விநாயகர் அகவல் ஔவையார் பாடியது

விநாயகர் அகவல்
ஔவையார் பாடியது
VINAYAGAR AGAVAL
by
Poetess Aouvai
Compileed by R. Lambotharan MD
Saiva Siddhanta Peedam, Canada.
www.knowingourroots.com

 

சீதக் களபச் செந்தாமரைப் பூம்
பாதச் சிலம்பு பலவிசை பாட
பொன்னரை ஞாணும் பூந்துகில் ஆடையும்
வன்ன மருங்கில் வளர்ந்தழ கெறிப்பப்
பேழை வயிறும் பெரும்பாரக் கோடும்
வேழ முகமும் விளங்கு சிந்தூரமும்
அஞ்சு கரமும் அங்குச பாசமும்
நெஞ்சிற் குடிகொண்ட நீல மேனியும்
நான்ற வாயும் நாலிரு புயமும்
மூன்று கண்ணும் மும்மதச் சுவடும்
இரண்டு செவியும் இலங்கு பொன்முடியும்
திரண்ட முப்புரிநூல் திகழொளி மார்பும்
சொற்பதம் கடந்த துரிய மெய்ஞ்ஞான
அற்புதம் நின்ற கற்பகக் களிறே

seethak kaLapach chendhāmaraip pūm
pādhach chilampu palavisai pāda
ponnarai gnāNum pūnthukil ādaiyum
vaNNa marunkil vaLarndhu azhakeRippa
pēzhai vayiRum perum pārak kōdum
vēzha mukamum viLangku sinthūramum
anchu karamum angkusa pāsamum
nenchit kudi koNda neela mēniyum
nānRa vāyum nāliru puyamum
mūnRu kaNNum mummathach chuvadum
iraNdu cheviyum ilangku pon mudiyum
thiraNda muppuri nūl thikazh oLi mārpum
sot patham kadantha thuriya mei jnāna
atputham ninRa katpakak kaLiRē

While the anklets on the cool sandal-anointed feet
Which looks like the red lotus and sings in a variety of melodies,
While the bright golden waist belt and
The colourful clothing as soft as flowers shine beautifully,
While his potbelly, weighty tusks
Elephant face with the vermilion dot on it,
Five hands and the goad and rope,
With the blue body He entered my heart,
Hanging mouth, his four sets of shoulders,
His three eyes, triple trails of musth of elephant,
His two ears, his shining golden crown,
His glowing broad chest wearing the holy thread,
His wisdom beyond our fourth state dhurya,
His mastery over words,
I Stood in awe at the wish giving elephant!

முப்பழம் நுகரும் மூஷிக வாகனா
இப்பொழு தென்னை ஆட்கொள்ள வேண்டித்
தாயா யெனக்குத் தானெழுந் தருளி
மாயாப் பிறவி மயக்கம் அறுத்தே
திருந்திய முதலைந் தெழுத்தும் தெளிவாய்ப்
பொருந்தவே வந்தென் உளந்தனில் புகுந்து
குரு வடிவாகிக் குவலயம் தன்னில்
திருவடி வைத்துத் திறமிது பொருளென
வாடாவகை நான் மகிழ்ந்தெனக் கருளி

muppazham nukarum mushika vāhanā
ippozhudhu ennai ādkoLLa vēNdith
thāyāy enakkuth thān ezhundhu aruLi
māyaap piRavi mayakkam aRuththē
thirunthiya muthalaindh(u) ezhuththum theLivāy
porunthavē vanthen uLanthanil pukunthu
Guru vadivākik kuvalayam thannil
thiruvadi vaiththuth thiRamithu poruL ena
vādā vakai nān makizhndh(u) enak karuLi

O! God! He rides on the mouse and enjoys the three fruits
(of banana, mango and jack fruit)
Now for taking me and making me yours,
You came as a loving mother,
Severed the deluding incessant cycles of birth,
To make me realize byheart
The meaning of the pentad syllables na-ma-si-va-ya,
You entered my heart,
Stepped into this world in the form of Guru;
Imparted the Ultimate Truth Blissfully
Rescued me from all my sufferings

