
குறிப்பிற் குறிகாணு மாருதி
யினித்தெற் கொருதூது போவது
குறிப்பிற் குறிபோன போதிலும் …… வரலாமோ
அடிக்குத் திரகார ராகிய
அரக்கர்க் கிளையாத தீரனு
மலைக்கப் புறமேவி மாதுறு …… வனமேசென்
றருட்பொற் றிருவாழி மோதிர
மளித்துற் றவர்மேல் மனோகர
மளித்துக் கதிர்காம மேவிய …… பெருமாளே.

udukka thugil vENu neeL pasi
avikka ganapAnam vENunal
oLikkup punalAdai vENu mey …… uRunOyai
ozhikkap parikAram vENum uL
irukkach chiRunAri vENumor
padukkath thani veedu vENum …… ivvagai yAvum

kidaiththuk gruhavAsi yAgiya
mayakkak kadalAdi neediya
kiLaikkup paripAlanAy uyir …… avamEpOm
krupai chith thamu nyAna bOdhamum
azhaiththuth tharavENu mUzhbava
girikkuL suzhal vEnai ALuvadh …… orunALE
kudakku chila dhUthar thEduga
vadakku chila dhUthar nAduga
kuNakku chiladhUthar thEduga …… enamEvi
kuRippiR kuRikANu mAruthi
iniththeR koru dhUthu pOvadhu
kuRippiR kuRi pOna pOdhilum …… varalAmO
adikkuth thirakAra rAgiya
arakkark kiLaiyAdha dheeranum
alaikkap puRamEvi mAdhuRu vanamE …… sendru
aruL poR thiruvAzhi mOdhiram
aLiththutr avarmEl manOharam
aLiththuk kadhir kAmamEviya …… perumALE.

……… Meaning ………

udukka thugil vENum: I need clothes to wear;

neeL pasiavikka ganapAnam vENum: I need sumptuous drinks to quench my thirst and hunger;

naloLikkup punalAdai vENum: For a bright appearance, I need water to bathe and colourful clothes to wear;

mey uRunOyai ozhikkap parikAram vENum: To heal my bodily diseases, I need medicines and remedies;

uLirukkach chiRunAri vENum: I need a young wife to take care of my home;

padukkath thani or veedu vENum: I need a private house for my sleeping pleasure;

ivvagai yAvum kidaiththuk gruhavAsi yAgiya: and if I get all these I need, I become a “Family Man”!

mayakkak kadalAdi: Then I drown in the deep sea of illusion!

neediya kiLaikkup paripAlanAy uyir avamEpOm: I become the guardian of an extended family, and lo, there goes my life into utter waste!

krupai chiththamu nyAna bOdhamum azhaiththuth tharavENum: You must call me unto Yourself specially to provide me with a compassionate heart and Knowledge of SivA.

Uzhbava girikkuL suzhal vEnai: I am caught reeling in the whirlwind of fate in this mountain-valley of birth;

ALuvadh orunALE: and will You please take me over one of these days? (Hereafter SwAmigaL describes HanumAn’s role in RAmAyaNA, with particular reference to KadhirgAmam)

kudakku chila dhUthar thEduga: “Some messengers should proceed Westward to look for (SitA);

vadakku chila dhUthar nAduga: some should proceed Northward to search;

kuNakku chiladhUthar thEduga enamEvi: and some should go Eastward” said Sugreeva sending his messengers.

kuRippiR kuRikANu mAruthi: As for HanumAn, who is so sharp as to read between the lines,

iniththeR koru dhUthu pOvadhu: he was chosen as the head-messenger heading south;

kuRippiR kuRi pOna pOdhilum varalAmO: and his brief was not to return without any positive information (about SitA Devi).

adikkuth thirakAra rAgiya arakkark kiLaiyAdha dheeranum: The great warrior HanumAn, who is never intimidated into losing to the cunning and vicious RAkshasAs,

alaikkap puRamEvi: jumped across the wavy sea to the other side

mAdhuRu vanamE sendru: reached AsOkavanam, where SitA DEvi was imprisoned,

aruL poR thiruvAzhi mOdhiram aLiththu: and handed to her SriRAmA’s divine and lovely golden ring.

utravarmEl manOharam aLiththu: Back from his successful mission, HanumAn was blessed by You blissfully* at

kadhir kAmamEviya perumALE.: KadhirgAmam, Your favourite abode, Oh Great One!

எதிரி லாத பத்தி …… தனைமேவி
இனிய தாள்நி னைப்பை …… யிருபோதும்
இதய வாரி திக்கு …… ளுறவாகி
எனது ளேசி றக்க …… அருள்வாயே
கதிர காம வெற்பி …… லுறைவோனே
கனக மேரு வொத்த …… புயவீரா
மதுர வாணி யுற்ற …… கழலோனே
வழுதி கூனி மிர்த்த …… பெருமாளே

edhirilAdha baththi …… thanai mEvi
iniya thAL ninaippai …… iru pOdhum
idhaya vAridhikkuL …… uRavAgi
enadhuLE siRakka …… aruLvAyE
kadhira kAma veRpil …… uRaivOnE
kanaka mEru oththa …… buyaveerA
madhura vANi utra …… kazhalOnE
vazhudhi kUn nimirththa …… perumALE.

……… Meaning ………

edhirilAdha baththi thanai mEvi: My devotion to You should be unequalled;

iniya thAL ninaippai iru pOdhum: day and night, I must meditate only on Your two lotus feet;

idhaya vAridhikkuL uRavAgi: that thought should dissolve in the ocean of my heart;

enadhuLE siRakka aruLvAyE: and it should prosper within myself by Your grace!

kadhira kAma veRpil uRaivOnE: You reside at the mount of KadhirgAmam!

kanaka mEru oththa buyaveerA: Your valorous shoulders are like the golden peaks of Mount MEru!

madhura vANi utra kazhalOnE: Saraswathi of sweet words, comes to You and hails Your feet!

vazhudhi kUn nimirththa perumALE.: You straightened the hunch-back of PANdiyan Vazhuthi, (coming into this world as ThirugnAna Sambandhar), Oh Great One!

கடகட கருவிகள் தபவகி ரதிர்கதிர்
காமத் தரங்கம் …… மலைவீரா
கனகத நககுலி புணரித குணகுக
காமத் தனஞ்சம் …… புயனோட
வடசிக ரகிரித விடுபட நடமிடு
மாவிற் புகுங்கந் …… தவழாது
வழிவழி தமரென வழிபடு கிலனென
வாவிக் கினம்பொன் …… றிடுமோதான்
அடவியி ருடியபி நவகும ரியடிமை
யாயப் புனஞ்சென் …… றயர்வோனே
அயிலவ சமுடன ததிதிரி தருகவி
யாளப் புயங்கொண் …… டருள்வோனே
இடமொரு மரகத மயில்மிசை வடிவுள
ஏழைக் கிடங்கண் …… டவர்வாழ்வே
இதமொழி பகரினு மதமொழி பகரினு
மேழைக் கிரங்கும் …… பெருமாளே.

kadakada karuvigaL thapavagi radhirkadhir
kAmath tharangam …… malaiveerA
kanakadha nagakuli puNaridha guNaguha
kAmath thananjam …… buyanOda
vadasika ragiridha vidupada natamidu
mAviR pugungan …… thavazhAdhu
vazhivazhi thamarena vazhipadu gilanena
vAvik kinampon …… dridumOthAn
adaviyi rudiyabi navakuma riyadimai
yAyap punansen …… drayarvOnE
ayilava samudana thadhithiri tharukavi
yALap buyankoN …… daruLvOnE
idamoru marakatha mayilmisai vadivuLa
Ezhaik kidankaN …… davarvAzhvE
idhamozhi pagarinu madhamozhi pagarinum
Ezhaik kirangum …… perumALE.

……… Meaning ………

kadakada karuvigaL thapavagi radhirkadhirkAma: The striped tigers in Your abode KadhirgAmam roar louder than, and drown, the rattling noise of the drums.

tharangam malaiveerA: Your valour displayed by the Spear shakes the waves of the sea!

kanakadha nagakuli puNaridha guNa: With a kind heart, You married DEvayAnai, reared by AirAvatham, the elephant of IndrA, noted for its fame and rage.

guha: You dwell inside the cave of my heart, Oh GuhA!

kAmath thananjam buyanOda: Vishnu, father of Manmathan, was scared; BrahmA fled from the place;

vadasika ragiridha vidupada: and the northern mount MEru saw its peak reduced to powder

natamidu mAviR pugun kantha: when Your peacock (more like a horse) danced; and You mounted on it, KanthA!

vazhAdhu vazhivazhi thamarena vazhipadugilan: I do not worship You in a traditional way as Your devotees do.

enavA vikkinam pondridumOthAn: Nevertheless, will my desires and miseries ever be extinguished?

adavi yirudiy abinava kumari yadimaiyAy: You desired to be the slave of VaLLi, the wonderful daughter of a sage meditating in the forest*,

appunansendr ayarvOnE: and faced a lot of trouble going to her millet field!

avasamudan athadhi thiritharu kavi: Once there was a poet (PoyyAmozhi) who was roaming in the forest in a trance;

yALa ayil buyankoN daruLvOnE: You challenged him and took him on in the disguise of a hunter with a spear!**

idamoru marakatha mayilmisai vadivuLa: He gave the left side of His body to this emerald-green peahen,

EzhaikkuidankaN davarvAzhvE: called PArvathi; and He is SivA. You are His treasure!

idhamozhi pagarinu madhamozhi pagarinum: Whether I praise You with kind words or I speak to You arrogantly,

Ezhaik kirangum perumALE.: You are always extremely gracious to this poor soul, Oh Great One!

கனிதருங் கொக்குக் கட்செவி வெற்பும்
பழநியுந் தெற்குச் சற்குரு வெற்புங்
கதிரையுஞ் சொற்குட் பட்டதி ருச்செந் …… திலும்வேலும்
கனவிலுஞ் செப்பத் தப்புமெ னைச்சங்
கடவுடம் புக்குத் தக்கவ னைத்துங்
களவுகொண் டிட்டுக் கற்பனை யிற்கண் …… சுழல்வேனைப்
புனிதனம் பைக்குக் கைத்தல ரத்நம்
பழையகங் கைக்குற் றப்புது முத்தம்
புவியிலன் றைக்கற் றெய்ப்பவர் வைப்பென் …… றுருகாஎப்
பொழுதும் வந்திக்கைக் கற்றஎ னைப்பின்
பிழையுடன் பட்டுப் பத்தருள் வைக்கும்
பொறையையென் செப்பிச் செப்புவ தொப்பொன் …… றுளதோதான்
அனனியம் பெற்றற் றற்றொரு பற்றுந்
தெளிதருஞ் சித்தர்க் குத்தெளி சிற்கொந்
தமலைதென் கச்சிப் பிச்சிம லர்க்கொந் …… தளபாரை
அறவிநுண் பச்சைப் பொற்கொடி கற்கண்
டமுதினுந் தித்திக் கப்படு சொற்கொம்
பகிலஅண் டத்துற் பத்திசெய் முத்தின் …… பொலமேருத்
தனிவடம் பொற்புப் பெற்றமு லைக்குன்
றிணைசுமந் தெய்க்கப் பட்டநு சுப்பின்
தருணிசங் குற்றுத் தத்துதி ரைக்கம் …… பையினூடே
தவமுயன் றப்பொற் றப்படி கைக்கொண்
டறமிரண் டெட்டெட் டெட்டும் வளர்க்கும்
தலைவிபங் கர்க்குச் சத்யமு ரைக்கும் …… பெருமாளே.

kanitharung kokkuk katchevi veRpum
pazhaniyum theRku saRguru veRpung
kadhiraiyum soRkut patta thiruchchendh …… dhilumvElum
kanavilum seppath thappum enaiccang
kata udambukkuth thakka anaiththung
kaLavukoN dittuk kaRpanaiyiR kaN …… suzhalvEnaip
punidhanam baikkuk kaiththala rathnam
pazhaiya gangaikku utrappudhu muththam
buviyilan draikkatr traippavar vaippen …… drurugAep
pozhudhum vandhikkaik katra enaippin
pizhaiyudan pattup baththaruL vaikkum
poRaiyaiyen ceppi ceppuvadh oppondr …… uLadhOthAn
ananiyam petratr tratroru patrun
theLitharum chiththark kuththeLi siRkon
dhamalaithen kachchip pichchima larkkon …… dhaLa pArai

aRavinuN pachchaip poRkodi kaRkaNd
amudhinum thiththik kappadu soRkomb
akila aNdaththuR paththisey muththin …… polamEruth
thanivadam poRpup petra mulaik kun
driNaisumandh dheykkap patta nusuppin
tharuNisang kutruth thaththuthi raikkam …… baiyinUdE
thavamuyan drappotr trappadi kaikkkoN
daRamiraN dettet tettum vaLarkkum
thalaivipang karkku sathyamu raikkum …… perumALE.

