திருமுருகாற்றுப்படை Thiru-murugAtrup-padai

 
திருமுருகாற்றுப்படை
Thiru-murugAtrup-padai
In the 11th Thiru muRai
by
NaKKerar

1 – திருப்பரங்குன்றம்  –    Thirupparangkundram

உலகம் உவப்ப வலன் ஏர்பு திரிதரு     1
பலர்புகழ் ஞாயிறு கடல்கண் டாஅங்கு
ஓஅற இமைக்கும் சேண்விளங்கு அவிர்ஒளி    3 

உறுநர்த் தாங்கிய மதன் உடை நோன்தாள்     4
செறுநர்த் தேய்த்த செல் உறழ் தடக்கை
மறு இல் கற்பின் வாள்நுதல் கணவன்     6 

  ulagam uvappa valan Erbu thiritharu    1
 palarpugazh njAyiRu kadalkaN dA-angu
 O-aRa imaikkum sENviLangku aviroLi     3

  uRunarth thAngiya madhan udai nOn-thAL    4
 seRunarth thEyththa sel uRazh thadakkai
 maRu il kaRpin vALnudhal kaNavan     6

[All beings of the] world rejoice when the Sun, praised by many, rises shedding its rays over the eastern ocean and traverses [in clockwise direction] around the MahAmEru mountain [centre of the Universe]; likewise shines forth Lord Murugan’s splendour of light, that is seen not only by the external eyes of the Lord’s devotees from far, but also perceived by the inner vision of devotees with their eyelids closed.

The Lord’s sacred feet are charming and sturdy, and they are supportive of all devotees [by removing the results of their past deeds and ignorance]. The Lord’s thunderbolt-like arms annihilate the foes. Lord Murugan is the divine consort of the heavenly maiden TheivayAnai, who is endowed with bright forehead and faultless chastity …

 கார்கோள் முகந்த கமம் சூல் மாமழை     7
வாள்போழ் விசும்பில் வள்உறை சிதறி
தலைப்பெயல் தலைஇய தண்நறுங் கானத்து
இருள்படப் பொதுளிய பராரை மராஅத்து
உருள்பூந் தண்தார் புரளும் மார்பினன்    11 

 kArkOL mugandha kamam sUl mAmazhai    7
 vALpOzh visumbil vaL-uRai sidhaRi
 thalaippeyal thalai-iya thaN-naRung kAnaththu
 iruLpadap podhuLiya parArai marA-aththu
 uruLpUn thaN-dhAr puraLum mArbinan     11

The clouds, bearing the rain, scooped from the sea, scatter their showers in the sky, which is lit up by the sun and the moon, and in the forest of fragrant kadambu-trees with stout trunks and abundant leaves. Lord Murugan’s sacred chest is adorned with chariot-wheel-like-garlands, strung with the circular-red-blossoms of the kadambu-tree …

 மால்வரை நிவந்த சேண்உயர் வெற்பில்     12
கிண்கிணி கவைஅய ஒண்செஞ் சீறடி
கணைக்கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பணைத்தோள்
கோபத்து அன்ன தோயாப் பூந்துகில்     15
பல்காசு நிரைத்த சில்காழ் அல்குல்
கைபுனைந்து இயற்றாக் கவின்பெறு வனப்பின்
நாவலொடு பெயரிய பொலம்புனை அவிர்இழை
சேண்இகந்து விளங்கும் செயிர்தீர் மேனி …   19 

 mAlvarai nivandha sEN-uyar veRpil  12
 kiNkiNi kaivai aya oNsenj seeRadi
 kaNaikkAl vAngkiya nusuppin paNaiththOL
 kObaththu anna thOyAp pUndhugil  15
 palkAsu niraiththa sil-kAzh al-kul
 kaipunaindhu iyatrAk kavinpeRu vanappin
 nAvalodu peyariya polampunai avir-izhai
 sEN-igandhu viLangkum seyir-theer mEni … 19

On the sky-high-mountain with large bamboo-trees, the fair little feet of the young-nymph-like-damsels [‘சூர் அர மகளிர்] are adorned with tinkling bells; their legs are globular, their hips are slender and curvaceous, and their smooth shoulders resemble bamboo-stem; they are wearing scarlet-coloured-skirts of fine un-dyed cloth, adorned with red-flower-like-designs; their hips are adorned with seven-stringed-ornamental-belt of mEgalai of golden-beads; they are endowed with natural beauty; they are wearing bright ornaments, made of the finest kind of gold [known as cambu-natham, or nAval]; the faultlessly bright lustre of their complexion can be seen even from a far distance …

 துணையோர் ஆய்ந்த இணைஈர் ஓதிச்    20
செங்கால் வெட்சிச் சீறிதழ் இடைஇடுபு
பைந்தாள் குவளைத் தூஇதழ் கிள்ளி
தெய்வ உத்தியொடு வலம்புரி வயின்வைத்து
திலகம் தைஇய தேம்கமழ் திருநுதல்
மகரப் பகுவாய் தாழமண் ணுறுத்து    25
துவர் முடித்த துகள்அறும் உச்சிப்
பெருந்தண் சண்பகம் செரீஇ கருந்தகட்டு
உளைப்பூ மருதின் ஒள்இணர் அட்டி
கிளைக்கவின்று எழுதரு கீழ்நீர்ச் செவ்வரும்பு
இணைப்புறு பிணையல் வளைஇ ..  30 

 thuNaiyOr Aindha iNai-eer Odhich     20
 sengkAl vetchich cheeRidhazh idai-idupu
 paindhAL kuvaLaith thU-idhazh kiLLi
 dheyva uththiyodu valamburi vayinvaiththu
 thilagam thai-iya thEm-kamazh thirunudhal
 magarap paguvAi thAzhamaN NuRuththu    25
 thuvar mudiththa thugaL-aRum uchchip
 perundhaN saNbagam seree-i karundhakattu
 uLaippU marudhin oL-iNar atti
 kiLaikkavindru ezhudharu keezhneerch chevvarumbu
 iNaippuRu piNaiyal vaLai-i …   30

Their smooth tresses, praised by their playmates, are adorned with small vetchi-blossoms, combined with the petals of the water-lily-of-green-stalk; they are wearing the jewel of theiva-uththi [தெய்வ உத்தி or சீதேவி] over their hair together with other ornaments in the form of conch-shell turning to the right; their fair and fragrant foreheads of are adorned with the ornamental mark of thilagam and the magara-like ornament; their flawless hair is adorned with campaka-blossoms, laced over with clusters of marudham-flowers …

 … … … துணைத்தக
வண்காது நிறைந்த பிண்டி ஒண்தளிர்    31
நுண்பூண் ஆகம் திளைப்பத் திண்காழ்
நறுங்குறடு உரிஞ்சிய பூங்கேழ்த் தேய்வை
தேம்கமழ் மருது இணர்கடுப்பக் கோங்கின்
குவிமுகிழ் இளமுலைக் கொட்டி விரிமலர்    35
வேங்கை நுண்தாது அப்பிக் காண்வர
வெள்ளில் குறுமுறி கிள்ளுபு தெரியா
கோழி ஓங்கிய வென்றுஅடு விறல்கொடி
வாழிய பெரிது என்று ஏத்திப் பலருடன்
சீர்திகழ் சிலம்பு அகம் சிலம்பப் பாடி
சூரர மகளிர் ஆடும் சோலை …     41   

 … thuNaiththaga
 vaN-kAdhu niRaindha piNdi oN-dhaLir    31
 nuN-pUN Agam thiLaippath thiNkAzh
 naRungkuRadu urinjiya pUngkEzhth dhEyvai
 thEmkamazh marudhu iNar-kaduppak kOngkin
 kuvimugizh iLamulaik kotti virimalar      35
 vEngkai nuN-thAdhu appik kANvara
 veLLil kuRumuRi kiLLubu theriyA
 kOzhi Ongkiya vendru-adu viRalkodi
 vAzhiya peridhu endru Eththip palarudan
 seer-thikazh silambu agam silambap pAdi
 sUrara magaLir Adum sOlai …       41

The knot of their hair is adorned with fillets of pretty little red buds of plants growing under water; the shining sprouts of asOka-tree, stuck behind their pretty ears, are dangling over their gold-capped- breasts; their young ‘kOngku’-bud-shaped- breasts are smeared with the fragrant sandalwood-paste, to appear as if they are smeared with pollen-grains of fragrant marudham-blossoms; the sandal- wood-paste is laced with fine pollen- grains of full-blown-vEngkai-flowers; the girls pick the sprouts of the viLA-tree and throw them charmingly at each other’s breasts; they praise [Lord Murugan’s] flag of rooster and wish it all success in annihilating the foes; they are singing and dancing so boisterously in the grove that the hill-slopes resound with loud echoes …

 மந்தியும் அறியா மரன்பயில் அடுக்கத்து    42
சுரும்பும் மூசாச் சுடர்ப்பூங் காந்தள்
பெருந்தண் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன் …     44   
 பார்முதிர் பனிக்கடல் கலங்க உள்புக்கு    45
சூர்முதல் தடிந்த சுடர்இலை நெடுவேல் …     46 

 mandhiyum aRiyA maran-payil adukkaththu     42
 surumbum mU-sAch sudarppUng kAndhaL
 perundhaN kaNNi milaindha senniyan
 pArmudhir panikkadal kalangka uLpukku
 sUrmudhal thadindha sudar-ilai neduvEl …      46

