சாத்திரதோத்திர புராண அமைப்புகள் – Classification of canonical, doctrinal and antique books By Prof. S. shanmugavel