……… Meaning ………

kanitharung kokkuk katchevi veRpum: The mountain at ThiruchchengkOde (known as NAgamalai) where mango trees with plenty of fruits abound,

pazhaniyum theRku saRguru veRpung: Pazhani hills, SwAmimalai in the south,

kadhiraiyum soRkut patta thiruchchendh dhilum vElum: KadhirgAmam, the famous place ThiruchchendhUr and the great weapon, Spear,

kanavilum seppath thappum enai: are not mentioned by me even in my dreams;

sangkata udambukkuth thakka anaiththung: for the pleasure of this troublesome body, I go about acquiring everything

kaLavukoN dittuk kaRpanaiyiR kaN suzhalvEnaip: by hook or crook, constantly contemplating all devious means, and roam about in my imagination.

punidhanam baikkuk kaiththala rathnam: “He is the precious ruby adorning the finger of Mother PArvathi, the consort of impeccable Lord SivA;

pazhaiya gangaikku utrappudhu muththam: He is the new pearl delivered by old Mother Ganga;

buviyilan draikkatr traippavar vaippen drurugA: He is the safe deposit earned by those great people who never save anything in the world but spend it all every day for the sake of the Lord” – so I should have praised You with melting heart

eppozhudhum vandhikkaik katra enai: and worshipped at all times, but I did not.

pin pizhaiyudan pattup baththaruL vaikkum: Even then, You have condoned my shortcomings; showing great forbearance, You have placed me as one among Your devotees.

poRaiyaiyen seppi seppuvadh oppondr uLadhOthAn: How can I describe Your compassion, and is there anything that can match Your mercy?

ananiyam petratr tratroru patrun: They have reached a state of non-duality (where I am not different from You) with all attachments severed,

theLitharum chiththark kuththeLi siR: and they have clear mind; they are the visionaries who have precisely understood

kondhamalaithen kachchip pichchima larkkondhaLa pArai: the impeccable Mother, with garlands adorning Her, having established Her abode in beautiful KAnchipuram, decorated by jasmine flowers in Her hair; She is Mother ParA Sakthi (Supreme Power);

aRavinuN pachchaip poRkodi: She is righteousness personified; She is like the tender creeper of a deep green complexion;

kaRkaNdamudhinum thiththik kappadu soRkombu: The words of this creeper-like Mother are sweeter than sugar candy and nectar;

akila aNdaththuR paththisey muththin polamEru: She is the Pearl that created the entire universe; She is the Mount MEru made of solid gold;

thanivadam poRpup petra mulaik kundriNaisumandh dheykkap patta nusuppin tharuNi: Her two bosoms are like mounts having the beauty of matchless pearl necklaces; their sheer weight has made Her waist slender; She is the youthful damsel, UmAdEvi.

sang kutruth thaththuthi raikkam baiyinUdE: On the banks of River Kambai, whose waves lash out delivering conch shells in plenty,

thavamuyan drappotr trappadi kaikkkoNdu: She did Her penance; with two measures of paddy,

aRamiraN dettet tettum vaLarkkum thalaivi: She carried out thirty-two religious duties*; She is the Great Goddess KamAkshi;

pang karkku sathyamu raikkum perumALE.: to Her consort, Lord SivA, You preached the Eternal Truth of PraNava ManthrA, Oh Great One!

குடலிடை தீதுற் றிடையிடை பீறிக்
குலவிய தோலத் …… தியினூடே
குருதியி லேசுக் கிலமது கூடிக்
குவலயம் வானப் …… பொருகாலாய்
உடலெழு மாயப் பிறவியி லாவித்
துறுபிணி நோயுற் …… றுழலாதே
உரையடி யேனுக் கொளிமிகு நீபத்
துனதிரு தாளைத் …… தரவேணும்
கடலிடை சூரப் படைபொடி யாகக்
கருதல ரோடப் …… பொரும்வேலா
கதிர்விடு வேலைக் கதிரினில் மேவிக்
கலைபல தேர்முத் …… தமிழ்நாடா
சடையினர் நாடப் படர்மலை யோடித்
தனிவிளை யாடித் …… திரிவோனே
தனிமட மானைப் பரிவுட னாரத்
தழுவும்வி நோதப் …… பெருமாளே.

kudalidai theethut Ridaiyidai peeRik kulaviya thOlath …… thiyinUdE
kuruthiyi lEsuk kilamathu kUdik kuvalayam vAnap …… porukAlAy
udalezhu mAyap piRaviyi lAvith thuRupiNi nOyut …… RuzhalAthE
uraiyadi yEnuk koLimiku neepath thunathiru thALaith …… tharavENum
kadalidai cUrap padaipodi yAkak karuthala rOdap …… porumvElA
kathirvidu vElaik kathirinil mEvik kalaipala thErmuth …… thamizhnAdA
sadaiyinar nAdap padarmalai yOdith thaniviLai yAdith …… thirivOnE
thanimada mAnaip parivuda nArath thazhuvumvi nOthap …… perumALE.

……… Meaning ………

kudal idai theethu utRu idai idai peeRik kulaviya thOl aththiyin UdE: In this body, consisting of skin and bones, which skin displays cracks here and there due to intestinal disorder,

kuruthiyilE sukkilam athu kUdi: there is union between (the woman’s) blood and sperm;
kuvalayam vAn appu oru kAlAy udal ezhum mAyap piRaviyil Aviththu: a wonderful amalgam of the five elements, namely, earth, cosmos, water, matchless air (and fire), gives rise to the birth of another body; born like this,
uRu piNi nOy utRu uzhalAthE: I do not wish to be afflicted by the simultaneous attack of bodily diseases and mental illness and roam about indefinitely;
urai adiyEnukku oLi miku neepaththu unathu iru thALaith thara vENum: for that, kindly grant me, in consideration of my praising Your glory, Your two dazzling and hallowed feet, adorned with kadappa flowers!
kadal idai cUrap padai podiyAkak karuthalar Odap porum vElA: In the midst of the seas, You fought a war in which the demon SUran was smashed to pieces and all enemies fled!
kathir vidu vElaik kathirinil mEvi kalai pala thEr muththamizh nAdA: You came to this world as ThirugnAna Sambandhar, like the rising sun emerging from the sea spreading its rays of radiance, learnt many artistic texts and scriptures and reigned in TamilnAdu, the land of the three branches of Tamil!
sadaiyinar nAdap padar malai Odith thani viLaiyAdith thirivOnE: To the immense happiness of SivA, the Lord with the matted hair, You ran around all over the vast mountain of KailAsh and played alone, Oh Lord!
thani mada mAnaip parivudan Arath thazhuvum vinOthap perumALE.: She is matchless; she is the deer-like damsel, VaLLi; with abundant love, You hugged her tightly, Oh Handsome and Great One!

குமரகுரு பரமுருக குகனே குறச்சிறுமி
கணவசர வணநிருதர் கலகா பிறைச்சடையர்
குருவெனந லுரையுதவு மயிலா எனத்தினமு …… முருகாதே
குயில்மொழிநன் மடவியர்கள் விழியா லுருக்குபவர்
தெருவிலந வரதமன மெனவே நடப்பர்நகை
கொளுமவர்க ளுடைமைமன முடனே பறிப்பவர்க …… ளனைவோரும்
தமதுவச முறவசிய முகமே மினுக்கியர்கள்
முலையிலுறு துகில்சரிய நடுவீ திநிற்பவர்கள்
தனமிலியர் மனமுறிய நழுவா வுழப்பியர்கண் …… வலையாலே
சதிசெய்தவ ரவர்மகிழ அணைமீ துருக்கியர்கள்
வசமொழுகி யவரடிமை யெனமா தரிட்டதொழில்
தனிலுழலு மசடனையு னடியே வழுத்தஅருள் …… தருவாயே
சமரமொடு மசுரர்படை களமீ தெதிர்த்தபொழு
தொருநொடியி லவர்கள்படை கெடவே லெடுத்தவனி
தனில்நிருதர் சிரமுருள ரணதூள் படுத்திவிடு …… செருமீதே
தவனமொடு மலகைநட மிடவீ ரபத்திரர்க
ளதிரநிண மொடுகுருதி குடிகா ளிகொக்கரிசெய்
தசையுணவு தனின்மகிழ விடுபேய் நிரைத்திரள்கள் …… பலகோடி
திமிதமிட நரிகொடிகள் கழுகா டரத்தவெறி
வயிரவர்கள் சுழலவொரு தனியா யுதத்தைவிடு
திமிரதிந கரஅமரர் பதிவாழ் வுபெற்றுலவு …… முருகோனே
திருமருவு புயனயனொ டயிரா வதக்குரிசி
லடிபரவு பழநிமலை கதிர்கா மமுற்றுவளர்
சிவசமய அறுமுகவ திருவே ரகத்திலுறை …… பெருமாளே

kumarakuru paramuruka gukanE kuRacchiRumi
kaNavasara vaNaniruthar kalakA piRaicchadaiyar
kuruvenana luraiyuthavu mayilA enaththinamu …… murukAthE
kuyilmozhinan madaviyarkaL vizhiyA lurukkupavar
theruvilana varathamana menavE nadapparnakai
koLumavarka Ludaimaimana mudanE paRippavarka …… LanaivOrum
thamathuvasa muRavasiya mukamE minukkiyarkaL
mulaiyiluRu thukilsariya naduvee thiniRpavarkaL
thanamiliyar manamuRiya nazhuvA vuzhappiyarkaN …… valaiyAlE
sathiseythava ravarmakizha aNaimee thurukkiyarkaL
vasamozhuki yavaradimai yenamA tharittathozhil
thaniluzhalu masadanaiyu nadiyE vazhuththAruL …… tharuvAyE
samaramodu masurarpadai kaLamee thethirththapozhu
thorunodiyi lavarkaLpadai kedavE leduththavani
thanilniruthar siramuruLa raNathUL paduththividu …… serumeethE
thavanamodu malakainada midavee rapaththirarka
LathiraniNa modukuruthi kudikA Likokkarisey
thasaiyuNavu thaninmakizha vidupEy niraiththiraLkaL …… palakOdi
thimithamida narikodikaL kazhukA daraththaveRi
vayiravarkaL suzhalavoru thaniyA yuthaththaividu
thimirathina karAmarar pathivAzh vupetRulavu …… murukOnE

thirumaruvu puyanayano dayirA vathakkurisi
ladiparavu pazhanimalai kathirkA mamutRuvaLar
sivasamaya aRumukava thiruvE rakaththiluRai …… perumALE.