கோடா யுதத்தால் கொடுவினை களைந்தே
உவட்டா உபதேசம் புகட்டிஎன் செவியில்
தெவிட்டாத ஞானத் தெளிவையும் காட்டி
ஐம்புலம் தன்னை அடக்கும் உபாயம்
இன்புறு கருணையின் இனிதெனக் கருளி

kōdā yuthaththaal kodu vinai kaLainthē
uvaddā upathēsam pukaddi en cheviyil
theviddātha jnānath theLivaiyum kāddi
aimpulam thannai adakkum upāyam
inpuRu karuNaiyin inidhenak(u) aruLi

Removed my bad fate by the weapon of his tusk,
Gave me his sweet instruction in my ears,
Showed the blissful ultimate of Jnāna,
Taught me the trick to control my five senses,
Graced me with happiness by His sweet Mercy

கருவிக ளொடுங்கும் கருத்தினை அறிவித்து
இருவினை தன்னை அறுத்திருள் கடிந்து
தலமொரு நான்கும் தந்தெனக் கருளி
மலமொரு மூன்றின் மயக்க மறுத்து
ஒன்பது வாயில் ஒரு மந்திரத்தால்
ஐம்புலக் கதவை அடைப்பதும் காட்டி
ஆறா தாரத் தங்கிசை நிலையும்
பேறா நிறத்திப் பேச்சுரை அறுத்தே
இடைபிங் கலையின் எழுத்தறி வித்து

karuvikaL odungkum karuththinai aRiviththu
iru-vinai thannai aRuth-thiruL kadinthu
thalam-oru nānkum thanth-enak(u) aruLi
malam-oru mūnRin mayakkam aRuththu
onpathu vāyil oru man^ thiraththāl
aim-pulak kathavai adaippathum kāddi
āRā dhārath(u) angisai nilaiyum
pēRā niRuththip pēch-churai aRuththē
idai pingkalaiyin ezhuth(u) aRiviththu

Taught me the knowledge of subjugating the senses,
Severed from the chain of twin fold karma
And the darkness of ĀaNava,
Granted me mercifully through the four states of salvation
(sālOga, sāmeeepa, sāroopa and sāyujya),
Cut off from the delusion of bondage of
The triple eternal fetters of ĀaNava, karma and māya
After showed me the way to control the five senses
and nine gates of this body with the single mantra,
Affirmed me with the respective experiences of six chakras,
Silenced me within from speech and talks;
Taught me the respective bīja mantra syllables of
ida and pingala nādi channels,

கடையிற் சுழுமுனைக் கபாலமும் காட்டி
மூன்று மண்டலத்தின் முட்டிய தூணின்
நான்றெழு பாம்பின் நாவி லுணர்த்தி
குண்டலி யதனில் கூடிய அசபை
விண்டெழு மந்திரம் வெளிப்பட உரைத்து
மூலா தாரத்து மூண்டெழு கனலை
காலா லெழுப்பும் கருத்தறி வித்து
அமுத நிலையும் ஆதித்தன் இயக்கமும்
குமுத சகாயம் குணத்தையும் கூறி
இடைச்சக் கரத்தின் ஈரெட்டு நிலையும்
உடற்சக் கரத்தின் உறுப்பையும் காட்டி
சண்முக தூலமும் சதுர்முக சூட்சமும்
எண்முக மாக இனிதெனக் கருளி

kadaiyit chuzhumunaik kapālamum kāddi
mūnRu maNdalaththin muddiya thūNin
nānRezhu pāmpin nāvil uNarththi
kuNdali adhanil kūdiya asapai
viNdezhu manthiram veLippada uraiththu
mūlā dhāraththu mūNdezhu kanalai
kālāl ezhuppum karuthth(u) aRiviththu
amudha nilaiyum ādhiththan iyakkamum
kumudha sakāyam kuNaththaiyum kūRi
idaich chakkaraththin eereddu nilaiyum
udat chakkaraththin uRuppaiyum kāddi
shaNmuka thūlamum sathur-muka chūkkamum
eN muka-māka inith(u) enak karuLi