Lord Murugan’s sacred head is adorned with a large cool chaplet of fiery-red-kandha-blossoms (Gloriosa superba) which are un-swarmed by bees because they bloom at such great height of the wooded hills that even the monkeys do not know how to climb the gigantic trees. Lord Murugan’s long-and-fiery-lance-with-a-leaf- shaped-head plunged into the ancient cold-and- rock-bound-sea, ruffling it up and killed the demon [SUrapanman] …

 உலறிய கதுப்பின் பிறழ்பல் பேழ்வாய்    47
சுழல்விழிப் பசுங்கண் சூர்த்த நோக்கின்
கழல்கண் கூகையொடு கடும்பாம்பு தூங்கப்
பெருமுலை அலைக்கும் காதின் பிணர்மோட்டு    50
உருகெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்மகள்
குருதிஆடிய கூர்உகிர்க் கொடு விரல்
கண்தொட்டு உண்ட கழிமுடைக் கருந்தலை
ஒண்தொடித் தடக்கையின் ஏந்தி வெருவர
வென்று அடு விறல்களம் பாடித் தோள்பெயரா
நிணம்தின் வாயள் துணங்கை தூங்க …     56   

 ulaRiya kadhuppin piRazhpal pEzhvAi     47
 suzhalvizhip pasungkaN sUrththa nOkkin
 kazhalkaN kUgaiyodu kadumpAmbu thUngkap
 perumulai alaikkum kAdhin piNarmOttu      50
 urugezhu selavin anjuvaru pEy-magaL
 kurudhi-Adiya kUr-ugirk kodu viral
 kaN-thottu uNda kazhimudaik karundhalai
 oNdhodith thadakkaiyin Endhi veruvara
 vendru adu viRalkaLam pAdith thOLpeyarA
 niNamdhin vAyaL thuNangkai thUngka …      56

The fearsome devil-woman of dry hair and uneven teeth of large wide-open mouth, greenish eyes rolling with rage and cruel look and rough and uncouth belly, struts about frighteningly; her huge cave-like-ears, wherein live owls with bulging eyes and fierce snakes, which creep over her breasts, causing them pain; her thick-set- bangled-arms holding a black skull of foul smell with sockets empty of eye-balls scooped out by the sharp nails of blood-stained fingers, and with her shoulders heaving and mouth dripping with blood, she performs the thuNangkai-dance and sings the songs of victory over enemies in fair battles, striking great terror into the demonic hearts …

 இருபேர் உருவின் ஒருபேர் யாக்கை    57
அறுவேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி
அவுணர் நல்வலம் அடங்கக் கவிழ்இணர்
மாமுதல் தடிந்த மறுஇல் கொற்றத்து
எய்யா நல்இசை செவ்வேல் சேஎய் …     61   

 irupEr uruvin orupEr yAkkai     57
 aRuvERu vagaiyin anjuvara maNdi
 avuNar nalvalam adangkak kavizh-iNar
 mAmudhal thadindha maRu-il kotraththu
 eyyA nal-isai sevvEl sE-ey …      61

The Lord of unfathomable fame wielding the fiery-red-lance, assumed six different forms and inspired fear among the demons; and when their chief [SUrapanman] took the form of a huge human-body with the face of a horse and later assumed the form of an [upside-down] mango-tree, bearing bunches of blossoms downwards, the Lord annihilated the demon by slashing down the illusory tree …

 சேவடி படரும் செம்மல் உள்ளமொடு    62
நலம்புரி கொள்கைப் புலம்பிரிந்து உறையும்
செலவுநீ நயந்தனை ஆயின் பலஉடன்
நன்னர் நெஞ்சத்து இன்னசை வாய்ப்ப
இன்னே பெறுதி நீமுன்னிய வினையே …     66 

 செருப் புகன்றுஎடுத்த சேண்உயர் நெடுங்கொடி    67
வரிப்புனை பந்தொடு பாவை தூங்க
பொருநர்த் தேய்த்த போர் அருவாயில்
திருவீற்றிருந்த தீதுதீர் நியமத்து    70
மாடம் மலிமறுகின் கூடல் குடவயின்
இருஞ்சேற்று அகல்வயல்விரிந்து வாய்அவிழ்ந்த
முள்தாள் தாமரைத் துஞ்சி வைகறைக்
கள்கமழ் நெய்தல் ஊதி எல்படக்
கண்போல் மலர்ந்த காமரு சுனைமலர்    75
அஞ்சிறை வண்டின் அரிக்கணம் ஒலிக்கும்
குன்று அமர்ந்து உறைதலும் உரியன், அதான்று …     77 

 sEvadi padarum semmal uLLamodu     – 62
 nalamburi koLgaip pulam-pirindhu uRaiyum
 selavu-nee nayandhanai Ayin pala-udan
 nannar nenjaththu innasai vAippa     – 65
 innE peRudhi nee-munniya vinaiyE
 serup pugandru-eduththa sEN-uyar nedungkodi
 varippunai pandhodu pAvai thUngka
 porunarth thEyththa pOr aruvAyil
 thiruveetrirundha theedhutheer niyamaththu     70
 mAdam malimaRugin kUdal kudavayin
 irunjEtru agalvayal-virindhu vAi-avizhndha
 muL-thAL thAmaraith thunji vaigaRaik
 kaL-kamazh neydhal Udhi elpadak
 kaNpOl malarndha kAmaru sunaimalar     75
 anjiRai vaNdin arikkaNam olikkum
 kundru amarndhu uRaidhalum uriyan, adhAndru …      77

If you have the wholehearted intention of attaining mukthi at the sacred scarlet feet of Lord Murugan, by carrying out good deeds for the benefit of all other beings and wish to proceed from one sacred abode to the other [where Lord Murugan abides], you may attain the Lord’s grace right now as you wish: There is the city of KUdal [Mathurai], where the victorious banner is hung aloft together with [unassailable] balls and dolls. No war is ever waged at the city’s gates! There is a faultless avenue of shops, where the Goddess of Wealth reigns supreme, and there are also many other avenues with multi storied mansions. West of the city stands the sacred hill [Thirupparangkundram], surrounded by dark- muddy-and-fertile-[paddy]-fields, where swarms of bright-winged bees hum over the lotus-blossoms blooming on thorny stalks, and they sleep on them at night and wake up at dawn when the sun rises, and buzz around the neythal-blossoms brimming with honey and over the adorable eye-like-buds blooming in the reservoir of the hill. Lord Murugan abides in blissful peace on the sacred hill [Thirupparangkundram], not only that …

2 – திருச்சீரலைவாய் [திருச்செந்தூர்]      ThiruchcheeralaivAi (ThiruchchendhUr)

 வைந்நுதி பொருத வடுஆழ் வரிநுதல்    78
வாடா மாலை ஓடையொடு துயல்வர
படுமணி இரட்டும் மருங்கின் கடுநடை    80
கூற்றத் தன்ன மாற்றஅரு மொய்ம்பின்
கால் கிளர்ந்தன்ன வேழம் மேல்கொண்டு
ஐவேறு உருவின் செய்வினை முற்றிய
முடியொடு விளங்கிய முரண்மிகு திருமணி
மின்உறழ் இமைப்பின் சென்னிப் பொற்ப    85
நகைதாழ்பு துயல்வரூஉம் வகைஅமை பொலங்குழை
சேண்விளங்கு இயற்கை வாள்மதி கவைஇ
அகலா மீனின் அவிர்வன இமைப்ப
தாஇல் கொள்கைத் தம்தொழில் முடிமார்
மனன்நேர்பு எழுதரு வாள் நிறமுகனே …     90   

 vain-nudhi porudha vadu-Azh vari-nudhal      78
 vAdA mAlai Odaiyodu thuyalvara
 padumaNi irattum marungkin kadunadai     80
 kUtrath thanna mAtra-aru moimbin
 kAl kiLarndhanna vEzham mElkoNdu
 ai-vERu uruvin seyvinai mutriya
 mudiyodu viLangkiya muraNmigu thirumaNi
 min-uRazh imaippin sennip poRpa      85
 nagai-dhAzhbu thuyalvarU-um vagai-amai polangkuzhai
 sENviLangku iyaRkai vALmadhi kavai-i
 agalA meenin avirvana imaippa
 thA-il koLgaith tham-thozhil mudimAr
 manan-nErbu ezhudharu vAL niRamuganE …      90

Lord Murugan is riding a male tusker, whose spotted forehead bears the scars made by the sharply-pointed-goad. The tusker’s forehead is well adorned with dangling wreaths of unfading blossoms [made of gold] and a fine frontal plate; when the death- wielding yaman-like-tusker walks rapidly like the blowing of strong wind, the bells hanging on either side produce tinkling sound alternately.