……… Meaning ………

kumara kurubara muruka gukanE kuRas siRumi kaNava saravaNa: “Oh KumarA, the Great Master, MurugA, GuhA, the consort of VaLLi who is the damsel of the KuRavAs, Oh SaravaNA,

niruthar kalakA piRaic chadaiyar kuru ena nal urai uthavu: You devastated the demons; You are the Master of Lord SivA, wearing the crescent moon on His matted hair, and You preached to Him the great PraNava ManthrA;

mayilA enath thinamum urukAthE: You mount the peacock, Oh Lord!” – with these words I should have praised You everyday with a melting heart; instead, (I went after)

kuyil mozhi nal madaviyarkaL vizhiyAl urukkupavar: good-looking girls, with a sweet voice like the cuckoo’s, capable of melting one’s heart by their mere looks;

theruvil anavaratham a(n)nam enavE nadappar: they always walk the streets with a gait like the swan’s;

nakai koLum avarkaL udaimai manam udanE paRippavarkaL: they instantly snatch the belongings and minds of the men who admire them with glee;

anaivOrum thamathu vasam uRa vasiya mukamE minukkiyarkaL: they entrap one and all with their enticing faces laced with a glittering make-up;

mulaiyil uRu thukil sariya nadu veethi niRpavarkaL: standing right in the middle of the street, they deliberately slide off the cloth covering their bosom;

thanam iliyar manam muRiya nazhuvA uzhappiyar: they belittle those men dropping in without money and slip away from them elusively;

kaN valaiyAlE sathi seythu avar avar makizha aNai meethu urukkiyarkaL: they deviously spread the net of their eyes for men, dissolving them in pleasure on the bed in proportion to the money doled out;

vasam ozhuki avar adimai ena mAthar itta thozhil thanil uzhalum asadanai: I hankered after such whores and became their slave, running menial errands for them; I have been a big fool;

un adiyE vazhuththa aruL tharuvAyE: kindly bless me graciously with the ability to praise Your hallowed feet!

samaramodum asurar padai kaLam meethu ethirththa pozhuthu: When the armies of the demons came aggressively to them to wage a war,

oru nodiyil avarkaL padai keda vEl eduththu avani thanil niruthar siram uruLa raNa thUL paduththividu seru meethE: You wielded the spear destroying those armies in a second, rolling the heads of the demons on the earth and smashing the battlefield into smithereens;

thavanamodum alakai nadamida veera paththirarkaL athira niNamodu kuruthi kudi kALi kokkari sey: thirsty devils danced about; veerabhadrAs (armies of Lord SivA) made a roaring noise; Goddess KALi who devours blood with flesh screamed rapturously;

thasai uNavu thanin makizhavidu pEy niraith thiraLkaL palakOdi thimithamida: rows and rows of devils, numbering several million, became excited about the meal of flesh and shrieked ecstatically;

nari kodikaL kazhuku Ada raththa veRi vayiravarkaL suzhala oru thani Ayuthaththai vidu thimira thinakara: the jackals, crows and eagles began to dance; and the blood-thirsty bhairavAs roamed about menacingly when You wielded the unique spear, Oh Lord; You are like the sun that dispels the darkness of ignorance!

amarar pathi vAzhvu petRu ulavu murukOnE: Oh MurugA, You made it possible for IndrA, the Lord of the celestials, to regain His domain and roam about freely!

thiru maruvu puyan ayanodu ayirAvathak kurisil adi paravu: Lord VishNu, whose shoulders are hugged by Goddess Lakshmi, BrahmA and IndrA, mounting the elephant AirAvatham, come to worship You in

pazhanimalai kathirkAmam utRu vaLar siva samaya aRumukava: Your abodes at Mount Pazhani and KadhirgAmam, Oh Epitome of the Saiva Religion, with six hallowed faces!

thiruvErakaththil uRai perumALE.: You are seated in SwAmimalai, Oh Great One!

கொந்துத் தருகுழ லிருளோ புயலோ
விந்தைத் தருநுதல் சிலையோ பிறையோ
கொஞ்சிப் பயில்மொழி அமுதோ கனியோ …… விழிவேலோ
கொங்கைக் குடமிரு கரியோ கிரியோ
வஞ்சிக் கொடியிடை துடியோ பிடியோ
கொங்குற் றுயரல்கு லரவோ ரதமோ …… எனுமாதர்
திந்தித் திமிதிமி திமிதா திமிதோ
தந்தித் திரிகட கிடதா எனவே
சிந்திப் படிபயில் நடமா டியபா …… விகள்பாலே
சிந்தைத் தயவுகள் புரிவே னுனையே
வந்தித் தருள்தரு மிருசே வடியே
சிந்தித் திடமிகு மறையா கியசீ …… ரருள்வாயே
வெந்திப் புடன்வரு மவுணே சனையே
துண்டித் திடுமொரு கதிர்வே லுடையாய்
வென்றிக் கொருமலை யெனவாழ் மலையே …… தவவாழ்வே
விஞ்சைக் குடையவர் தொழவே வருவாய்
கஞ்சத் தயனுட னமரே சனுமே
விந்தைப் பணிவிடை புரிபோ தவர்மே …… லருள்கூர்வாய்
தொந்திக் கணபதி மகிழ்சோ தரனே
செங்கட் கருமுகில் மருகா குகனே
சொந்தக் குறமகள் கணவா திறல்சேர் …… கதிர்காமா
சொம்பிற் பலவள முதிர்சோ லைகள்சூழ்
இஞ்சித் திருமதிள் புடைசூ ழருள்சேர்
துங்கப் பழநியில் முருகா இமையோர் …… பெருமாளே

konthuth tharukuzha liruLO puyalO
vinthaith tharunuthal silaiyO piRaiyO
konjip payilmozhi amuthO kaniyO …… vizhivElO
kongaik kudamiru kariyO kiriyO
vanjik kodiyidai thudiyO pidiyO
kongut Ruyaralku laravO rathamO …… enumAthar
thinthith thimithimi thimithA thimithO
thanthith thirikada kidathA enavE
sinthip padipayil nadamA diyapA …… vikaLpAlE

sinthaith thayavukaL purivE nunaiyE
vanthith tharuLtharu mirusE vadiyE
sinthith thidamiku maRaiyA kiyasee …… raruLvAyE
venthip pudanvaru mavuNE sanaiyE
thuNdith thidumoru kathirvE ludaiyAy
venRik korumalai yenavAzh malaiyE …… thavavAzhvE
vinjaik kudaiyavar thozhavE varuvAy
kanjath thayanuda namarE sanumE
vinthaip paNividai puripO thavarmE …… laruLkUrvAy
thonthik kaNapathi makizhsO tharanE
sengat karumukil marukA gukanE
sonthak kuRamakaL kaNavA thiRalsEr …… kathirkAmA
sompiR palavaLa muthirsO laikaLcUzh
injith thirumathiL pudaicU zharuLsEr
thungap pazhaniyil murukA imaiyOr …… perumALE.

……… Meaning ………

konthuth tharu kuzhal iruLO puyalO: “Is their hair, adorned with bunches of flowers, darkness itself, or a dark cloud?

vinthaith tharu nuthal silaiyO piRaiyO: Is their wonderful forehead a bow, or the crescent-moon?

konjip payil mozhi amuthO kaniyO vizhi vElO: Is their prattling sweet speech the nectar itself, or a fruit? Are their eyes spears?

kongaik kudam iru kariyO kiriyO : Are their pot-like breasts two elephants, or mountains?

vanjik kodi idai thudiyO pidiyO: Is their vanji-creeper-like (rattan reed) waist a hand-drum, or something that could be held in a grip?

kongu utRu uyar alkul aravO rathamO enu mAthar: Is their fragrant and lofty genital a hood of the serpent or a chariot?” – such comparisons abound about these women.

thinthith thimithimi thimithA thimithO thanthith thirikida kidathA enavE sinthu ippadi payil nadamAdiya pAvikaL pAl: These sinful whores have practised dance against the background music of the variety known as sinthu to the meter “thinthith thimithimi thimithA thimithO thanthith thirikida kidathA”;

sinthaith thayavukaL purivEn unaiyE vanthiththu aruL tharum iru sEvadiyE sinthiththida miku maRaiyAkiya seer aruLvAyE: I set my mind to perform acts of love with these whores; kindly make me worship You and meditate on Your two hallowed feet that shower grace upon me; for that, You have to teach me the great secret ManthrA which is the principle of Your preaching, Oh Lord!

venthippudan varum avuNa eesanaiyE thuNdiththidum oru kathir vEl udaiyAy venRikku oru malai ena vAzh malaiyE thava vAzhvE: The leader of the demons, SUran, came to war with all kinds of weapons like the sword, the knapsack containing the arrows etc.; that SUran was severed and destroyed by Your matchless and bright spear, Oh Lord! You are deemed as a mountain of triumph, Oh living mountain of Knowledge! You are the Treasure of the sages who have performed great penance!

vinjaikku udaiyavar thozhavE varuvAy kanjaththu ayanudan amara eesanumE vinthaip paNividai puri pOthu avarmElaruL kUrvAy: You come to be worshipped by those possessing the mystical and true knowledge, Oh Lord! When Lord Brahma, seated on the lotus, and Indra remain in Your adorable service, You bestow upon them Your abundant grace, Oh Lord!

thonthik kaNapathi makizh sOtharanE sem kaN karu mukil marukA gukanE sonthak kuRa makaL kaNavA thiRal sEr kathir kAmA: You are the pleasing younger brother of Lord GaNapathi, with a pot-belly! You are the nephew of Lord VishNu who has red eyes and a complexion like the black cloud. You are the consort of VaLLi, the damsel of the KuRavAs, who solely belongs to You! You are seated in the most resourceful town, KadhirgAmam, Oh Lord!

sompil pala vanam muthir sOlaikaL cUzh injith thiru mathiL pudai cUzh aruL sEr thungap pazhaniyil murukA imaiyOr perumALE.: This place has many beautiful forests, surrounded by groves and encircled by forts and fortress walls that are gracious; You are seated atop that famous Mount Pazhani, Oh MurugA! You are the Lord of the celestials, Oh Great One!

கோமள வெற்பினை யொத்தத னத்தியர்
காமனை யொப்பவர் சித்தமு ருக்கிகள்
கோவையி தழ்க்கனி நித்தமும் விற்பவர் …… மயில்காடை
கோகில நற்புற வத்தொடு குக்குட
ஆரணி யப்புள்வ கைக்குரல் கற்றிகல்
கோலவி ழிக்கடை யிட்டும ருட்டிகள் …… விரகாலே
தூமம லர்ப்பளி மெத்தைப டுப்பவர்
யாரையு மெத்திம னைக்குள ழைப்பவர்
சோலைவ னக்கிளி யொத்தமொ ழிச்சியர் …… நெறிகூடா
தூசுநெ கிழ்த்தரை சுற்றியு டுப்பவர்
காசுப றிக்கம றித்துமு யக்கிகள்
தோதக வித்தைப டித்துந டிப்பவ …… ருறவாமோ
மாமர மொத்துவ ரிக்குணெ ருக்கிய
சூரனை வெட்டிநி ணக்குட லைக்கொடி
வாரண மெச்சஅ ளித்தஅ யிற்குக …… கதிர்காம
மாமலை யிற்பழ நிப்பதி யிற்றனி
மாகிரி யிற்றணி கைக்கிரி யிற்பர
மாகிரி யிற்றிரை சுற்றிவ ளைத்திடும் …… அலைவாயில்
ஏமவெ யிற்பல வெற்பினி னற்பதி
னாலுல கத்தினி லுற்றுறு பத்தர்கள்
ஏதுநி னைத்தது மெத்தஅ ளித்தரு …… ளிளையோனே
ஏரக வெற்பெனு மற்புத மிக்கசு
வாமிம லைப்பதி மெச்சிய சித்தஇ
ராஜத லக்ஷண லக்ஷுமி பெற்றருள் …… பெருமாளே

kOmaLa veRpinai yoththatha naththiyar
kAmanai yoppavar siththamu rukkikaL
kOvaiyi thazhkkani niththamum viRpavar …… mayilkAdai
kOkila naRpuRa vaththodu kukkuda
AraNi yappuLva kaikkural katRikal
kOlavi zhikkadai yittuma ruttikaL …… virakAlE
thUmama larppaLi meththaipa duppavar
yAraiyu meththima naikkuLa zhaippavar
sOlaiva nakkiLi yoththamo zhicchiyar …… neRikUdA
thUsune kizhththarai sutRiyu duppavar
kAsupa Rikkama Riththumu yakkikaL
thOthaka viththaipa diththuna dippava …… ruRavAmO
mAmara moththuva rikkuNe rukkiya
cUranai vettini Nakkuda laikkodi
vAraNa mecchaa Liththaa yiRkuka …… kathirkAma

mAmalai yiRpazha nippathi yitRani
mAkiri yitRaNi kaikkiri yiRpara
mAkiri yitRirai sutRiva Laiththidum …… alaivAyil
Emave yiRpala veRpini naRpathi
nAlula kaththini lutRuRu paththarkaL
Ethuni naiththathu meththaa Liththaru …… LiLaiyOnE
Eraka veRpenu maRputha mikkasu
vAmima laippathi mecchiya siththai
rAjatha lakshaNa lakshumi petRaruL …… perumALE.

