சைவ சித்தாந்தக் கொள்கை விளக்கம்-Explication of Siddhanta school of SaivismBy Prof. S. Shanmugavel