Lord Murugan’s sacred hair on the crowned-head is artistically arranged in five styles of thAmam, magudam, pathumam, kimpuri, and kOdagam, and adorned with gems-stones of contrasting colours, dazzling with the brightness of lightning. The finely- wrought golden magara-shaped-ear- rings of the Lord are dangling with a brightness like that of the stars that surround the lustrous moon which sheds its light even on distant earth. The effulgence of the Lord’s sacred faces is perceived by the minds of the sages who carry out their penances with faultless vow …

 மாஇருள் ஞாலம் மறுஇன்றி விளங்க    91
பல்கதிர் விரிந்தன்று ஒருமுகம்;
ஒருமுகம் – ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந்து இனிது ஒழுகி
காதலின் உவந்து வரம் கொடுத்தன்றே;
ஒருமுகம் – மந்திர விதியின் மரபுளி வழாஅ    95
அந்தணர் வேள்வி ஓர்க்கும்மே;
ஒருமுகம் – எஞ்சிய பொருள்களை ஏமுற நாடித்
திங்கள்போலத் திசை விளக்கும்மே;
ஒருமுகம் – செறுநர்த் தேய்த்துச் செல்சமம் முருக்கி
கறுவுகொள் நெஞ்சமொடு களம்வேட்டன்றே;    100
ஒருமுகம் – குறவர் மடமகள் கொடிபோல் நுசுப்பின்
மடவரல் வள்ளியொடு நகை அமர்ந்தன்றே

 mA-iruL njAlam maRu-indri viLangka     91
 palkadhir virindhandru orumugam;
 orumugam – Arvalar Eththa amarndhu inidhu ozhugi
 kAdhalin uvandhu varam koduththandrE;
 orumugam – mandhira vidhiyin marabuLi vazhA-a     95
 andhaNar vELvi OrkkummE;
 orumugam – enjiya poruLgaLai EmuRa nAdith
 thingaL-pOlath thisai viLakkummE;
 orumugam – seRunarth thEyththuch chel-samam murukki
 kaRuvukoL nenjamodu kaLamvEttandrE;     100
 orumugam – kuRavar madamagaL kodipOl nusuppin
 madavaral vaLLiyodu nagai amarndhandrE …      102

One of the Lord’s sacred faces produces many sparkling splendours, so that the world, engulfed by darkignorance, may appear flawessly bright;

another sacred face of the Lord, praised by the Lord’s devotees, joyfully confers on them all the gracious favours requested by them;

another sacred face of the Lord ensures that sacrificial rituals of sages, conducted in accordance with true scriptures, are not disturbed by evil forces;

another sacred face of the Lord expounds to the sages such great truths which are not revealed by true scriptures, and enlightens their minds just as the moon shows all the directions of the world;

another sacred face of the Lord annihilates the demonic forces in battle, so that the sacrificial rituals may be held on the battle-field to celebrate the victory;

another sacred face of the Lord rejoices together with the hunter’s young daughter VaLLi-ammai of creeper-like-slender-waist [representing ichchA-sakthi] …

ஆங்கு அம்மூஇருமுகனும் முறைநவின்று ஒழுகலின் …     103 

 ஆரம் தாழ்ந்த அம்பகட்டு மார்பின்    104
செம்பொறி வாங்கிய மொய்ம்பின் சுடர்விடுபு
வண்புகழ் நிறைந்து வசிந்துவாங்கு நிமிர்தோள்
விண்செலல் மரபின் ஐயர்க்கு ஏந்தியது ஒருகை;
உக்கம் சேர்த்தியது ஒருகை;
நலம்பெறு கலிங்கத்துக் குறங்கின்மிசை அசைஇயது ஒருகை;
அங்குசம் கடாவ ஒருகை;    110
இருகை – ஐஇரு வட்டமொடு எஃகுவலம் திரிப்ப;
ஒருகை – மார்பொடு விளங்க;
ஒருகை – தாரொடு பொலிய;
ஒருகை – கீழ்வீழ் தொடியொடு மீமிசைக் கொட்ப;
ஒருகை – பாடுஇன் படுமணி இரட்ட;    115
ஒருகை – நீல்நிற விசும்பின் மலிதுளி பொழிய;
ஒருகை – வான்அர மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட
ஆங்கு அப்பன்னிருகையும் பாற்பட இயற்றி …     118   

 அந்தரப்பல்லியம் கறங்கத் திண்காழ்    119
வயிர்எழுந்து இசைப்ப வால்வளை ஞரல
உரம் தலைக்கொண்ட உரும்இடி முரசமொடு
பல்பொறி மஞ்ஞை வெல்கொடி அகவ
விசும்பு ஆறுஆக விரைசெலல் முன்னி
உலகம் புகழ்ந்த ஒங்குஉயர் விழுச்சீர்
அலைவாய்ச் சேறலும் நிலைஇயபண்பே, அதான்று …     125   

 Angku ammU-irumuganum muRai-navindru ozhugalin     103
 Aram thAzhndha ampagattu mArbin
 sempoRi vAngkiya moimbin sudarvidubu
 vaNpugazh niRaindhu vasindhu-vAngku nimir-dhOL
 viNselal marabin aiyarkku Endhiyadhu orukai;
 ukkam sErththiyadhu orukai;
 nalampeRu kalingkaththuk kuRangkinmisai asai-iyadhu orukai;
 angkusam kadAva orukai;     110
 irukai – ai-iru vattamodu egh-kuvalam thirippa;
 orukai – mArbodu viLangka;
 orukai – thArodu poliya;
 orukai – keezhveezh thodiyodu meemisaik kotpa;
 orukai – pAdu-in padumaNi iratta;     115
 orukai – neelniRa visumbin mali-thuLi pozhiya;
 orukai – vAn-ara magaLirkku vadhuvai sUtta
 Angku appanniru-kaiyum pARpada iyatri
 andharap-palliyam kaRangkath thiNkAzh;
 vayir-ezhundhu isaippa vAlvaLai njarala     120
 uram thalaikkoNda urum-idi murasamodu
 palpoRi manjjai velkodi agava
 visumbu ARu-Aga viraiselal munni
 ulagam pugazhndha ongu-uyar vizhuchcheer
 alaivAich chERalum nilai-iyapaNpE, adhAndru …      125

Just as the six sacred faces of the Lord perform their work efficiently, so do the Lord’s upraised arms, which are highly praised for their great prowess: they hurl the fiery weapons and draw them back to cleave the chests of evil foes.

Upon the Lord’s wide chest are found three auspicious marks in red, which are adorned with a golden garland. Of the Lord’s arms,

one points upwards to protect the sages travelling through the air towards the abode of mukthi [‘salvation’] while

the other is resting on the Lord’s waist;

while another arm is resting on the Lord’s lap, which is adorned with fine garment;

another arm is plying the goad [over the elephant],

one arm is wielding a huge shield and

the other is hurling the lance towards the right;

while one arm is expounding real truths to sages,

while the other abides over the Lord’s chest, adding beauty to the garland adorning it;

another arm waves its bangled-wrist, signaling the beginning of the sacrificial ritual on the battle-field,

while the other arm causes the bell to produce a twin-sound;

one arm makes abundant rain pour down from the clouds of the blue sky,

while the other adorns the heavenly maiden with the wedding-garland.

The twelve sacred arms of the Lord are thus well arranged to do their work conforming to the tasks which are carried out by the Lord’s six sacred faces.

With the divine [‘kettle-like’] drums beating, the celestial horns blaring, and the white conches blowing, and, upon the Lord’s command, the peacock of many feathers emblazoned on the victorious flag, crowing to the beat of drums like the peals of thunder, it is the eternal inherent nature of the Lord to proceed rapidly through the sky-way to reach and abide at the sacred abode of ThiruchcheeralaivAi [ThiruchchendhUr], which is renowned for the greatness that is praised by all the good people of the world, not only that …

3- திரு ஆவினன்குடி [பழநி]      ThiruAvinankudi (Pazhani)

சீரை தைஇய உடுக்கையர் சீரொடு    126
வலம்புரி புரையும் வால்நரை முடியினர்
மாசுஅற இமைக்கும் உருவினர் மானின்
உரிவை தைஇய ஊன்கெடு மார்பின்
என்புஎழுந்து இயங்கும் யாக்கையர் நன்பகல்    130
பலஉடன் கழிந்த உண்டியர் இகலொடு
செற்றம் நீக்கிய மனத்தினர் யாவதும்
கற்றோர் அறியா அறிவினர் கற்றோர்க்குத்
தாம்வரம்பு ஆகிய தலைமையர் காமமொடு
கடும்சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை    135
யாவதும் அறியா இயல்பினர் மேவரத்
துனிஇல் காட்சி முனிவர் முன்புக …     137   

 seerai thai-iya udukkaiyar seerodu      126
 vamburi puraiyum vAl-narai mudiyinar
 mAsu-aRa imaikkum uruvinar mAnin
 urivai thai-iya Unkedu mArbin
 enbu-ezhundhu iyangkum yAkkaiyar nanpagal     130
 pala-udan kazhindha uNdiyar igalodu
 setram neekkiya manaththinar yAvadhum
 katrOr aRiyA aRivinar katrOrkkuth
 thAm-varampu Agiya thalaimaiyar kAmamodu
 kadumsinam kadindha kAtchiyar idumbai      135
 yAvadhum aRiyA iyalbinar mEvarath
 thuni-il kAtchi munivar munpuga …      137

Among the first to enter the precincts of Lord Murugan’s sanctuary at Thiru-Avinankudi [Pazhani] are the sages [munivar முனிவர்], who are wearing the garment made of the bark of trees; the knotted-tuft-of-grey-white-hair on their heads resembles the conch-shell turning to the right; their limbs shine with flawless purity; they are draped with deer-skin as a shawl; their bodies are lean without much flesh and their chest-bones are thrusting out; they abstain from food even during the daytime for several days; their minds are free of hatred and malicious anger; they have such great knowledge, of which even the learned-persons are not aware; they provide leadership to all the other learned-persons by virtue of having attained the ultimate limit of knowledge; they have renounced lust and cruel anger; they know of no suffering whatsoever; their minds are attuned to be wise, and they bear no ill-will towards others.