……… Meaning ………

kOmaLa veRpinai oththa thanaththiyar kAmanai oppavar siththam urukkikaL kOvai ithazhk kani niththamum viRpavar: These women have beautiful mountain-like bosom. In the matter of arousing passion, they are comparable to Manmathan (God of Love). They simply melt the heart of their suitors. They sell their lips, red like the kovvai fruit, every day.

mayil kAdai kOkila nal puRavaththodu kukkuda AraNiyap puL vakaik kural katRu ikal kOla vizhik kadai ittu maruttikaL: Having practised making the sounds of a variety of birds like the peacock, the turkey, the cuckoo, the pretty pigeon, the hen and other wild ones, they let out those soft cries from their throat. Wielding the combative and charming arrows from the corner of their eyes, they enchant the mind of their suitors.

virakAlE thUma malarp pa(L)Li meththai paduppavar yAraiyum eththi manaikkuL azhaippavar sOlai vanak kiLi oththa mozhicchiyar: They recline on their magical flowery bed exuding the pleasant aroma of incence. They are capable of deceiving anyone and inviting them to their homes. Their speech is sweet as that of the pretty parrot in the grove.

neRi kUdA thUsu nekizhththu arai sutRi uduppavar kAsu paRikka maRiththa muyakkikaL thOthaka viththai padiththu nadippavar uRavAmO: In a licentious manner they loosen their attire and then wrap it around their waist. In order to grab the money of their suitors, they get in their way using many a tactic and copulate with them. Will it do me any good to have a liaison with such treacherous whores who feign so many acts?

mA maram oththu varikkuL nerukkiya cUranai vetti niNak kudalaik kodi vAraNa meccha aLiththa ayil kuka: When the demon SUran took the disguise of a mango tree in the sea and began to accost You, his body was severed and destroyed by the spear in Your hand, that proffered his fleshy intestines to elate and satiate the fire** on Your staff, Oh Lord GuhA!

kathir kAma mA malaiyil pazhanip pathiyil thani mA kiriyil thaNigaik kiriyil para mA kiriyil thirai sutRi vaLaiththidum alaivAyil: In the great mountain at KadhirgAmam, in Pazhani, in Thanicchayam, in Mount ThiruththaNigai, in the famous mountain at ThirupparangkundRam, in ThiruchchendhUr surrounded by curvy waves of the sea,

Ema veyil pala veRpinil nalpathinAlu ulakaththinil utRu uRu paththarkaL Ethu ninaiththathu meththa aLiththu aruL iLaiyOnE: in several other mountains radiating blissfully bright rays and in the great fourteen worlds, wherever Your devotees are, You grant their wishes, whatever those are, in abundance and bless them all, Oh Young Lord!

Eraka veRpu enum aRputha mikka suvAmi malaip pathi mecchiya siththa: In this wonderful place SwAmimalai, also known as ThiruvEragam, You are seated with relish, Oh Lord with great mystic powers!

irAjatha lakshaNa lakshumi petRu aruL perumALE.: You are the son delivered by Goddess PArvathi famous for Her aggressive (RAjatha) characteristics, Oh Great One!

சமரமுக வேலொத்த விழிபுரள வாரிட்ட
தனமசைய வீதிக்குள் …… மயில்போலு லாவியே
சரியைக்ரியை யோகத்தின் வழிவருக்ரு பாசுத்தர்
தமையுணர ராகத்தின் …… வசமாக மேவியே
உமதடியு னாருக்கு மனுமரண மாயைக்கு
முரியவர்ம காதத்தை …… யெனுமாய மாதரார்
ஒளிரமளி பீடத்தி லமடுபடு வேனுக்கு
முனதருள்க்ரு பாசித்த …… மருள்கூர வேணுமே
இமகிரிகு மாரத்தி யநுபவைப ராசத்தி
யெழுதரிய காயத்ரி …… யுமையாள்கு மாரனே
எயினர்மட மானுக்கு மடலெழுதி மோகித்து
இதணருகு சேவிக்கு …… முருகாவி சாகனே

அமரர்சிறை மீள்விக்க அமர்செய்துப்ர தாபிக்கு
மதிகவித சாமர்த்ய …… கவிராஜ ராஜனே
அழுதுலகை வாழ்வித்த கவுணியகு லாதித்த
அரியகதிர் காமத்தி …… லுரியாபி ராமனே

samaramuka vEloththa vizhipuraLa vAritta
thanamasaiya veethikkuL …… mayilpOlu lAviyE
sariyaikriyai yOkaththin vazhivarukru pAsuththar
thamaiyuNara rAkaththin …… vasamAka mEviyE
umathadiyu nArukku manumaraNa mAyaikku
muriyavarma kAthaththai …… yenumAya mAtharAr
oLiramaLi peedaththi lamadupadu vEnukku
munatharuLkru pAsiththa …… maruLkUra vENumE
imakiaiku mAraththi yanupavaipa rAsaththi
yezhuthariya gAyathri …… yumaiyALku mAranE
eyinarmada mAnukku madalezhuthi mOkiththu
ithaNaruku sEvikku …… murukAvi sAkanE
amararsiRai meeLvikka amarseythupra thApikku
mathikavitha sAmarthya …… kavirAja rAjanE
azhuthulakai vAzhviththa kavuNiyaku lAthiththa
ariyakathir kAmaththi …… luriyApi rAmanE.

……… Meaning ………

samara muka vEl oththa vizhi puraLa vAr itta thanam asaiya veethikkuL mayil pOl ulAviyE: Their rolling eyes are sharp like the spear specially honed for the battlefield; shaking their breasts covered by tight blouses, they walk along the street like peacocks;

sariyai kriyai yOkaththin vazhi varu krupA suththar thamai uNara rAkaththin vasamAka mEviyE: even those great men, full of grace and purity, who abide by the four methods* of worship, namely, sariyai, kiriyai, yOgam (and gnAnam), are made to fall for them passionately by their seductive gestures;

umathu adi u(n)nArukkum anumaraNa mAyaikkum uriyavar makA thaththai enu(m) mAya mAtharAr: they belong to men who do not contemplate Your hallowed feet and who are under the delusory spell that causes death; these whores are like great parrots capable of casting a magical charm;

oLir amaLi peedaththil amadu paduvEnukkum unathu aruL krupA siththam aruL kUra vENumE: even though I have been entangled in their bright bed, kindly offer me Your gracious blessing!

ima kiri kumAraththi anupavai parAsaththi ezhutha ariya gAyathri umaiyAL kumAranE: She is the daughter of King HimavAn of the HimAlayAs; She makes one feel happy all the time; She is the Supreme Mother Sakthi; She has the form of GAyathri ManthrA that can never be grasped through description; and You are the son of that UmAdEvi!

eyinar mada mAnukku madal ezhuthi mOkiththu ithaN aruku sEvikkum murukA visAkanE: Oh MurugA, You resorted to scribing the madal** for VaLLi, the deer-like damsel of the hunters, and with extreme passion, You approached the raised platform where she stood and prostrated at her feet, Oh VisAkA!

amarar siRai meeLvikka amar seythu prathApikkum athika vitha sAmarthya kavi rAjarAjanE: You became famous by fighting the war to liberate the celestials from their prison; You are the emperor among many famous and proficient crown-poets!

azhuthu ulakai vAzhviththa kavuNiya kula Athiththa: You cried (coming as a child, ThirugnAna Sambandhar, and imbibing the nectar-like milk, breast-fed by DEvi PArvathi) and uplifted the world (with ThEvAram hymns), Oh the sun of Knowledge, born in the lineage of kavuNiyars!

ariya kathir kAmaththil uriya apirAmanE.: You belong to the rare town, KadhirgAmam, Oh Handsome One!

சரியையா ளர்க்குமக் கிரியையா ளர்க்குநற்
சகலயோ கர்க்குமெட் …… டரிதாய
சமயபே தத்தினுக் கணுகொணா மெய்ப்பொருட்
டருபரா சத்தியிற் …… பரமான
துரியமே லற்புதப் பரமஞா னத்தனிச்
சுடர்வியா பித்தநற் …… பதிநீடு
துகளில்சா யுச்சியக் கதியையீ றற்றசொற்
சுகசொரூ பத்தையுற் …… றடைவேனோ
புரிசைசூழ் செய்ப்பதிக் குரியசா மர்த்யசற்
புருஷவீ ரத்துவிக் …… ரமசூரன்
புரளவேல் தொட்டகைக் குமரமேன் மைத்திருப்
புகழையோ தற்கெனக் …… கருள்வோனே
கரியயூ கத்திரட் பலவின்மீ திற்சுளைக்
கனிகள்பீ றிப்புசித் …… தமராடிக்
கதலிசூ தத்தினிற் பயிலுமீ ழத்தினிற்
கதிரகா மக்கிரிப் …… பெருமாளே.

sariyaiyA Larkkumak kiriyaiyA LarkkunaR
sakalayO karkkumet …… tarithAya
samayapE thaththinuk kaNukoNA meypporuL
thAruparA saththiyiR …… paramAna
thuriyamE laRputhap paramanjA naththanic
cudarviyA piththanaR …… pathineedu
thukaLilsA yucchiyak kathiyaiyee RatRasoR
sukasorU paththaiyut …… RadaivEnO
purisaichUz seyppathik kuriyasA marthyasaR
purushavee raththuvik …… ramacUran
puraLavEl thottakaik kumaramEn maiththirup
pukazhaiyO thaRkenak …… karuLvOnE
kariyayU kaththirat palavinmee thiRsuLaik
kanikaLpee Rippusith …… thamarAdik
kathalicU thaththiniR payilumee zhaththiniR
kathirakA makkirip …… perumALE.

……… Meaning ………

sariyaiyALarkkum ak kiriyaiyALarkkum nal sakala yOkarkkum etta arithAya: It is beyond the reach of people who worship through the sariyai* method, or the kiriyai method or the great yOgA process;

samaya pEthaththinukku aNuka oNA meyp poruL tharu parA saththiyin paramAna: It is above the Supreme Power (ParAsakthi) that is capable of granting the true knowledge which cannot even be approached by diverse religious pursuits;

thuriya mEl aRputhap parama njAnath thanic cudar viyApiththa: It is where the ascetics (yOgis) remain in a transcendental stage; It extends even beyond that stage where supreme knowledge pervades as a unique effulgence;

nal pathi needu thukaL il sAyucchiyak kathiyai: It is an eminent place; It is impeccable; It is the non-dual amalgamation of the Lord with my soul (SAyujyam);

eeRu atRa sol suka sorUpaththai utRu adaivEnO: It is endless; It is the celebrated blissful form; will I ever attain It duly?

purisai chUz seyppathikku uriya sAmarthya sath purusha: You are the mighty Lord of VayalUr surrounded by walls, Oh Virtuous One!

veeraththu vikrama cUran puraLa vEl thotta kaik kumara: You wielded the spear from Your hand to knock down that strong and valorous demon SUran who rolled over on the ground, Lord KumarA!

mEnmai thirup pukazhai OthaRku enakku aruLvOnE: You graciously blessed me so that I could compose great songs (Thiruppugazh) spreading Your glory!

kariya Ukath thiraL palavin meethil suLaik kanikaL peeRip pusiththu amar Adi: Herds of black monkeys climb the jack-fruit trees, tear the fruits, pick out the slices and eat, fighting among themselves, and

kathali chUthaththinil payilum eezhaththinil: jumping between the plantain and mango trees in the fertile country called eezham (Sri LankA),

kathira kAmak kirip perumALE.: where You chose Mount KadhirgAmam as Your abode, Oh Great One!

