கர்ம பாவங்களுக்கு பரிகாரம் செய்து கழிக்கலாமா? ஆம்; கழிக்கலாம். ஆனால் சில வ�... Read More