 புகை முகந்தன்ன மாசுஇல் தூஉடை    138
முகைவாய் அவிழ்ந்த தகைசூழ் ஆகத்து
செவிநேர்பு வைத்த செய்வுறு திவவின்
நல்யாழ் நவின்ற நயனுடை நெஞ்சின்
மென்மொழி மேவலர், இன்நரம்பு உளர    142

 pugai mugandhanna mAsu-il thU-udai     138
 mugai-vAi avizhndha thagaisUzh Agaththu
 sevinErbu vaiththa seyvuRu thivavin
 nalyAzh navindra nayanudai nenjin
 menmozhi mEvalar, innarambu uLara      142

The next group to enter the precincts consists of [celestial] minstrels; they are wearing flawlessly pure and thin mist-like garment; their chest is adorned with garland of blooming buds; they have wound the flawless strings of their lutes to a proper pitch so as to produce melodious music pleasant to the ears; they have kind hearts, and their speech is gentle; and, while they are playing their melodious tunes, they are following the sages …

நோய்இன்று இயன்ற யாக்கையர் மாவின்
அவிர்தளிர் புரையும் மேனியர் அவிர்தொறும்
பொன்னுரை கடுக்கும் திதலையர் இன்நகைப்    145
பருமம் தாங்கிய பணிந்துஏந்து அல்குல்
மாசுஇல் மகளிரொடு மறுஇன்றி விளங்க …     147 

 nOi-indru iyandra yAkkaiyar mAvin      143
 avir-thaLir puraiyum mEniyar avir-thoRum
 ponnurai kadukkum thidhalaiyar innagaip
 parumam thAngkiya paNindhu-Endhu alkul
 mAsu-il magaLirodu maRu-indri viLanga …       147

[the female minstrels] are endowed with such body which knows of no illness; they are of bright complexion resembling the colour of young mango-shoots; they have beauty-spots, which shine like streaks of gold appearing over touchstone; they are wearing the lustrous waist-belt of mEgalai of eighteen beads; the faultless minstrels are together with their flawless mates …

கடுவொடு ஒடுங்கிய தூம்புடை வால்எயிற்று    148
அழல்என உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடுந்திறல்
பாம்புபடப் புடைக்கும் பல்வரிக் கொடுஞ்சிறைப்    150
புள்அணி நீள்கொடிச் செல்வனும்

 kaduvodu odungkiya thUmbudai vAl-eyitru      148
 azhal-ena uyirkkum anjuvaru kadunthiRal
 pAmbu-padap pudaikkum palvarik kodunjiRaip
 puL-aNi neeLkodich chelvanum …      151

Next comes Lord ThirumAl, who has the flag of the garudan-bird of multi-streaked-feathers of curved wings, which beat so fiercely as to cause fear to the serpents with fiery breath and white teeth possessing tubular cavity of venom …

 வெள் ஏறு
வலம்வயின் உயரிய பலர்புகழ் திணிதோள்
உமைஅமர்ந்து விளங்கும் இமையா முக்கண்
மூஎயில் முருக்கிய முரண்மிகு செல்வனும்

  … veL ERu
 valam-vayin uyariya palarpugazh thiNidhOL      152
 umai-amarndhu viLangkum imaiyA mukkaN
 mU-eyil murukkiya muraNmigu selvanum …      154

Next comes Lord SivaperumAn, bearing the flag of white bull on the right; the Lord has strong shoulders which are praised by many; the Lord’s divine consort UmAdhEvi abides [within the left side of] Himself; the Lord has three sacred eyes that do not ever wink; the Lord, who destroyed the three airborne-demonic-fortresses of the sky, is the most powerful one …

நூற்றுப்பத்து அடுக்கிய நாட்டத்து நூறுபல்    155
வேள்வி முற்றிய வென்றுஅடு கொற்றத்து
ஈர்இரண்டு ஏந்திய மருப்பின் எழில்நடை
தாழ்பெருந் தடக்கை உயர்த்த யானை
எருத்தம் ஏறிய திருக்கிளர் செல்வனும் …     159   

 nUtrup-paththu adukkiya nAttaththu nURupal     155
 vELvi mutriya vendru-adu kotraththu
 eer-iraNdu Endhiya maruppin ezhilnadai
 thAzh-perun thadakkai uyarththa yAnai
 eruththam ERiya thirukkiLar selvanum …       159

Next comes Indhiran of a thousand-eyes; he has performed more than a hundred sacrificial rituals and has succeeded in destroying the enemies who opposed him; he is mounted on the neck of an elephant with four upward-rising-tusks, beautiful stride and a large curved trunk reaching the ground …

நாற்பெருந் தெய்வத்து நல்நகர் நிலைஇய    160
உலகம் காக்கும் ஒன்றுபுரி கொள்கைப்
பலர்புகழ் மூவரும் தலைவர் ஆக
ஏமுறு ஞாலம் தன்னில் தோன்றி
தாமரைப் பயந்த தாஇல் ஊழி
நான்முக ஒருவற் சுட்டி காண்வர    165

 nARperun dheivaththu nalnagar nilai-iya     -160
 ulagam kAkkum ondrupuri koLgaip
 palarpugazh mUvarum thalaivar Aga
 EmuRu njAlam thannil thOndri
 thAmaraip bayandha thA-il Uzhi
 nAnmuga oruvaR sutti …      165

The four deities are functioning well in their respective stations, guarding the world; their policy is one of righteousness. They are praised by many; they appeared in this world of joy; they have come to see Lord Murugan in respect of Lord Biraman [BrahmA] who appeared on the lotus-flower [springing from the navel of Lord ThirumAl] …


பகலில் தோன்றும் இகல்இல் காட்சி
நால்வேறு இயற்கைப் பதினொரு மூவரொடு
ஒன்பதிற்று இரட்டி உயர்நிலை பெறீஇயர்
மீன்பூத்தன்ன தோன்றலர் மீன்சேர்பு
வளிகிளர்ந்தன்ன செலவினர் வளியிடைத்    170
தீஎழுந்தன்ன திறலினர் தீப்பட
உரும்இடித் தன்ன குரலினர் விழுமிய
உறுகுறை மருங்கில் தம்பெறு முறைகொண்மார்
அந்தரக் கொட்பினர் வந்து உடன்காண
தாஇல் கொள்கை மடந்தையொடு சில்நால்
ஆவினன்குடி அசைதலும் உரியன், அதான்று …     176  – 

 … kANvara     165
 pagalil thOndrum ikal-il kAtchi
 nAlvERu iyaRkaip padhinoru mUvarodu
 onpadhitru iratti uyarnilai peReeiyar
 meenpUththanna thOndralar meensErpu
 vaLi-kiLarndhanna selavinar vaLiyidaidh     170
 thee-ezhundhanna thiRalinar theeppada
 urum-idith thanna kuralinar vizhumiya
 uRukuRai marungkil thampeRu muRaikoNmAr
 andharak kotpinar vandhu udan-kANa
 thA-il koLgai madandhaiyodu silnAl
 Avinankudi asaidhalum uriyan, adhAndru …      176

Then, the numerous celestial beings and eighteen gaNas [‘the retinue of the Lord’] are arriving under the effulgent light of the Sun; they appear like stars in the sky; they have the ability to move swiftly like the wind; they have the prowess of fire which burns fiercely when fanned by the wind; their voice is loud like the peals of thunder followed by the flash of lightning in the sky; they have come revolving in a circle in the sky for the redress of their woes and for their traditional celestial functions to be graciously affirmed by the Lord.

Lord Murugan usually abides with the flawless maiden TheivayAnai at the sanctuary of ThiruAvinankudi [Pazhani] for some days, not only that …

 

4 – திரு ஏரகம் [சுவாமிமலை]      Thiru Eragam (SwAmimalai)

 இரு மூன்று எய்திய இயல்பினின் வழாஅது    177
இருவர்ச் சுட்டிய பல்வேறு தொல்குடி
அறு நான்கு இரட்டி இளைமைநல் யாண்டு
ஆறினில் கழிப்பிய அறன்நவில் கொள்கை    180
மூன்றுவகைக் குறித்த முத்தீச் செல்வத்து
இருபிறப்பாளர் பொழுது அறிந்து நுவல
ஒன்பது கொண்ட மூன்றுபுரி நுண்ஞாண்
புலராக் காழகம் புலர் உடீஇ
உச்சிக்கூப்பிய கையினர் தற்புகழ்ந்து    185
ஆறுஎழுத்து அடக்கிய அருமறைக் கேள்வி
நாஇயல் மருங்கில் நவிலப் பாடி
விரைஉறு நறுமலர் ஏந்தி பெரிதுஉவந்து
ஏரகத்து உறைதலும் உரியன், அதான்று …     189 

 iru mUndru eydhiya iyalbinin vazhA-adhu      177
 iruvarch chuttiya palvERu tholkudi
 aRu nAngku iratti iLaimai-nal yANdu
 ARinil kazhippiya aRan-navil koLgai     180
 mUndruvagaik kuRiththa muththeech chelvaththu
 irupiRappALar pozhudhu aRindhu nuvala
 onbadhu koNda mUndrupuri nuN-njAN
 pularAk kAzhagam pular udee-i
 uchchikkUppiya kaiyinar thaRpugazhndhu      185
 ARu-ezhuththu adakkiya arumaRaik kELvi
 nA-iyal marungkil navilap pAdi
 virai-uRu naRumalar Endhi peridh-uvandhu
 Eragaththu uRaidhalum uriyan, adhAndru …      189