சரத்தே யுதித்தா யுரத்தே குதித்தே
சமர்த்தா யெதிர்த்தே …… வருசூரைச்
சரிப்போன மட்டே விடுத்தா யடுத்தாய்
தகர்த்தா யுடற்றா …… னிருகூறாச்
சிரத்தோ டுரத்தோ டறுத்தே குவித்தாய்
செகுத்தாய் பலத்தார் …… விருதாகச்
சிறைச்சேவல் பெற்றாய் வலக்கார முற்றாய்
திருத்தா மரைத்தா …… ளருள்வாயே
புரத்தார் வரத்தார் சரச்சே கரத்தார்
பொரத்தா னெதிர்த்தே …… வருபோது
பொறுத்தார் பரித்தார் சிரித்தா ரெரித்தார்
பொரித்தார் நுதற்பார் …… வையிலேபின்
கரித்தோ லுரித்தார் விரித்தார் தரித்தார்
கருத்தார் மருத்தூர் …… மதனாரைக்
கரிக்கோல மிட்டார் கணுக்கான முத்தே
கதிர்க்காம முற்றார் …… முருகோனே.

saraththE yudhiththAy uraththE kudhiththE
samarththAy edhirththE …… varusUrai
sarippOna matte viduththAy aduththAy
thagarththA yudatrAn …… irukURA
siraththO duraththO daRuththE kuviththAy
seguththAy palaththAr …… virudhAga
siRai sEval petrAy valakkAra mutrAy
thiruththA maraiththAL …… aruLvAyE
puraththAr varaththAr sarachchE garaththAr
poraththAn edhirththE …… varupOdhu
poRuththAr pariththAr siriththA reriththAr
poriththAr nudhaRpAr …… vaiyilEpin
kariththOl uriththAr viriththAr dhariththAr
karuththAr maruththUr …… madhanAraik
karikkola mittAr kaNukkAna muththE
kadhirkAmam utrAr …… murugOnE.

……… Meaning ………

saraththE udhiththAy: You are born between the reeds (saravaNabava);

uraththE kudhiththE samarththAy edhirththE varusUrai: When SUran jumped into the battlefield strongly and smartly,

sarippOna matte viduththAy: You spared him until he behaved himself;

aduththAy: (when he did not) You approached him and closed in on him;

thagarththA yudatrAn irukURA: then You split his body into two;

siraththO duraththO daRuththE kuviththAy: his head and chest were cut and piled into a heap;

seguththAy: finally, You killed him.

palaththAr virudhAga siRai sEval petrAy: Many garlands of appreciation were showered on You, along with a staff carrying a rooster.

valakkAra mutrAy: Victory greeted You!

thiruththA maraiththAL aruLvAyE: Kindly grant me Your lotus feet!

puraththAr varaththAr sarachchE garaththAr: The asuras at Thiripuram were well armed with boons and arrows;

poraththAn edhirththE varupOdhu: when they came forward to wage a war (with SivA),

poRuththAr pariththAr: SivA was patient at first and later, attired Himself in a war-outfit;

siriththA reriththAr: (without any weapons) he smiled and burnt Thiripuram down

poriththAr nudhaRpAr vaiyilE: with the sparkling fiery eye on His forehead!

pin kariththOl uriththAr: Then, He peeled off the hide of (GajamukAsuran who came as) an elephant;

viriththAr dhariththAr: He spread out the hide and wore it as His robe!

karuththAr maruththUr madhanArai: When Manmathan (Love God) sent by DEvAs, came on the chariot of southerly breeze with an intention to shoot arrows at Him,

karikkola mittAr: He reduced Manmathan into ashes; and that Great SivA

kaNukkAna muththE: adores You as the pearl of His eye!

kadhirkAmam utrAr murugOnE.: You are happily settled in KadhirgAmam, Oh MurugA!

சரியையா ளர்க்குமக் கிரியையா ளர்க்குநற்
சகலயோ கர்க்குமெட் …… டரிதாய
சமயபே தத்தினுக் கணுகொணா மெய்ப்பொருட்
டருபரா சத்தியிற் …… பரமான
துரியமே லற்புதப் பரமஞா னத்தனிச்
சுடர்வியா பித்தநற் …… பதிநீடு
துகளில்சா யுச்சியக் கதியையீ றற்றசொற்
சுகசொரூ பத்தையுற் …… றடைவேனோ
புரிசைசூழ் செய்ப்பதிக் குரியசா மர்த்யசற்
புருஷவீ ரத்துவிக் …… ரமசூரன்
புரளவேல் தொட்டகைக் குமரமேன் மைத்திருப்
புகழையோ தற்கெனக் …… கருள்வோனே
கரியயூ கத்திரட் பலவின்மீ திற்சுளைக்
கனிகள்பீ றிப்புசித் …… தமராடிக்
கதலிசூ தத்தினிற் பயிலுமீ ழத்தினிற்
கதிரகா மக்கிரிப் …… பெருமாளே

sariyaiyA Larkkumak kiriyaiyA LarkkunaR
sakalayO karkkumet …… tarithAya
samayapE thaththinuk kaNukoNA meypporuL
thAruparA saththiyiR …… paramAna
thuriyamE laRputhap paramanjA naththanic
cudarviyA piththanaR …… pathineedu
thukaLilsA yucchiyak kathiyaiyee RatRasoR
sukasorU paththaiyut …… RadaivEnO
purisaichUz seyppathik kuriyasA marthyasaR
purushavee raththuvik …… ramacUran
puraLavEl thottakaik kumaramEn maiththirup
pukazhaiyO thaRkenak …… karuLvOnE
kariyayU kaththirat palavinmee thiRsuLaik
kanikaLpee Rippusith …… thamarAdik
kathalicU thaththiniR payilumee zhaththiniR
kathirakA makkirip …… perumALE.

……… Meaning ………

sariyaiyALarkkum ak kiriyaiyALarkkum nal sakala yOkarkkum etta arithAya: It is beyond the reach of people who worship through the sariyai* method, or the kiriyai method or the great yOgA process;

samaya pEthaththinukku aNuka oNA meyp poruL tharu parA saththiyin paramAna: It is above the Supreme Power (ParAsakthi) that is capable of granting the true knowledge which cannot even be approached by diverse religious pursuits;

thuriya mEl aRputhap parama njAnath thanic cudar viyApiththa: It is where the ascetics (yOgis) remain in a transcendental stage; It extends even beyond that stage where supreme knowledge pervades as a unique effulgence;

nal pathi needu thukaL il sAyucchiyak kathiyai: It is an eminent place; It is impeccable; It is the non-dual amalgamation of the Lord with my soul (SAyujyam);

eeRu atRa sol suka sorUpaththai utRu adaivEnO: It is endless; It is the celebrated blissful form; will I ever attain It duly?

purisai chUz seyppathikku uriya sAmarthya sath purusha: You are the mighty Lord of VayalUr surrounded by walls, Oh Virtuous One!

veeraththu vikrama cUran puraLa vEl thotta kaik kumara: You wielded the spear from Your hand to knock down that strong and valorous demon SUran who rolled over on the ground, Lord KumarA!

mEnmai thirup pukazhai OthaRku enakku aruLvOnE: You graciously blessed me so that I could compose great songs (Thiruppugazh) spreading Your glory!

kariya Ukath thiraL palavin meethil suLaik kanikaL peeRip pusiththu amar Adi: Herds of black monkeys climb the jack-fruit trees, tear the fruits, pick out the slices and eat, fighting among themselves, and

kathali chUthaththinil payilum eezhaththinil: jumping between the plantain and mango trees in the fertile country called eezham (Sri LankA),

kathira kAmak kirip perumALE.: where You chose Mount KadhirgAmam as Your abode, Oh Great One!

திருமகளு லாவு மிருபுயமு ராரி
திருமருக நாமப் …… பெருமாள்காண்
செகதலமும் வானு மிகுதிபெறு பாடல்
தெரிதருகு மாரப் …… பெருமாள்காண்
மருவுமடி யார்கள் மனதில்விளை யாடு
மரகதம யூரப் …… பெருமாள்காண்
மணிதரளம் வீசி யணியருவி சூழ
மருவுகதிர் காமப் …… பெருமாள்காண்
அருவரைகள் நீறு படஅசுரர் மாள
அமர்பொருத வீரப் …… பெருமாள்காண்
அரவுபிறை வாரி விரவுசடை வேணி
அமலர்குரு நாதப் …… பெருமாள்காண்
இருவினையி லாத தருவினைவி டாத
இமையவர்கு லேசப் …… பெருமாள்காண்
இலகுசிலை வேடர் கொடியினதி பார
இருதனவி நோதப் …… பெருமாளே.

thirumagaL ulAvum irubuya murAri
thirumaruga nAmap …… perumALkAN
jegathalamum vAnu migudhipeRu pAdal
theritharu kumArap …… perumALkAN
maruvumadi yArgaL manadhil viLaiyAdu
marakatha mayUrap …… perumALkAN
aNitharaLam veesi aNiyaruvi sUzha
maruvu kadhir kAmap …… perumALkAN
aruvaraigaL neeRu pada asurar mALa
amarporudha veerap …… perumALkAN
aravupiRai vAri viravusadai vENi
amalarguru nAthap …… perumALkAN
iruvinaiy ilAdha tharuvinai vidAdha
imaiyavar kulEsap …… perumALkAN
ilagusilai vEdar kodiyinadhi bAra
iruthana vinOdhap …… perumALE.

……… Meaning ………

thirumagaL ulAvum irubuya murAri: Lakshmi embraces both shoulders of Vishnu

thirumaruga nAmap perumALkAN: whose handsome nephew is none but You, Great One!

jegathalamum vAnu migudhipeRu pAdal: The Tamil songs (ThEvAram) most famous in both worlds

theritharu kumArap perumALkAN: were composed by You (as ThirugnAna Sambandhar), Great One!

maruvumadi yArgaL manadhil viLaiyAdu: You play in the hearts of Your devotees worshipping You

marakatha mayUrap perumALkAN: You mount the emerald-green peacock, it’s Yours, Great One!

aNitharaLam veesi aNiyaruvi sUzha: Offering pearls and gems are pretty waterfalls*, encircling

maruvu kadhir kAmap perumALkAN: lovely KadhirgAmam, and You are its Lord, Great One!

aruvaraigaL neeRu pada asurar mALa: To demolish huge mountains and to destroy the demons (asuras)

amarporudha veerap perumALkAN: You waged a war, Oh valorous and Great One!

aravupiRai vAri viravusadai vENi: The snake, the crescent moon and the river (Ganga) adorn the tresses

amalarguru nAthap perumALkAN: of the pure one, SivA; You are His Master, Great One!

iruvinaiy ilAdha tharuvinai vidAdha imaiyavar: For the DEvAs, who do not have to suffer the karmas (good and bad deeds) and who would never leave their land (heaven) with its KaRpaga Tree, and for

kulEsap perumALkAN: their Lord, IndrA, You are the Greatest Lord!

ilagusilai vEdar kodiyin: With the damsel, VaLLi, belonging to the tribe of hunters bearing the bow,

adhi bAra iruthana vinOdhap perumALE.: You love to play romantically on her bosom, Oh Great One!