Showed me the middle channel chuzumunai nādi up to the vertex,
Made me realize the rising serpent of kuNdali with twinkling tongue
Twined around the pillar of triple realms of
Sun (waist to neck), moon (neck to vertex) and fire (feet to waist),
To awaken the unmanifested mantra sounds within from kuNdalini,
Taught me to chant it clearly outside,
Pointed to the way of waking up the raging fire
From the triangular pit of mūlādhāra – the perineal chakra,
By channeling the breath by praNāyāma,
Revealed me the relationship of the moon region and
The blossoming of Lilly dribbling the nectar of ambrosia;
The relationship of the realm of Sun and the
Blossoming of the thousand petal lotus of sahasrāra – the crown chakra;
Taught me the secret of sixteen petal visuddhi chakra in the neck,
And the seats and state of other chakras in the body,
Graced me with the grasp of secret of six faced shanmuga – the six petal swāthishtāna chakra,
And four faced Brahma – the four petal mūlādhāra chakra in me;

புரியட்ட காயம் புலப்பட எனக்குத்
தெரியெட்டு நிலையும் தெரிசனப் படுத்தி
கருத்தினிற் கபால வாயில் காட்டி
இருத்தி முக்தி இனிதெனக் கருளி
என்னை யறிவித்(து) எனக்கருள் செய்து
முன்னை வினையின் முதலைக் களைந்தே
வாக்கும் மனமும் இல்லா மனோலயம்
தேக்கியே என்தன் சிந்தை தெளிவித்து
இருள் ளி இரண்டிற்கும் ஒன்றிட மென்ன

puri-yadda kāyam pulappada enakkuth
their-yeddu nilaiyum therisanap paduththi
karuththinil kapāla vāyil kāddi
iruththi muththi inithenak karuLi
ennai aRiviththu enakkaruL seythu
munnai vinaiyin muthalaik kaLainthē
vākkum manamum illā manō-layam
thēkkiyē enthan sinthai theLiviththu
iruL veLi iraNditkum onRidam enna

Envisioned me with the clear perception of the
eight element chassis of this body and its layers of understanding,
Showed me the gateway to the skull in my mind,
Sat me and Graced me with the sweet salvation,
Showed me myself, showered me with His Grace,
Uprooted all my karmic chain,
Affirmed in the mindless silence state,
Stilled Me and made me realization of
Only one place either for light or for the darkness,

அருள்தரும் ஆனந்தத் தழுத்தி என்செவியில்
எல்லை யில்லா ஆனந்த மளித்து
அல்லல் களைந்தே அருள் வழி காட்டி
சத்தத்தி னுள்ளே சதாசிவம் காட்டி
சித்தத்தி னுள்ளே சிவலிங்கம் காட்டி
அணுவிற் கணுவாய் அப்பாலுக் கப்பாலாய்
கணுமுற்றி நின்ற கரும்புள்ளே காட்டி
வேடமும் நீரும் விளங்க நிறுத்தி
கூடும்மெய்த் தொண்டர் குழாத்துடன் கூட்டி
அஞ்சக் கரத்தின் அரும்பொருள் தன்னை
நெஞ்சக் கருத்தின் நிலையறி வித்து
தத்துவ நிலையைத் தந்தெனை யாண்ட
வித்தக விநாயக விரைகழல் சரணே

aruL tharum ānanthath thazhuththi en cheviyil
ellaiyillā ānantham aLiththu
allal kaLainthē aruL vazhi kāddi
saththaththin uLLē sadhā-sivam kāddi
siththaththin uLLē sivalingam kāddi
aNuvitku aNuvāi appāluk(u) appālāy
kaNu muttri ninRa karumpuLLē kāddi
vēdamum neeRum viLanga niRuththi
kūdum meith thoNdar kuzhaath-thudan kūddi
anjak karaththin arum-poruL thannai
nenjak karuththin nilai aRiviththu
thaththuva nilaiyaith thanthenai yāNda
viththaka vināyaga virai kazhal charaNē

Graced me with boundless Bliss
Through your word in my ears;
Released me from all my problems,
Showed me the path of grace,
Showed me the vision of Sadā-siva within the sound “Om”,
Showed me the vision of Siva-linga within my conscious;
Showed me the Lord Who is beyond everything,
Showed me the Lord Who is within everyone,
As the intelligence of the soul reaches the maturation
Like the sweetness of sugar cane become obvious
Within when it matures;
Established me with the insignia of sacred ash etc.
Immersed me with the association of true devotees,
Made me to the sacred realization of the
Pentad mantra “na-ma-si-va-ya” within my heart;
Bestowed me with the non- dual union with You and
Subdued me, O! the Supreme Intelligent Vinayaga!
I seek refuge in thy feet.

One thought on “விநாயகர் அகவல் ஔவையார் பாடியது

Comments are closed.