There are andhaNars [அந்தணர்], who are living [at Thiru-Eragam, or SwAmimalai] and are unfailingly carrying out their six-fold [traditionally prescribed religious] duties [of reciting the Vedic scriptures, imparting knowledge of them to others, performing sacrificial rituals, performing such rituals for the benefit of others, receiving gifts of things from others, and bestowing gifts to others]. They are the descendants of ancient noble families, and their parents are always esteemed by others with great respect. They remain celibate for the first 48 years of their lives and lead a righteous way of life. They perform sacrificial rituals by offering things into three kinds of sacred fires [kArugapaththiyam, Agavaneeyam and thakkiNAkkiniyam]. The andhaNars are called irupiRappALar (‘twice-born’) [for they are born first of their mothers’ wombs, and they are regarded as ‘born again’ spiritually on attaining knowledge and maturity; the ‘second birth’ is recognized as an important transitional stage of life, and it is ceremoniously marked by the symbolic wearing of the pUNUl (பூணூல்), a sacred three-fold-cord, consisting of nine strands of thread.] The ‘twice-born’ have the ability to ascertain the auspicious times and make them known to others. They worship Lord Murugan immediately after bathing, and therefore their garments are still wet and getting dried during the time of their worship. They pay homage to the Lord by raising the joined-palms of their hands above their heads. They worship the Lord by adoringly pronouncing the sacred six-syllabled-word of praise [nama kumArAya]. Their joyful worship consists of praising the Lord softly with their tongues and strewing [sprinkling] fragrant flowers at the sacred feet of Lord Murugan who abides happily at the sacred sanctuary of ThiruvEragam [SwAmimalai], not only that …


5 –
குன்றுதோறாடல்      KundruthOrAdal

 பைங்கொடி நறைக்காய் இடைஇடுபு வேலன்    190
அம்பொதிப் புட்டில் விரைஇ குளவியொடு
வெண்கூ தாளம் தொடுத்த கண்ணியன்
நறுஞ்சாந்து அணிந்த கேழ்கிளர் மார்பின்
கொடுந்தொழில் வல்வில் கொலைஇய கானவர்
நீடுஅமை விளைந்த தேக்கள் தேறல்    195
குன்றகச் சிறுகுடிக் கிளையுடன் மகிழ்ந்து
தொண்டகச் சிறுபறைக் குரவை அயர …    197   

 paingkodi naRaikkAi idai-idubu vElan     190
 ambbodhip puttil virai-i kuLaviyodu
 veNkU thALam thoduththa kaNNiyan
 naRunj-chAndhu aNindha kEzhkiLar mArbin
 kodun-thozhil valvil kolai-iya kAnavar
 needu-amai viLaindha thEkkaL thERal     195
 kundragach siRu-kudik kiLaiyudan magizhndhu
 thoNdagach siRupaRaik kuravai ayara …     197

The head of VElan [who assumes the role of Lord Murugan in the festivities held in honour of the Lord] is adorned with a chaplet a mini-garland, made of vines, nutmeg, thakkOlam [a fragrant pepper-like-aromatic], jasmine of the forest, as well as the white kUdhALam and other flowers. His chest is daubed with fragrant white sandal-wood-paste. The hunter-folk of the hills are well versed in the cruel sport of using the strong bow in hunting down animals, and they partake of the sweet-toddy, made of honey, matured in long tubular bamboo, and make merry with their kin-folk, dwelling in small hamlets; they perform the kuravai-dance to the beat of the small drum of thoNdagam …

விரல்உளர்ப்பு அவிழ்ந்த வேறுபடு நறுங்கான்    198
குண்டுசுனை பூத்த வண்டுபடு கண்ணி
இணைத்த கோதை அணைத்த கூந்தல்    200
முடித்த குல்லை இலையுடை நறும்பூ
செங்கால் மராஅத்த வால்இணர் இடைஇடுபு
சுரும்புஉணத் தொடுத்த பெருந்தண் மாத்தழை
திருந்துகாழ் அல்குல் திளைப்ப உடீஇ
மயில்கண் டன்ன மடநடை மகளிரொடு …     205   

 viral-uLarppu avizhndha vERupadu naRungkAn      198
 kuNdu-sunai pUththa vaNdupadu kaNNi
 iNaiththa kOdhai aNaiththa kUndhal      200
 mudiththa kullai ilaiyudai naRum-pU
 sengAl marA-aththa vAl-iNar idai-idubu
 surumbu-uNath thoduththa perundhaN mAththazhai
 thirundhu-kAzh alkul thiLaippa udee-i
 mayil-kaN danna madanadai magaLirodu …       205

The womenfolk of the hills have adorned their hair with circlets, swarmed by bees [for they are made of] buds, grown in little tarns [deep reservoirs] of the hills, and the petals of those buds, when prised open with fingers, exude varied sweet fragrance. Their hair is double-decked with the fillets as well as other garlands made of flower-petals; they are wearing around their waist a skirt, made of large, cool, pretty and sweet leaves of kullai [basil]-plant], as well as bunches of lovely bright flowers and shoots intermixed with white-blossoms of red-stemmed-kadambu-trees, and the bees are partaking of the honey in the blossoms; the majestic-gentle-walk-of-the-women-folk is like the strutting-gait of peacock-bird

 செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செவ்வரைச்    206
செயலைத் தண்தளிர் துயல்வரும் காதினன்
கச்சினன் கழலினன் செச்சைக் கண்ணியன்
குழலன் கோட்டன் குறும்பல் லியத்தன்
தகரன் மஞ்ஞையன் புகர்இல் சேவல்அம்    210
கொடியன் நெடியன் தொடிஅணி தோளன்
நரம்பு ஆர்த்தன்ன இன்குரல் தொகுதியொடு
குறும்பொறிக் கொண்ட நறுந்தண் சாயல்
மருங்கில் கட்டிய நிலன்நேர்பு துகிலினன்
முழவுஉறழ் தடக்கையின் இயல ஏந்தி    215
மென்தோள் பல்பிணை தழீஇ தலைத்தந்து
குன்றுதொறு ஆடலும்நின்ற தன்பண்பே, அதான்று …     217   

 seyyan sivandha Adaiyan sevvaraich      206
 seyalaith thaN-thaLir thuyalvarum kAdhinan
 kachchinan kazhalinan sechchaik kaNNiyan
 kuzhalan kOttan kuRumbal liyaththan
 dhagaran manj-njaiyan pugar-il sEval-am      210
 kodiyan nediyan thodi-aNi thOLan
 narambu Arththanna in-kural thogudhiyodu
 kuRumpoRik koNda naRundhaN sAyal
 marungkil kattiya nilan-nErbu thugilinan
 muzhavu-uRazh thadakkaiyin iyala Endhi      215
 mendhOL pal-piNai thazhee-i thalaiththandhu
 kundrudhoRu Adalum-nindra thanpaNbE, adhAndru …       217

VElan is of red complexion; he is wearing red apparel; he has behind his ears the cool sprouts of red-stemmed AsOka-trees; he is wearing red garment at his waist; his feet are adorned with [heroic] anklets; he has a chaplet of vetchi-blossoms around his head; he plays the flute and blows the horn and several other kinds of musical instruments; he has the ram and the peacock; he holds in his hand the flag of flawless rooster; he is tall; he is wearing the large ornament of thodi as an armlet over his forearm; he is accompanying a group of female minstrels playing sweet melodies produced by stringed instrument; he is wearing a cool, spotted, and fragrant apparel reaching the ground; he extends his broad hand to hold the tender shoulders of the maidens performing the kuravai-dance. Thus Lord Murugan assumes the form of VElan and dances on every hill; that is the nature of the Lord, not only that …

6 – பழமுதிர்சோலை      PazhamuthirchOlai

 சிறுதினை மலரொடு விரைஇ மறிஅறுத்து    218
வாரணக்கொடியொடு வயிற்பட நிறீஇ
ஊர்ஊர் கொண்ட சீர்கெழு விழவினும்    220
ஆர்வலர் ஏத்த மேவரு நிலையினும்
வேலன் தைஇய வெறிஅயர் களனும்
காடும் காவும் கவின்பெறு துருத்தியும்
யாறும் குளனும் வேறுபல் வைப்பும்சதுக்கமும் சந்தியும் புதுப்பூங் கடம்பும்
மன்றமும் பொதியிலும் கந்துடை நிலையினும் …     226

 siRu-thinai malarodu virai-i maRi-aRuththu     218
 vAraNak-kodiyodu vayiRpada niRee-i
 Ur-Ur koNda seergezhu vizhavinum      220
 Arvalar Eththa mEvaru nilaiyinum
 vElan thai-iya veRi-ayar kaLanum
 kAdum kAvum kavinpeRu thuruththiyum
 yARum kuLanum vERupal vaippum
 sadhukkamum sandhiyum pudhuppUng kadambum
 mandramum podhiyilum kandhudai nilaiyinum …      226