புரைபடுஞ் செற்றக் குற்றம னத்தன்
தவமிலன் சுத்தச் சத்யஅ சத்யன்
புகலிலன் சுற்றச் செத்தையுள் நிற்குந் …… துரிசாளன்
பொறையிலன் கொத்துத் தத்வவி கற்பஞ்
சகலமும் பற்றிப் பற்றற நிற்கும்
பொருளுடன் பற்றுச் சற்றுமில் வெற்றன் …… கொடியேனின்
கரையறுஞ் சித்ரச் சொற்புகழ் கற்குங்
கலையிலன் கட்டைப் புத்தியன் மட்டன்
கதியிலன் செச்சைப் பொற்புய வெற்புங் …… கதிர்வேலுங்
கதிரையுஞ் சக்ரப் பொற்றையு மற்றும்
பதிகளும் பொற்புக் கச்சியு முற்றுங்
கனவிலுஞ் சித்தத் திற்கரு திக்கொண் …… டடைவேனோ
குரைதருஞ் சுற்றுச் சத்தச முத்ரங்
கதறிவெந் துட்கக் கட்புர துட்டன்
குலமடங் கக்கெட் டொட்டொழி யச்சென் …… றொருநேமிக்
குவடொதுங் கச்சொர்க் கத்தரி டுக்கங்
கெடநடுங் கத்திக் கிற்கிரி வர்க்கங்
குலிசதுங் கக்கைக் கொற்றவ னத்தங் …… குடியேறத்
தரைவிசும் பைச்சிட் டித்தஇ ருக்கன்
சதுர்முகன் சிட்சைப் பட்டொழி யச்சந்
ததமும்வந் திக்கப் பெற்றவர் தத்தம் …… பகையோடத்
தகையதண் டைப்பொற் சித்ரவி சித்ரந்
தருசதங் கைக்கொத் தொத்துமு ழக்குஞ்
சரணகஞ் சத்திற் பொற்கழல் கட்டும் …… பெருமாளே.

puraipadum cetRak kutRama naththan
thavamilan suththac sathya asathyan
pukalilan sutRac ceththaiyuL niRkum …… thurisALan
poRaiyilan koththuth thathvavi kaRpam
sakalamum patRip patRaRa niRkum
poruLudan patRuc catRumil vetRan …… kodiyEnin
karaiyaRum cithrac coRpukazh kaRkum
kalaiyilan kattaip puththiyan mattan
kathiyilan ceccaip poRpuya veRpum …… kathirvElum
kathiraiyum cakrap potRaiyu matRum
pathikaLum poRpuk kacciyu mutRum
kanavilum siththath thiRkaru thikkoN …… dadaivEnO
kuraitharum sutRuc saththasa muthram
kathaRiven thutkak katpura thuttan
kulamadan gakket tottozhi yaccen …… RorunEmik
kuvadothun gaccork kaththari dukkam
kedanadun gaththik kiRkiri varkkam
kulisathun gakkaik kotRava naththam …… kudiyERath
tharaivisum paiccit tiththa irukkan
cathurmukan sitcaip pattozhi yaccan
thathamumvan thikkap petRavar thaththam …… pakaiyOdath
thakaiyathaN daippoR cithravi cithram
tharusathan gaikkoth thoththumu zhakkum
saraNakan jaththiR poRkazhal kattum …… perumALE.

……… Meaning ………

puraipadum cetRak kutRa manaththan: My mind is stained with several blemishes like uncontrollable anger;

thavamilan suththac sathya asathyan: I have never done any penance; I utter unadulterated lies at all times;

pukalilan sutRac ceththaiyuL niRkum thurisALan: I have no other refuge; I am like the dirt in the garbage swirling around in the wind;

poRaiyilan: I have no patience;

koththuth thathvavi kaRpam sakalamum patRi: even though I comprehend all the nuances of the diverse truths,

patRaRa niRkum poruLudan patRuc catRumil vetRan: I draw a blank and become useless when it comes to attaching myself to that totally detached substance (namely God);

kodiyEn: I am a wicked person;

nin karaiyaRum cithrac coRpukazh kaRkum kalaiyilan: I do not have an iota of aesthetic sense to learn about Your boundless glory;

kattaip puththiyan mattan: My intellect is far too shallow; I am debased; and

kathiyilan: I am not destined to attain salvation.

ceccaip poRpuya veRpum kathirvElum: Your mountain-like shoulders adorned with garlands of vetchi flowers, Your dazzling spear,

kathiraiyum cakrap potRaiyu matRum pathikaLum: Your seats in KadhirgAmam, Vattamalai*, other abodes and

poRpuk kacciyu: beautiful KAnchipuram

mutRum kanavilum siththath thiRkaru thikkoNdadaivEnO: must fill up my mind, in their entirety, even in my dreams, so that by comtemplating them, I shall be able to attain You.

kuraitharum sutRuc saththasa muthram kathaRiven thutka: The seven roaring oceans surrounding the earth cried out, boiled and dried up;

katpura thuttan kulamadangakkettottozhiya: the wicked demon SUran, who ruled the great city (of Veeramahendrapuri), was annihilated with his entire clan;

cenRorunEmik kuvadothunga: the unique mount ChakravALam was displaced from its original position;

corkkaththar idukkam keda: the miseries of the celestials were removed;

nadungath thikkiRkiri varkkam: the group of renowned mountains in all the eight directions trembled;

kulisa thungakkaik kotRava naththam kudiyERa: IndrA, holding the weapon vajrAyutham in His holy hand, was able to resettle in His home at AmarApuri;

tharaivisumpaic cittiththa irukkan cathurmukan sitcaip pattozhiya: BrahmA, the four-faced God who is an expert in Rig VedA and who has created the earth and the sky, fled after being punished (by knocks on His heads);

canthathamum vanthikkap petRavar thaththam pakaiyOda: the enemies of Your devotees who always worship You ran away; and

thakaiyathaN daippoR cithravicithram tharusathan gaik koththuoththu muzhakkum: the pretty anklet, thaNdai, and the bunches of golden sathangai (a unique anklet with intricate designs) make lilting sounds in a synchronised meter, adorning

saraNakan jaththiR poRkazhal kattum perumALE.: Your lotus feet, where You are tying the victory anklets, Oh Great One!

பொங்குங் கொடிய கூற்றனு நஞ்சும் பொதுவில் நோக்கிய
பொங்கும் புதிய நேத்திர …… வலைவீசிப்
பொன்கண் டிளகு கூத்திகள் புன்கண் கலவி வேட்டுயிர்
புண்கொண் டுருகி யாட்படு …… மயல்தீரக்
கொங்கின் புசக கோத்திரி பங்கங் களையு மாய்க்குடி
கொங்கின் குவளை பூக்கிற …… கிரிசோண
குன்றங் கதிரை பூப்பர முன்துன் றமரர் போற்றிய
குன்றம் பிறவும் வாழ்த்துவ …… தொருநாளே
எங்கும் பகர மாய்க்கெடி விஞ்சும் பகழி வீக்கிய
வெஞ்சண் டதனு வேட்டுவர் …… சரணார
விந்தம் பணிய வாய்த்தரு ளந்தண் புவன நோற்பவை
மென்குங் குமகு யாத்திரி …… பிரியாதே
எங்குங் கலுழி யார்த்தெழ எங்குஞ் சுருதி கூப்பிட
எங்குங் குருவி யோச்சிய …… திருமானை
என்றென் றவச மாய்த்தொழு தென்றும் புதிய கூட்டமொ
டென்றும் பொழுது போக்கிய …… பெருமாளே.

pongum kodiya kUtRanu nanjum pothuvil nOkkiya
pongum puthiya nEththira …… valaiveesip
ponkaN diLaku kUththikaL punkaN kalavi vEttuyir
puNkoN duruki yAtpadu …… mayaltheerak
kongin pusaka kOththiri pangam kaLaiyu mAykkudi
kongin kuvaLai pUkkiRa …… girisONa
kundRam kathirai pUppara munthun Ramarar pOtRiya
kundRam piRavum vAzhththuva …… thorunALE
engum pakara mAykkedi vinjum pakazhi veekkiya
venjaN dathanu vEttuvar …… saraNAra
vintham paNiya vAyththaru LanthaN puvana nORpavai
menkun gumaku yAththiri …… piriyAthE

engung kaluzhi yArththezha engum suruthi kUppida
engung kuruvi yOcchiya …… thirumAnai
enRen Ravasa mAyththozhu thenRum puthiya kUttamo
denRum pozhuthu pOkkiya …… perumALE.

……… Meaning ………

pongum kodiya kUtRanum nanjum pothuvil nOkkiya pongkum puthiya nEththira valai veesi: Their eyes were a novel net, consisting of the fiery God of Death (Yaman) in one eye and deadly poison in the other, cast at everyone without discrimination;

ponkaNdu iLaku kUththikaL punkaN kalavi vEttu: these were the dancing-whores who simply melted at the sight of gold coins; seeking the harmful carnal pleasure with them,

uyir puN koNdu uruki Atpadum mayal theera: my life was inflicted with wounds, with my mind blown apart, rendering me their slave; to eradicate this lustful delusion,

kongin pusaka kOththiri pangam kaLaiyum Aykkudi: (I must praise) ThiruchchengkOdu, the serpent-hill in KongunAdu, Aykkudi which washes the sins of all who visit that place,

kongin kuvaLai pUkkiRa giri sONa kundRam kathirai: ThiruththaNigai, where a fragrant and fresh blue lily blossoms everyday, ThiruvaNNAmalai (known as ChONAchalam), KadhirgAmam,

pUp param mun thunRu amarar pOtRiya kundRam: ThirupparamkundRam, the beautiful mountain having the holy word “Param” in front of its name and which is worshipped by the celestials,

piRavum vAzhththuvathu oru nALE: and other places; will I be fortunate one of these days to praise such holy places?

engum pakaramAyak kedi vinjum pakazhi veekkiya vem saNda thanu vEttuvar: Those hunters carried arrows and well-built bows which stood out dazzlingly showing their sharpness and strength;

saraN Ara vintham paNiya vAyththu aruL: as they prostrated at Your lotus feet in total surrender,

am thaN puvana(m) nORpavai: and as a result of the penance performed by this beautiful and cool earth, and due to Your grace, She was born;

men kunguma kuyAththiri piriyAthE: She has hill-like bosom soaked in soft red vermilion;

engum kaluzhi Arththu ezha engum suruthi kUppida engkum kuruvi Occhiya thiru mAnai enRenRum: against the background noise of the river (KAnyARu) gushing everywhere and the resonance of the vEdic chanting, She stood there in the millet-field (of VaLLimalai) chasing away the sparrows with stones tied to a sling; She was VaLLi whom You addressed as “Lakshmi and deer” repeatedly;

avasamAyath thozhuthu enRum puthiya kUttamodu: losing Your balance, You worshipped Her every time You came to see Her in a joyous mood as though You were meeting Her for the first time;

enRum pozhuthu pOkkiya perumALE.: in this way You took pleasure in passing Your time every day, Oh Great One!