The festival in honour of Lord Murugan is celebrated in every village of the hill-region by the offering of tiny millet-grain of the hills, mingled with flowers, as well as the flesh of ram; and the festival begins with the installation of the post flying the flag of rooster. Lord Murugan is always graciously present in the hearts of devotees whenever they think of the Lord. Lord Murugan is graciously present at the venue, where VElan performs the ecstatic-dance, as well as in the forest, groves, the pretty islets-in-between-the-rivers-and-pools and other sacred places, at the sadhukkam [‘square-junction’ of four streets], at the muchchandhi [‘triangular-junction’ of three streets], at the foot of the ‘blooming-anew’-kadambu-trees, at the manRam [‘village-common’ under a shady tree], at the podhiyil [‘place or hall of public-assembly’] and at the sacred sanctuaries, where the kandhu, [‘pillar of divine support’ symbolizing the Lord] has been installed …

மாண்தலைக் கொடியொடு மண்ணி அமைவர    227
நெய்யோடு ஐயவி அப்பி ஐதுஉரைத்து
குடந்தம்பட்டு கொழு மலர் சிதறி
முரண்கொள் உருவின் இரண்டுஉடன் உடீஇ    230
செந்நூல் யாத்து வெண்பொறி சிதறி
மதவலி நிலைஇய மாத்தாள் கொழுவிடைக்
குருதியொடு விரைஇய தூவெள் அரிசி
சில்பலிச் செய்து பல்பிரப்பு இரீஇ
சிறுபசு மஞ்சளொடு நறுவிரை தெளித்து    235
பெருந்தண் கணவீர நறுந்தண் மாலை
துணைஅற அறுத்துத் தூங்க நாற்றி
நளிமலைச் சிலம்பில் நல்நகர் வாழ்த்தி
நறும்புகை எடுத்து குறிஞ்சி பாடி
இமிழ்இசை அருவியொடு இன்இயம் கறங்க    240
உருவப் பல்பூத் தூஉய் வெருவரக்
குருதிச் செந்தினைப் பரப்பி குறமகள்
முருகுஇயம் நிறுத்து முரணினர் உட்க
முருகுஆற்றுப்படுத்த உருகெழு வியல்நகர் …     244   

 mAN-thalaik kodiyodu maNNi amaivara      227
 neyyOdu aiyavi appi aidhu-uraiththu
 kudandhampattu kozhu malar sidhaRi
 muraN-koL uruvin iraNdu-udan udee-i    230
 sennUl yAththu veNpoRi sidhaRi
 madhavali nilai-iya mAththAL kozhuvidaik
 kurudhiyodu virai-iya thUveL arisi
 sil-palich cheydhu palpirappu iree-i
 siRupasu manjaLodu naRuvirai theLiththu      235
 perundhaN kaNaveera naRundhaN mAlai
 thuNai-aRa aRuththuth thUngka nAtri
 naLimalaich silambil nalnagar vAzhththi
 naRumpugai eduththu kuRinji pAdi
 imizh-isai aruviyodu in-iyam kaRanga      240
 uruvap palpUth thU-uy veruvarak
 kurudhich chendhinaip parappi kuRamagaL
 murugu-iyam niRuththu muraNinar utka
 murugu-Atruppaduththa urugezhu viyalnagar …      244

[Worship of Lord Murugan at the sanctuary on the hill] begins with the raising the flag of rooster. The kuravar-maiden smears the mixture of ghee and tiny mustard-seeds at the entrance to the sanctuary. She softly mentions the Lord’s sacred name and pays homage by reverently joining the palms of her two hands. She sprinkles the propitious and fertilizing flowers. She is clad in twin apparel of different colours, worn one upon the other. She is wearing on her wrist the protective string of red colour. She strews white pori [parched rice] on the ground. She lays down in several spots the delicious dishes of pirapparisi [பிரப்பரிசி] consisting of pure white rice, mixed with the blood of powerful ram, as a sacrificial offering. She sprinkles small pieces of young turmeric and other fragrant things in several places. Around the precincts of the sanctuary she has hung up the wreaths of red-araLi-flower, which she had sliced into uniform little pieces. People of the good villages on the thick hillsides are singing the praise of the Lord. They take hold of the incense-smoke and wave it around; they are singing the melody of the KuRinji-region. They are playing the musical instruments sweetly in harmony with the sound of the waterfall of the hills. They sprinkle a variety of pretty flowers. They have laid down millet-rice, mixed with blood as a sacrificial offering, which excites certain amount of fear among spectators. The kuRavar-maiden plays the percussion drums of thudi, thoNdagam and siRupaRai, which are adored by the Lord. The atmosphere here is one which excites awe and fear even among people of diverse disposition. This is the Lord’s sanctuary in the pretty and broad township, to which the devotee is being guided

ஆடுகளம் சிலம்பப் பாடி பலவுடன்    245
கோடு வாய்வைத்து கொடுமணி இயக்கி
ஓடாப் பூட்கைப் பிணிமுகம் வாழ்த்தி
வேண்டுநர் வேண்டியாங்கு எய்தினர் வழிபட
ஆண்டுஆண்டு உறைதலும் அறிந்த வாறே …     249 

 AdukaLam silambap pAdi palavudan     245
 kOdu vAivaiththu kodumaNi iyakki
 OdAp pUtkaip piNimugam vAzhththi
 vENdunar vENdiyAngku eydhinar vazhipada
 ANdu-ANdu uRaidhalum aRindha vARE …       249

Those, who sing of Lord Murugan’s renown of at the venue of ecstatic dance, blow the horn and ring the bell, and praise the unfailing valour of the elephant/peacock, may worship the Lord for attaining whatever they desire, and the Lord will certainly be there in the sanctuaries …

ஆண்டு ஆண்டு ஆயினும்ஆக காண்தக    250
முந்துநீ கண்டுழி முகன்அமர்ந்து ஏத்தி
கைதொழூஉப் பரவி காலுற வணங்கி
நெடும்பெருஞ் சிமையத்து நீலப்பைஞ்சுனை
ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப
அறுவர் பயந்த ஆறுஅமர் செல்வ    255
ஆல்கெழுகடவுள் புதல்வ மால்வரை
மலைமகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றே
வெற்றி வெல்போர்க் கொற்றவை சிறுவ
இழையணி சிறப்பின் பழையோள் குழவி
வானோர் வணங்கு வில் தானைத்தலைவ    260
மாலை மார்ப நூல்அறி புலவ
செருவில் ஒருவ பொருவிறல் மள்ள
அந்தணர் வெறுக்கை அறிந்தோர் சொல்மலை
மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே
வேல்கெழு தடக்கைச் சால்பெருஞ் செல்வ    265
குன்றம் கொன்ற குன்றாக் கொற்றத்து
விண்பொரு நெடுவரைக் குறிஞ்சிக்கிழவ
பலர்புகழ் நன்மொழிப் புலவர் ஏறே
அரும்பெறல் மரபின் பெரும்பெயர் முருக
நசையுநர்க்கு ஆர்த்தும் இசைபேர் ஆள    270
அலந்தோர்க்கு அளிக்கும் பொலம்பூண் சேஎய்
மண்டுஅமர் கடந்தநின் வென்றுஆடு அகலத்து
பரிசிலர்த் தாங்கும் உருகெழு நெடுவேஎள்
பெரியோர் ஏத்தும் பெரும்பெயர் இயவுள்
சூர் மருங்கு அறுத்த மொய்ம்பின் மதவலி    275
போர்மிகு பொருந குரிசில் எனப்பல
யான்அறி அளவையின் ஏத்தி ஆனாது …     277   

 ANdu ANdu Ayinum-Aga kAN-thaga     250
 mundhu-nee kaNduzhi mugan-amarndhu Eththi
 kaithozhU-up paravi kAluRa vaNangki
 nedumperunj chimaiyaththu neelappainj-chunai
 aivaruL oruvan angkai ERpa
 aRuvar bayandha ARu-amar selva     255
 Algezhu-kadavuL pudhalva mAlvarai
 malaimagaL maganE mAtrOr kUtrE
 vetri vel-pOrk kotravai siRuva
 izhaiyaNi siRappin pazhaiyOL kuzhavi
 vAnOr vaNangku vil thAnaith-thalaiva      260
 mAlai mArba nUl-aRi pulava
 seruvil oruva poruviRal maLLa
 andhaNar veRukkai aRindhOr solmalai
 mangkaiyar kaNava maindhar ERE
 vElgezhu thadakkaich chAlperunj chelva      265
 kundram kondra kundrAk kotraththu
 viNporu neduvaraik kuRinjik-kizhava
 palarpugazh nanmozhip pulavar ERE
 arumpeRal marabin perumpeyar muruga
 nasaiyu-narkku Arththum isaipEr ALa     270
 alandhOrkku aLikkum polampUN sE-ey
 maNdu-amar kadandha-nin vendru-Adu agalaththu
 parisilarth thAngkum urugezhu neduvE-eL
 periyOr Eththum perumpeyar iya-vuL
 sUr marungu aRuththa moimbin madhavali      275
 pOrmigu poruna kurisil enappala
 yAn-aRi aLavaiyin Eththi AnAdhu …       277

Wherever you [as the devotee of Lord Murugan] have the sacred vision of the Lord, you must at once worship the Lord with smiling face by praising the Lord and by praying with joined-palms of hands and by prostrating yourself at the sacred feet of the Lord. You may praise the Lord by addressing the Lord thus:

‘ O’ Lord, You are Lord Arumugam [Six Sacred Faces], for whom the six maidens of the KArthigai-asterism assumed the role of foster-mothers after Agni [Fire, one of the five elements of nature], carried the six sacred sparks of the fiery-eye of Lord SivaperumAn to the SaravaNa-pool of the HimAlaya-mountain!

‘You are the divine son of Lord SivaperumAn, who, as ThatchinAmUrththi expounds the Real Truths while being seated under the banyan tree!

‘You are the divine son of Goddess PArvathi, daughter of the king of the HimAlaya-mountain!

‘You are like the death-wielding yaman to the enemies!

‘You are the divine child of Goddess Kotravai, who is victorious in all battles!

‘You are the divine child of the primordial Goddess of Forest [பழையோள்/காடுகிழாள்], who is adorned with several ornaments!

‘You are the Commander of the Army, which fought against the demons who were harassing the celestials and annihilated them, therefore You are being worshipped by all the celestials!

‘Your chest is adorned with the garland [of kadambu-blossoms]!

‘You are the most learned master of all treatises of knowledge!

‘You are the unique hero in battle-field!

‘You are the victorious hero in battles!

‘You are the source of wealth to the righteous andhaNar!

‘You are being adorned with garlands of words of praise by those who know You!

‘You are the divine consort of TheivayAnai-ammai and VaLLi-ammai !

‘You are the Chief of all youths!

‘You are holding the lance in Your broad hand!

‘You have the greatness of attaining victory by annihilating the krauncha-hill [of demons]!

‘You are the King of the realm of KuRinji-mountain which reaches up to the sky!

‘You are the Chief of all the praise-worthy-and-learned-poets in all the languages of the world!

‘You have the revered name of MURUGAN, because You are eternally Beautiful and Youthful!

‘You will always graciously grant all that is requested by Your beloved devotees!

‘You are well-renowned because of Your most gracious liberality!

‘You are adorned with gold ornaments, which you graciously ‘bestow as gifts to the poor, and You are of red complexion!

‘You have the powerful chest that annihilated numerous demons in battle, and Your gracious chest upholds all those who seek Your gracious gifts!

‘You are being praised by all righteous people!

‘You have the most powerful strength [மதவலி] which annihilatedthe demon SUrapanman!

‘You are the mightiest warrior of all in battle!

‘You are the Supreme Leader [குரிசில்]!‘ …

 நின்அளந்து அறிதல் மன்உயிர்க்கு அருமையின்    278
நின்அடி உள்ளி வந்தனென் நின்னொடு
புரையுநர் இல்லாப் புலமையோய் எனக்    280
குறித்தது மொழியா அளவையின் குறித்துஉடன்
வேறுபல் உருவின் குறும்பல் கூளியர்
சாறுஅயர் களத்து வீறுபெறத் தோன்றி
அளியன் தானே முதுவாய் இரவலன்
வந்தோன் பெரும நின் வண்புகழ் நயந்து என    285

 nin-aLandhu aRidhal man-uyirkku arumaiyin     278
 nin-adi uLLi vandhanen ninnodu
 puraiyu-nar illAp pulamaiyOi enak     280
 kuRiththadhu mozhiyA aLavaiyin kuRiththu-udan
 vERupal uruvin kuRumbal kULiyar
 sARu-ayar kaLaththu veeRupeRath thOndri
 aLiyan thAnE mudhuvAi iravalan
 vandhOn peruma nin vaNpugazh nayandhu ena     285
 iniyavum nallavum nanipala Eththi …

[On reaching Lord Murugan’s sanctuary the devotee makes known to the Lord the purpose of his arrival there]: ‘ O’ Lord, it is very difficult for an ordinary human being like me to fathom and know Your greatness. I desired to attain Your sacred feet and I have come here to have Your sacred vision; O’ Lord, You are the incomparable One having true knowledge.’ The learned poet guiding the devotee remarks: ‘Even before you make known your wish to the Lord, the Lord’s humble servants of various forms will address the Lord on your behalf by saying, ‘ O’ Lord, this devotee who speaks words of matured knowledge has come to Your sacred presence and he deserves Your gracious compassion, for he has come after having desired Your renown.’ And thus they say the good and sweet words …

இனியவும் நல்லவும் நனிபல ஏத்தி
தெய்வம்சான்ற திறல்விளங்கு உருவின்
வான்தோய் நிவப்பின் தான்வந்து எய்தி
அணங்குசால் உயர்நிலை தழீஇ பண்டைத்தன்
மணங்கமழ் தெய்வத்து இளநலம் காட்டி    290
அஞ்சல் ஓம்புமதி அறிவல்நின் வரவு என
அன்புடை நல்மொழி அளைஇ விளிவுஇன்று
இருள்நிற முந்நீர் வளைஇய உலகத்து
ஒருநீ ஆகித் தோன்ற விழுமிய
பெறல் அரும் பரிசில் நல்குமதி பலவுடன் …     295 

 dheivam-sAndra thiRal-viLangku uruvin
 vAn-thOi nivappin thAnvandhu eydhi
 aNangkusAl uyarnilai thazhee-i paNdaiththan
 maNangkamazh dheivaththu iLanalam kAtti     290
 anjal Ompumadhi aRival-nin varavu ena
 anbudai nalmozhi aLai-i viLivu-indru
 iruLniRa munneer vaLaiiya ulakaththu
 orunee Agith thOndra vizhumiya
 peRal arum parisil nalgumadhi palavudan …       295

Lord Murugan will then manifest the powerful gigantic divine form reaching up to the sky. [However, because the humble devotee shall not be frightened], the Lord will manifest the usual divine youthful and fragrant form and will assure the devotee by saying kind words: ‘Do not be afraid. We shall protect you; we know of your arrival.’ The Lord will also say many more kind words to the devotee and will graciously grant the most rare gift to enable the devotee to lead a unique life without perishing in this world, which is encircled by the dark waters of the sea …]

 வேறுபல் துகிலின் நுடங்கி அகில் சுமந்து    296
ஆர முழுமுதல் உருட்டி வேரல்
பூவுடை அலங்கு சினைபுலம்ப வேர்கீண்டு
விண்பொரு நெடுவரைப் பரிதியின் தொடுத்த
தண்கமழ் அலர்இறால் சிதைய நன்பல    300
ஆசினி முதுசுளை கலாவ மீமிசை
நாக நறுமலர் உதிர யூகமொடு
மாமுக முசுக்கலை பனிப்பப் பூநுதல்
இரும்பிடி குளிர்ப்ப வீசிப் பெருங்களிற்று
முத்துடை வான்கோடு தழீஇ தத்துற்று    305
நன்பொன் மணிநிறம் கிளர பொன்கொழியா
வாழை முழுமுதல் துமியத் தாழை
இளநீர் விழுக்குலை உதிரத் தாக்கி
கறிக்கொடிக் கருந்துணர் சாயப் பொறிப்புற
மடநடை மஞ்ஞை பலவுடன் வெரீஇ    310
கோழி வயப்பெடை இரிய கேழலொடு
இரும்பனை வெளிற்றின் புன்சாய் அன்ன
குரூஉமயிர் யாக்கைக் குடாஅடி உளியம்
பெருங்கல் விடர்அளைச் செறியக் கருங்கோட்டு
ஆமா நல்ஏறு சிலைப்பச் சேண்நின்று    315
இழுமென இழிதரும் அருவி
பழமுதிர் சோலை மலைகிழ வோனே.     317   

 vERupal thugilin nudangki agil sumandhu      296
 Ara muzhumudhal urutti vEral
 pUvudai alangku sinaipulamba vErkeeNdu
 viNporu neduvaraip paridhiyin thoduththa
 thaN-kamazh alar-iRAl sidhaiya nanpala      300
 Asini mudhusuLai kalAva meemisai
 nAga naRumalar udhira yUgamodu
 mAmuga musukkalai panippap pUnudhal
 irumbidi kuLirppa veesip perungkaLitru
 muththudai vAn-kOdu thazhee-i thaththutru      305
 nanpon maNiniRam kiLara pon-kozhiyA
 vAzhai muzhumudhal thumiyath thAzhai
 iLaneer vizhukkulai udhirath thAkki
 kaRikkodik karundhuNar sAyap poRippuRa
 madanadai manj-njai palavudan veree-i      310
 kOzhi vayappedai iriya kEzhalodu
 irumpanai veLitrin punsAi anna
 kurU-umayir yAkkaik kudA-adi uLiyam
 perungkal vidar-aLaich cheRiyak karungkOttu
 AmA nal-ERu silaippach chEN-nindru      315
 izhumena izhidharum aruvi
 pazhamudhir sOlai malai-kizha vOnE.      317

The torrential waterfall, appearing merely as the fluttering of single and multifarious [flag-like-]strips of fine white cloth [when seen from a distance], is rushing from the top of the sky-high-hill, bringing down many things: the uprooted agil-and-sandal-wood-trees, branches of bamboo with flowers, large and fragrant honey-combs resembling the sun-disc and highly-ripened-pulp of jack-fruits of Asini-kind, and the fragrant flowers of punnai-tree in mutilated form; the black and male monkeys and female elephants with spots on the forehead are shivering in cold; [the other things which are brought down by the waterfall include] elephant’s pearly-white-tusks, gold-dust, gem-stones, banana-tree-trunks, clusters of young coconuts, and plants of black-pepper. The spangled-peacocks of modest gait and the strong wild peahens are flying away in fear; wild boars and bears with curved feet and dark hairs, which resemble the soft-black-fibre-of-palmyra-palm, are seeking shelter in rocky caves; and the lonely black-horned-bull is roaring in fear while the waterfall is thundering down from the hill-top with roaring torrent at Pazhamudhir-chOlai [‘Grove of Ripe Fruits’] which is the sacred abode of Lord Murugan, who is the King of the KuRinji-realm.