மருவறா வெற்றி மலர்தொடா விற்கை
வலிசெயா நிற்கு …… மதனாலும்
மதில்கள்தா வுற்ற கலைபடா வட்ட
மதிசுடா நிற்கு …… மதனாலும்
இருகணால் முத்த முதிரயா மத்தி
னிரவினால் நித்த …… மெலியாதே
இடருறா மெத்த மயல்கொளா நிற்கு
மிவளைவாழ் விக்க …… வரவேணும்
கரிகள்சேர் வெற்பி லரியவே டிச்சி
கலவிகூர் சித்ர …… மணிமார்பா
கனகமா ணிக்க வடிவனே மிக்க
கதிரகா மத்தி …… லுறைவோனே
முருகனே பத்த ரருகனே முத்தி
முதல்வனே பச்சை …… மயில்வீரா
முடுகிமே லிட்ட கொடியசூர் கெட்டு
முறியவேல் தொட்ட …… பெருமாளே.

maruvaRA vetRi malarthodA viRkai
valiseyA niRku …… mathanAlum
mathilkaLthA vutRa kalaipadA vatta
mathisudA niRku …… mathanAlum
irukaNAl muththa muthirayA maththi
niravinAl niththa …… meliyAthE
idaruRA meththa mayalkoLA niRku
mivaLaivAzh vikka …… varavENum
karikaLsEr veRpi lariyavE dicchi
kalavikUr sithra …… maNimArpA
kanakamA Nikka vadivanE mikka
kathirakA maththi …… luRaivOnE
murukanE paththa rarukanE muththi
muthalvanE pacchai …… mayilveerA
mudukimE litta kodiyacUr kettu
muRiyavEl thotta …… perumALE.

…….. Meaning ………

maru aRA vetRi malar thodA vil kai vali seyA niRku(m) mathanAlum: The fragrance of his flowery arrows still lingers; wielding those triumphant arrows and holding his bow (of sugarcane) in his hand, Manmathan, God of Love, stands firm;

mathilkaL thAvutRa kalai padA vatta mathi sudA niRkum athanAlum: rising above the fortress walls, the round moon continues to radiate its scorching rays (upon her);

iru ka(N)NAl muththam uthira yAmaththin iravinAl niththam meliyAthE: because of them, both her eyes are shedding pearl-like tears daily throughout the yamams* of the night; lest she becomes weaker any further,

idar uRA meththa mayal ko(L)LA niRkum ivaLai vAzhvikka vara vENum: kindly come to give life to this young girl who suffers miserably from excessive passion!

karikaL sEr veRpil ariya vEdicchi kalavi kUr sithra maNi mArpA: In the Mount VaLLimalai where many elephants were assembled, You joined VaLLi, the dear damsel of the hunters, and cohabited with her with Your hallowed chest, Oh Lord!

kanaka mANikka vadivanE mikka kathirakAmaththil uRaivOnE: Your complexion is like that of gold and ruby, Oh Lord! You have Your abode in this famous place, KadhirgAmam!

murukanE paththar arukanE muththi muthalvanE pacchai mayil veerA: Oh MurugA! You stay very close to Your devotees! You are the foremost One delivering liberation! You are the valorous One who mounts the green peacock!

muduki mElitta kodiya cUr kettu muRiya vEl thotta perumALE.: When the evil demon SUran confronted You swiftly, You wielded Your weapon, the spear, to destroy and kill him, Oh Great One!

மருவு லாவிடு மோதி குலைப்பவர்
சமர வேலெனு நீடு விழிச்சியர்
மனதி லேகப டூரு பரத்தைய …… ரதிகேள்வர்
மதன னோடுறழ் பூச லிடைச்சியர்
இளைஞ ராருயிர் வாழு முலைச்சியர்
மதுர மாமொழி பேசு குணத்தியர் …… தெருமீதே
சருவி யாரையும் வாவெ னழைப்பவர்
பொருளி லேவெகு ஆசை பரப்பிகள்
சகல தோதக மாயை படிப்பரை …… யணுகாதே
சலச மேவிய பாத நினைத்துமுன்
அருணை நாடதி லோது திருப்புகழ்
தணிய வோகையி லோத எனக்கருள் …… புரிவாயே
அரிய கானக மேவு குறத்திதன்
இதணி லேசில நாளு மனத்துடன்
அடவி தோறுமெ வாழி யல்பத்தினி …… மணவாளா
அசுரர் வீடுகள் நூறு பொடிப்பட
உழவர் சாகர மோடி யொளித்திட
அமரர் நாடுபொன் மாரி மிகுத்திட …… நினைவோனே
திருவின் மாமர மார்ப ழனப்பதி
அயிலு சோறவை யாளு துறைப்பதி
திசையி னான்மறை தேடி யமுற்குடி …… விதியாதிச்
சிரமு மாநிலம் வீழ்த ருமெய்ப்பதி
பதும நாயகன் வாழ்ப திநெய்ப்பதி
திருவை யாறுட னேழு திருப்பதி …… பெருமாளே

maruvu lAvidu mOthi kulaippavar
samara vElenu needu vizhicchiyar
manathi lEkapa dUru paraththaiya …… rathikELvar
mathana nOduRazh pUsa lidaicchiyar
iLainja rAruyir vAzhu mulaicchiyar
mathura mAmozhi pEsu kuNaththiyar …… therumeethE
saruvi yAraiyum vAve nazhaippavar
poruLi lEveku Asai parappikaL
sakala thOthaka mAyai padipparai …… yaNukAthE
salasa mEviya pAtha ninaiththumun
aruNai nAdathi lOthu thiruppukazh
thaNiya vOkaiyi lOtha enakkaruL …… purivAyE
ariya kAnaka mEvu kuRaththithan
ithaNi lEsila nALu manaththudan
adavi thORume vAzhi yalpaththini …… maNavALA
asurar veedukaL nURu podippada
uzhavar sAkara mOdi yoLiththida
amarar nAdupon mAri mikuththida …… ninaivOnE
thiruvin mAmara mArpa zhanappathi
ayilu sORavai yALu thuRaippathi
thisaiyi nAnmaRai thEdi yamuRkudi …… vithiyAthi
siramu mAnilam veezhtha rumeyppathi
pathuma nAyagan vAzhpa thineyppathi
thiruvai yARuda nEzhu thiruppathi …… perumALE.

……… Meaning ………

maru ulAvidum Othi kulaippavar: They deliberately let loose their fragrant hair;

samara vEl enu(m) needu vizhicchiyar: their long eyes look like spears ready for combat;

manathilE kapadu Uru paraththaiyar: their mind is the place where treachery crawls (like a worm);

rathi kELvar mathananOdu uRazh pUsal idaicchiyar: their slender waist, ever ready for warfare, is like Manmathan*, the consort of Rathi;

iLainjar Aruyir vAzhum mulaicchiyar: the dear lives of young men dwell on their bosom;

mathura mA mozhi pEsu(m) kuNaththiyar: these whores have the habit of talking sweet and tall;

theru meethE saruvi yAraiyum vA ena azhaippavar: they flirt with anyone on the street, readily extending invitation (to their home);

poruLilE veku Asai parappikaL: they are very keen on extracting money from others;

sakala thOthaka mAyai padipparai aNukAthE: without letting me go near these whores who practise all kinds of treacheries and sorceries,

salasam mEviya pAtha(m) ninaiththu mun aruNai nAdu athil Othu thiruppukazh thaNiya Okaiyil Otha enakku aruL purivAyE: kindly bless me to meditate on Your hallowed lotus-feet and bestow upon me the bliss of heartily chanting (at all times) the songs of Your glory which I sang previously in the region of ThiruvaNNAmalai!

ariya kAnakam mEvum kuRaththi than ithaNilE sila nALu(m) manaththudan adavi thORume vAzh iyal paththini maNavALA: In the unique forest of VaLLimalai, You set Your heart on a raised platform over the millet-field where she dwelt for some time; later, she lived and roamed about in many forests (like sandalwood forest and shaNbaga forest); She is VaLLi, the chaste damsel of the KuRavAs, and You are her consort, Oh Lord!

asurar veedukaL nURu podip pada uzhavar sAkaram Odi oLiththida amarar nAdu pon mAri mikunthida ninaivOnE: Shattering all the houses of the demons into pieces and driving their armies into the seas where they hid themselves, You thoughtfully arranged for a heavy shower of gold in the celestial land, Oh Lord!

thiruvin mA maram Ar pazhanap pathi ayilum sORavai ALu(m) thuRaip pathi: There is a town called Thiruppazhanam [1] where big mango trees blessed by Goddess Lakshmi abound; another town called ThiruchchOtRuththuRai [2] where plenty of food is available;

thisaiyil nAn maRai thEdiya mun kudi: an ancient town named ThiruvEthikkudi [3] where all the four VEdAs pursued the search of, and attained, Lord SivA;

vithi Athis siramum mA nilam veezh tharu meyppathi: yet another ThirukkaNdiyUr [4] that witnessed the fall on its vast ground of the primal head of Lord BrahmA (that was severed by Lord SivA);

pathuma nAyagan vAzh pathi neyppathi thiruvaiyARudan Ezhu thiruppathi perumALE.: the town of ThiruppUnthuruththi [5] where the Sun, seated on a lotus, resided worshipping Lord SivA, the town of ThiruneyththAnam [6], and finally, the town ThiruvaiyARu [7] all of which constitute the seven sacred places (sapthasthAnanam**) and Your abode, Oh Great One!

மாதர்வச மாயுற் …… றுழல்வாரும்
மாதவமெ ணாமற் …… றிரிவாரும்
தீதகல வோதிப் …… பணியாரும்
தீநரக மீதிற் …… றிகழ்வாரே
நாதவொளி யேநற் …… குணசீலா
நாரியிரு வோரைப் …… புணர்வேலா
சோதிசிவ ஞானக் …… குமரேசா
தோமில் கதிர்காமப் …… பெருமாளே.

mAdharvasa mAyutru …… uzhalvArum
mAthavame NAmaR …… thirivArum
theedhagala Odhip …… paNiyArum
theenaraga meedhiR …… thigazhvArE
nAdhavoLi yEnaR …… guNaseelA
nAriyiru vOraip …… puNarvElA

jOthi siva nyAnak …… kumarEsA
thOmil kadhirkAmap …… perumALE.

……… Meaning ………

mAdharvasa mAyutru uzhalvArum: Those who philander and are in the grip of women,

mAthavame NAmaR thirivArum: those who roam about without any thought of great penance,

theedhagala Odhip paNiyArum: and those who do not pray and prostrate to You for dispelling the evils

theenaraga meedhiR thigazhvArE: will all dwell deep inside the burning hell.

nAdhavoLi yE: You are the combination of Light and Sound!

naR guNaseelA: You are the embodiment of all virtues!

nAriyiru vOraip puNarvElA: You have two consorts, namely VaLLi and DEvayAnai!

jOthi siva nyAnak kumarEsA: You are the luminous Saivite knowledge itself, Oh VElA,

thOmil kadhirkAmap perumALE.: You have Your spotless abode at KadhirgAmam, Oh Great One!

முதிரு மார வார நட்பொ டிலகு மார வார மெற்றி
முனியு மார வார முற்ற …… கடலாலே
முடிவி லாத தோர்வ டக்கி லெரியு மால மார்பி டத்து
முழுகி யேறி மேலெ றிக்கு …… நிலவாலே
வெதிரி லாயர் வாயில் வைத்து மதுர ராக நீடி சைக்கும்
வினைவி டாத தாய ருக்கு …… மழியாதே
விளையு மோக போக முற்றி அளவி லாத காதல் பெற்ற
விகட மாதை நீய ணைக்க …… வரவேணும்
கதிர காம மாந கர்க்கு ளெதிரி லாத வேல்த ரித்த
கடவு ளேக லாப சித்ர …… மயில்வீரா
கயலு லாம்வி லோச னத்தி களப மார்ப யோத ரத்தி
ககன மேவு வாளொ ருத்தி …… மணவாளா
அதிர வீசி யாடும் வெற்றி விடையி லேறு மீசர் கற்க
அரிய ஞான வாச கத்தை …… யருள்வோனே
அகில லோக மீது சுற்றி யசுரர் லோக நீறெ ழுப்பி
அமரர் லோகம் வாழ வைத்த …… பெருமாளே.

muthiru mAra vAra natpo dilaku mAra vAra metRi
muniyu mAra vAra mutRa …… kadalAlE
mudivi lAtha thOrva dakki leriyu mAla mArpi daththu
muzhuki yERi mEle Rikku …… nilavAlE
vethiri lAyar vAyil vaiththu mathura rAka needi saikkum
vinaivi dAtha thAya rukku …… mazhiyAthE
viLaiyu mOka pOka mutRi aLavi lAtha kAthal petRa
vikada mAthai neeya Naikka …… varavENum
kathira kAma mAna karkku Lethiri lAtha vEltha riththa
kadavu LEka lApa sithra …… mayilveerA
kayalu lAmvi lOsa naththi kaLapa mArpa yOtha raththi
kakana mEvu vALo ruththi …… maNavALA
athira veesi yAdum vetRi vidaiyi lERu meesar kaRka
ariya njAna vAsa kaththai …… yaruLvOnE
akila lOka meethu sutRi yasurar lOka neeRe zhuppi
amarar lOkam vAzha vaiththa …… perumALE.

……… Meaning ………

muthiru(m) mAravAram natpodu ilakum Ar av Aram etRi muniyum AravAram utRa kadalAlE: The sea has a matured friendship (towards her) comparable to that of Manmathan (God of Love) – (as both Manmathan and the sea are equally harassing her); in spite of the roaring sea with its angry waves lashing out on the shore tossing those wholesome pearls,

mudivu i(l)lAthathu Or vadakkil eriyum Alam Arpu idaththu muzhuki ERi mEl eRikku(m) nilavAlE: in spite of the rays of the moon that has climbed up the sky after dipping into the poisonous sea and burning like the ceaseless fire, vadavA mukAgni (the inferno that spreads from the north pole on the doom’s day at the end of the aeon),

vethiril Ayar vAyil vaiththu mathura rAkam needu isaikkum: in spite of the sound of melodious music emanating from the bamboo flutes on whose holes the shepherd boys place their lips and play for a long time,

vinai vidAtha thAyarukkum azhiyAthE: and despite the continuous scandal-mongering of women folk, she remains undaunted;

viLaiyu(m) mOka pOka(m) mutRi aLavilAtha kAthal petRa vikada mAthai nee aNaikka vara vENum: she is filled with a limitless desire due to overwhelming passion for You; and You must come to hug this beautiful girl!

kathirakAma mA nakarkkuL ethir ilAtha vEl thariththa kadavuLE kalApa sithra mayil veerA: You are seated in this large town, KadhirgAmam, holding in Your hand the matchless spear, Oh Lord! You are the brave one mounting the peacock with a beautiful plume!

kayal ulAm vilOsanaththi kaLapam Ar payOtharaththi kakanam mEvuvAL oruththi maNavALA: She has eyes that look like kayal fish; she smears the paste of sandalwood powder on her bosom; she reigns in the celestial land; and You are the consort of that unique DEvayAnai!

athira veesi Adum vetRi vidaiyil ERum eesar kaRka ariya njAna vAsakaththai aruLvOnE: He dances swinging his feet with a rhythmic beat of rumbling sound; He mounts the triumphant bull (Nandi); and making that Lord SivA learn the rare lesson on True Knowledge, You graciously preached to Him!

akila lOkam meethu sutRi asurar lOkam neeRu ezhuppi amarar lOkam vAzha vaiththa perumALE.: You flew around all the worlds; You annihilated the land of the demons and brought prosperity to the celestial land, Oh Great One!

வருபவர்க ளோலை கொண்டு நமனுடைய தூத ரென்று
மடிபிடிய தாக நின்று …… தொடர்போது
மயலதுபொ லாத வம்பன் விரகுடைய னாகு மென்று
வசைகளுட னேதொ டர்ந்து …… அடைவார்கள்
கருவியத னாலெ றிந்து சதைகள்தனை யேய ரிந்து
கரியபுன லேசொ ரிந்து …… விடவேதான்
கழுமுனையி லேயி ரென்று விடுமெனும வேளை கண்டு
கடுகிவர வேணு மெந்தன் …… முனமேதான்
பரகிரியு லாவு செந்தி மலையினுட னேயி டும்பன்
பழநிதனி லேயி ருந்த …… குமரேசா
பதிகள் பல வாயி ரங்கள் மலைகள்வெகு கோடி நின்ற
பதமடியர் காண வந்த …… கதிர்காமா
அரவுபிறை பூளை தும்பை விலுவமொடு தூர்வை கொன்றை
யணிவர் சடை யாளர் தந்த …… முருகோனே
அரகரசி வாய சம்பு குருபரகு மார நம்பு
மடியர்தமை யாள வந்த …… பெருமாளே.

varubavarga Lolai koNdu namanudaiya dhUtha rendru
madipidiya dhAga nindru …… thodarpOdhu
mayaladhupo lAdha vamban viragudaiya nAgu mendru
vasaigaLuda nEtho darndhu …… adaivArgaL
karuviyadha nAle Rindhu sadhaigaL thanaiyE arindhu
kariyapuna lEso rindhu …… vidavEthAn
kazhumunaiyi lEyi rendru vidumenuma vELai kaNdu
kadugivara vENu mendhan …… munamEthAn
paragiriyu lAvu sendhi malaiyinuda nEyi dumban
pazhanithani lEyi rundha …… kumarEsA
padhigaLpala Ayi rangaL malaigaLvegu kOdi nindra
padhamadiyar kANa vandha …… kadhirkAmA
aravupiRai pULai thumbai viluvamodu thUrvai kondrai
aNivar sadai yALar thandha …… murugOnE
araharasi vAya sambu guruparaku mAra nambum
adiyarthamai yALa vandha …… perumALE.

……… Meaning ………

varubavarga Lolai koNdu: They come with a message from Death-God;

namanudaiya dhUtha rendru: saying that they are His messengers,

madipidiya dhAga nindru thodarpOdhu: they catch hold of my waist firmly and follow me;

mayaladhupo lAdha vamban viragudaiya nAgu mendru: they call me a deluded and wicked aggressor and the most devious fellow;

vasaigaLuda nEtho darndhu adaivArgaL: and heap curses on me as they chase me.

karuviyadha nAle Rindhu sadhaigaL thanaiyE arindhu: They torture me with their weapons and slash my flesh into pieces.

kariyapuna lEso rindhu vidavEthAn: They pour black-hot molten iron into my mouth.

kazhumunaiyi lEyi rendru vidumenum: They condemn me to suffer at the tip of the gallows.

avELai kaNdu kadugivara vENu mendhan munamEthAn: At that very moment, You must come rushing to my aid.

paragiriyu lAvu sendhi malaiyinudanE: You are in ThirupparangkundRam and at the Sandal Mount near ThiruchchendhUr where You always majestically stroll about,

idumban pazhanithani lEyi rundha kumarEsA: and also at Pazhani Hill which was brought by Idumban*, Oh Lord KumaresA!

padhigaLpala Ayi rangaL malaigaLvegu kOdi nindra: You dwell at thousands of abodes and prevail over millions of mountains!

padhamadiyar kANa vandha kadhirkAmA: Your lotus feet are sought by Your devotees at KadhirgAmam!

aravupiRai pULai thumbai viluvamodu thUrvai kondrai: He wears the serpent, crescent moon, pULai (Indian laburnum) and thumbai (leucas) flowers, vilvam (bael) leaves, aRugam (cynodon) grass and kondRai (Indian laburnum) flowers upon

aNivar sadai yALar thandha murugOnE: His tresses; He is Lord SivA who kindly delivered You, Oh MurugA!

araharasi vAya sambu guruparakumAra: Oh KumarA, You are the Master of SivA who removes sins, who has the famous three letters SivAya for Himself and who gives solace to all!

nambum adiyarthamai yALa vandha perumALE.: Those devotees who trust You completely are taken charge of by You, Oh Great One!

சுருதி யூடு கேளாது சரியை யாளர் காணாது
துரிய மீது சாராது …… எவராலுந்
தொடரொ ணாது மாமாயை யிடைபு காது ஆனாத
சுகம கோத தீயாகி …… யொழியாது
பருதி காயில் வாடாது வடவை மூளில் வேகாது
பவனம் வீசில் வீழாது …… சலியாது
பரவை சூழி லாழாது படைகள் மோதில் மாயாது
பரம ஞான வீடேது …… புகல்வாயே
நிருதர் பூமி பாழாக மகர பூமி தீமூள
நிபிட தாரு காபூமி …… குடியேற
நிகர பார நீகார சிகர மீது வேலேவு
நிருப வேத ஆசாரி …… யனுமாலும்
கருது மாக மாசாரி கனக கார்மு காசாரி
ககன சாரி பூசாரி …… வெகுசாரி
கயிலை நாட காசாரி சகல சாரி வாழ்வான
கருணை மேரு வேதேவர் …… பெருமாளே.

suruthi yUdu kELAthu sariyai yALar kANAthu
thuriya meethu sArAthu …… evarAlum
thodaro NAthu mAmAyai yidaipu kAthu AnAtha
sukama kOtha theeyAki …… yozhiyAthu
paruthi kAyil vAdAthu vadavai mULil vEkAthu
pavanam veesil veezhAthu …… saliyAthu
paravai chUzhi lAzhAthu padaikaL mOthil mAyAthu
parama njAna veedEthu …… pukalvAyE
niruthar pUmi pAzhAka makara pUmi theemULa
nipida thAru kApUmi …… kudiyERa
nikara pAra neekAra sikara meethu vElEvu
nirupa vEtha AcAri …… yanumAlum
karuthu mAka mAcAri kanaka kArmu kAcAri
kakana cAri pUcAri …… vekucAri
kayilai nAda kAcAri sakala cAri vAzhvAna
karuNai mEru vEthEvar …… perumALE.

……… Meaning ………

suruthi Udu kELAthu sariyaiyALar kANAthu: It is not heard anywhere in the scriptures; It is not seen by anyone practicing the traditional worship method (sariyai)* offering services to temples;

thuriya meethu sArAthu evarAlum thodara oNAthu: It is not accessible to the YOgis* who have reached the transcendantal state (thuriya); It cannot be pursued nor attained by anyone;

mA mAyai idai pukAthu AnAtha suka makA uthathee Aki ozhiyAthu: It cannot be penetrated even by powerful delusory powers; It is the inexhaustible sea of bliss that is immortal;

paruthi kAyil vAdAthu vadavai mULil vEkAthu: It cannot be burnt away even by the scorching sun; It cannot be singed (scorched) even by vadamukAgni, the fiery northerly inferno coming on the dooms day;

pavanam veesil veezhAthu saliyAthu paravai chUzhil AzhAthu: It can neither be pushed down even by the most turbulent storm nor can it be made inert and motionless; It cannot be drowned even if surrounded by the water of the sea;

padaikaL mOthil mAyAthu parama njAna veedu Ethu pukalvAyE: and It cannot be destroyed even when attacked by countless armies; – Will You kindly enlighten me as to what It is that has all these qualities and which is the paramount seat of true knowledge?

niruthar pUmi pAzhAka makara pUmi thee mULa: The abodes of the demons were all destroyed; the seas inhabited by the sharks and other fish caught fire;

nipida thAru kA pUmi kudi ERa: the celestials were resettled in their golden land where clusters of kaRpaga tree abound;

nikara pAra neekAram sikara meethu vEl Evu nirupa: as You wielded the spear on the snow-clad Mount Krouncha, which has numerous hefty peaks, Oh Lord!

vEtha AsAriyanum mAlum karuthum Akama AsAri: He is the grand master who delivered the manuals for the scriptures that are meditated upon by BrahmA, who has a mastery over VEdAs, and by VishNu, who is the primordial Lord worshipped by the vEdAs;

kanaka kAr muka AsAri: He is the Lord who arched the golden Mount MEru into a bow;

kakana sAri pUsAri veku sAri: He strolls along the sky of Knowledge; He resides in all the worlds; He has several unique gaits;

kayilai nAdakAsAri sakala sAri vAzhvAna: He is the Dance Master capable of performing myriad dances in Mount KailAsh; He is the Omnipresent Lord SivA; and You are His Treasure!

karuNai mEruvE thEvar perumALE.: Your compassion is huge like the Mount MEru! You are the Lord of the celestials, Oh Great One!