திருமுருகாற்றுப்படை – வெண்பாக்கள்

–  ThirumurugAtruppadai – veNpAs

குன்றம் எறிந்தாய்! குரைகடலில் சூர்தடிந்தாய்!
புன்தலைய பூதப்பொரு படையாய் – என்றும்
இளையாய்! அழகியாய்! ஏறுஊர்ந்தான் ஏறே!
உளையாய்! என் உள்ளத்து உறை.       1

kundram eRindhAi! kuraikadalil sUr-thadindhAi!
pundhalaiyap bUdhapporu padaiyAi – endrum
iLaiyAi! azhagiyAi! ERuUrndhAn ERE!
uLaiyAi! en uLLaththu uRai.       1

[O’ Lord, you destroyed the krauncha-hill with your powerful weapon of VEl [‘lance’]! You annihilated the demon SUrapanman, who had assumed the form of a mango-tree standing in the roaring sea! You are the Commander of the army consisting of soldiers representing various aspects of nature with little heads! You are an eternally Youthful One! You are Beauty Incarnate! You are the divine son of Lord SivaperumAn, who has the [white] bull as the vehicle! You are the Eternal One. May I humbly beseech you to abide in my heart.]

குன்றம் எறிந்ததுவும் குன்றப்போர் செய்ததுவும்
அன்றுஅங்கு அமரர் இடர் தீர்த்ததுவும் – இன்று என்னைக்
கைவிடா நின்றதுவும் கற்பொதும்பில் காத்ததுவும்
மெய்விடா வீரன்கை வேல்!       2

kundram eRindhadhuvum kundrappOr seydhadhuvum
andru-angu amarar idar theerththadhuvum – indru ennaik
kaividA nindradhuvum kaRpodhumbil kAththadhuvum
meyvidA veeran-kai vEl!       2

It is the self-same powerful weapon of VEl in the heroic hand of the eternal Lord Murugan, that pierced through and split open the krauncha-hill, removed the suffering of the celestials, caused by the demon SUrapanman, rescued those who were imprisoned in the cave by the demon, and protects me today without forsaking me.

வீரவேல் தாரைவேல் விண்ணோர் சிறைமீட்ட
தீரவேல் செவ்வேள் திருக்கைவேல் – வாரி
குளித்தவேல் கொற்றவேல் சூர்மார்பும் குன்றும்
துளைத்தவேல் உண்டே துணை.       3

veeravEl thAraivEl viNNOr siRaimeetta
theeravEl sevvEL thirukkaivEl – vAri
kuLiththavEl kotravEl sUr-mArbum kundrum
thuLaiththavEl uNdE thuNai.       3

[The heroic VEl, that is in the sacred hand of Lord Murugan, is sharply-pointed; it was powerful enough to rescue the celestials from imprisonment by the demons; it dipped into the sea and killed the demons who were hiding there; the victorious VEl pierced through the chest of the demon SUrapanman and krauncha-hill; that VEl is the ever-helpful-companion (to all).]

இன்னம் ஒருகால் எனது இடும்பைக் குன்றுக்கும்
கொல்நவில் வேல்சூர் தடிந்த கொற்றவா! – முன்னம்
பனிவேய்நெடுங் குன்றம்பட்டு உருவத் தொட்ட
தனி வேலை வாங்கத் தகும்.       4

innam orugAl enadhu idumbaik kundrukkum
kolnavil vElsUr thadindha kotravA! – munnam
panivEynedung kundrampattu uruvath thotta
thani vElai vAngkath thagum.       4

O’ Lord, You have the weapon of VEl, whose mission is to annihilate the demons; that VEl pierced through the krauncha-hill, which was covered by dew-and-bamboo-thickets, and killed the demon SUrapanman! You must graciously hurl that VEl once again in order to pierce through the mountain-like-suffering of mine!

உன்னை ஒழிய ஒருவரையும் நம்புகிலேன்
பின்னை ஒருவரையான் பின்செல்லேன் – பன்னிருகைக்
கோலப்பா! வானோர் கொடியவினை தீர்த்தருளும்
வேலப்பா! செந்தில் வாழ்வே!       5

unnai ozhiya oruvaraiyum nambugilEn
pinnai oruvaraiyAn pinsellEn – panniru-kaik
kOlappA! vAnOr kodiyavinai theerththaruLum
vElappA! sendhil vAzhvE!       5

O’ Lord! I do not believe in anyone else except You; nor will ever I follow anyone else seeking anything. You are the Lord who has the weapon of VEl that removed the cruel suffering of the celestials! You are the Lord with twelve beautiful arms! You are abiding at Thiruchchenthur in order to protect your beloved devotees!

அஞ்சுமுகம் தோன்றின் ஆறுமுகம் தோன்றும்
வெஞ்சமரில் ‘அஞ்சல்!’ எனவேல் தோன்றும் – நெஞ்சில்
ஒருகால் நினைக்கின் இருகாலும் தோன்றும்
‘முருகா!’ என்று ஓதுவார் முன்.       6

anjumugam thOndrin ARumugam thOndrum
venjamaril ‘anjal!’ enavEl thOndrum – nenjil
orugAl ninaikkin iru-kAlum thOndrum
‘murugA!’ endru OdhuvAr mun.       6

[If a person were to appear with a fearful face, Lord Murugan with six faces will appear in front of that person. The weapon of VEl will appear in violent battle by saying ‘Do not fear!’. If a person were to think of the Lord once and say ‘MurugA’, the two sacred feet of the Lord will appear in front of that person!]

முருகனே! செந்தில் முதல்வனே! மாயோன்
மருகனே! ஈசன் மகனே! ஒருகை முகன்
தம்பியே! நின்னுடைய தண்டைக்கால் எப்பொழுதும்
நம்பியே கைதொழுவேன் நான்.       7

muruganE! sendhil mudhalvanE! mAyOn
maruganE! eesan maganE! oru-kai mugan
thambiyE! ninnudaiya thaNdaikkAl eppozhudhum
nambiyE kai-thozhuvEn nAn.       7

[O’ Lord MurugA! Lord of Senthil [ThiruchchenthUr]! Lord who is the nephew of Lord ThirumAl! Lord who is the divine son of Lord SivaperumAn! Lord who is the younger brother of Lord VinAyagar with the trunk as a (fifth) hand! I worship you always with the joined-palms of my hand with the firm belief in your sacred feet adorned with thaNdai-anklet!]

காக்க கடவியநீ காவாது இருந்தக்கால்
ஆர்க்குப் பரமாம் அறுமுகவா! – பூக்கும்
கடம்பா! முருகா! கதிர்வேலா! நல்ல
இடம்காண் இரங்காய் இனி!       8.

kAkka kadaviya-nee kAvAdhu irundhakkAl
Arkkup paramAm aRumugavA! – pUkkum
kadampA! murugA! kadhirvElA! Nalla
idam-kAN irangkAi ini!       8

[O’ Lord, if you do not protect me, whose duty is it to protect me? O’ Lord ArumugavA [one with six-faces], KadambA [one who wears the ‘kadambu-flower-garland], MurugA, KathirvElA ! Now is the right time to protect me! Please consider my prayer and be graciously compassionate to me.]

பரங்குன்றில் பன்னிருகைக் கோமான்தன் பாதம்
கரம்கூப்பி கண்குளிரக்கண்டு – சுருங்காமல்
ஆசையால் நெஞ்சே! அணிமுருகு ஆற்றுப்படையைப்
பூசையாக் கொண்டே புகல்.       9

parangkundril panniru-kaik kOmAn-than pAdham
karam-kUppi kaN-kuLirakkaNdu – surungkAmal
AsaiyAl nenjE! aNimurugu Atruppadaiyaip
pUsaiyAk koNdE pugal.       9

[O’ mind! Instead of shrinking with desire, you should refresh your eyes by having the sacred vision of Lord Murugan of twelve arms abiding at Thirupparangkundram granting grace to devotees, worship the Lord’s sacred feet with the joined-palms of your hands, and go on reciting unfailingly and lovingly the great poem of ThirumurugAtruppadai as homage to the Lord.]

நக்கீரர்தாம் உரைத்த நல்முருகு ஆற்றுப்படையை
தற்கோல நாள்தோறும் சாற்றினால் – முன்கோல
மாமுருகன் வந்து மனக்கவலை தீர்த்தருளி
தான் நினைத்த எல்லாம் தரும்.       10

nakkeerar-thAm uraiththa nalmurugu Atruppadaiyai
thaRkOla nAL-thORum sAtrinAl – mun-kOla
mAmurugan vandhu manakkavalai theerththaruLi
thAn ninaiththa ellAm tharum.       10

[If a person were to focus his/her mind and recite daily the great poem of ThirumurugAtruppadai, sung by the learned-poet Nakkeerar, Lord Murugan of eternal beauty, youthfulness and fragrance will graciously appear in front of that person, remove all the suffering of the mind, and will grant all that is desired by that person.]

  •