EXPLICATION OF PRANAVA MANTRA / பிரணவ விளக்கம்:

EXPLICATION OF PRANAVA MANTRA / பிரணவ விளக்கம்

அவ்வுட னுவ்வு மவ்வு மனம்புத்தி யகங்கா ரங்கள்
செவ்விய விந்து நாதஞ் சித்தமோ டுள்ள மாகும்
ஒவ்வெனு எழுத்தா மைந்து முணர்வுதித் தொடுங்கு மாறும்
பவ்வமுந் திரையும் போலும் பார்க்கிலிப் பண்புந் தோன்றும் .

avvuṭaṉ uvvum mavvum maṉam maṉamputti akaṅkāraṅkaḷ
cevviya vintu nātañ cittamō ṭuḷḷa mākum
ovveṉum eḻuttām aintum uṇarvutit toṭuṅku māṟum
pavvamum tiraiyum pōlum pārkkilip paṇpun tōṉṟum

அவ்வுடன் உவ்வும் மவ்வும், மனம் புத்தி அகங்கா ரங்கள்;
செவ்விய விந்து நாதம், சித்தமோடு உள்ள மாகும்;
ஒவ்வெனும் எழுத்தாம் ஐந்தும் உணர்வு உதித்து ஒடுங்கு மாறும்
பவ்வமும் திரையும் போலும் பார்க்கில் இப் பண்பும் தோன்றும்.

The constituent aksharas of praNava mantra –
A, U and M, bindhu and nāda,
These five respectively represent and influence
akangār – the sense of individuation, buddhi – the intellect,
manas – the mind, citta – the ultra-conscious, and
purusha – the functional soul cloaked with five vidyā tatwās.
The above five praNava kalās together constitute the praNava.
The cognition of the soul rises and falls
As that of the waves in the sea and
This will appear perceptible for the ones who observe carefully.
                                – சிவஞானசித்தியார், சுபக்கம் / Siva-Jnāna- Siddhiyār – song 193

COMMENTARY:
EXPLICATION OF PRANAVA MANTRA / பிரணவ விளக்கம்:

1. தூமறைக்கெலாம் ஆதியும் அந்தமும் சொல்லும்
ஓம் எனப்படும் ஓரெழுத்து உண்மையை உணரான்
மாமலர்ப் பெருங் கடவுளும் மயங்கினான் என்றால்
நாமினிச் சில அறிந்தனம் என்பது நகையே.

thū maRaikku elām āthiyum anthamum chollum
ōm enappadum ōrezuththu uNmaiyai uNarān
māmalarp perung kadavuLum mayangkinān enRāl
nām inich chila aRinthanam enpathu nakaiyē

Even Brahmā, the Lord of creation on the great lotus
Didn’t know the real meaning of OM
The Supreme Single Syllable Mantra;
Our talk about the meaning of that as we know
Is subject of great laughter.
                                  – கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய கந்தபுராணம்
                                                      – Kantha Purāṇam by Kachchiyappar – song 1217

1. ஆலமே புரை நிறத்ததாய் அமிழ்தினுஞ் சுவைத்தாய்
ஞால மார்தர வொழுகிய காளிந்தி நதி போய்
மூல மெய்யெழுத்து அன்னதோர் முதுவலம்புரியின்
கோலமாகி நோற்றிருத்தியால் உலகருள் குறிப்பால்

ālamēpurai niRaththāy amizhthinum chuvaiththāy
jnāla mār thara ozhukiya kāLinthi nathi pōy
mūlā meyyezutthu annathōr muthu valampuriyin
kōlamāki nōttriruthtthiyāl ulakaruL kuRippāl

Go to the river kāLinthi on the earth – Jamuna
Which has the clour of the black poison that came from the milky ocean
Take the from of a dextral conch shell
Which has the form, etheric space, sound and spiral movement,
Similar to the alphabet Om, the real Truth and Root of everything
                                               – கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய கந்தபுராணம் (உமை கைலை நீங்கு படலம்)
                                                            Kantha Purāṇam by Kachchiyappar, Song – 8515
2. ஆதி தேவனை ஒருவியே புடவியில் அணுகி
ஓத வேலையை மாறுகொள் காளிந்தி யுழிப்போய்
வேத மூலநேர் வால்வளை உருக்கொடு விளங்கி
ஏத மில்லதோர் பதும பீடத்தின் மேல் இருந்தாள்

āthi thēvanai oruviyē pudaviyil aNuki
ōtha vēlaiyai māRukoL kāLinthi yuzhippōy
vēthalē thēr vālvLaiyuruk kodu viLangki
yētha millathōr pathuma peedaththin mēlirunthāL

She came to the earth,
Approached the river with roaring waves,
Thinking only of the Eternal Lord,
She took the form of the dextral conch shell,
Which is similar to the form of Om, the root of all Vedas (scriptures)
And sat on the Lotus seat.
                                                  – கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய கந்தபுராணம் (உமை கைலை நீங்கு படலம்)
                                                                   Kantha Purāṇam by Kachchiyappar, Song – 8519

3. ஓம் எனும் நிலையில் ஒளியாய்த் திகழ்வான்.
ōm enum nilaiyil oLiyāyth thikazvān

He will be the unblemished splendor
when in the state of Supreme praNava mantrā AUM.
                                            – சுப்பிரமணிய பாரதியார் பாடிய விநாயகர் நான்மணி மாலை
                                                    Vināyagar nān maNi māli by Modern Tamil poet Subramaniya Bhārathi

5. ஈசன் மேவரும் பீடமாய் ஏனையோர் தோற்றும்
வாச மாய் எலா வெழுத்திற்கும் மறைகட்கும் முதலாய்க்
காசி தன்னிடை முடிபவர்க்கு எம்பிரான் கழறும்
ஆசில் தாரகப் பிரமமாம் அதன் பயன் ஆய்ந்தான்.

eesan mēvarum peedamāy ēnaoyōr thōttrum
vāsa māy elā ezutthitkum maRaikadkum muthalāyk
kāsi thannidai mudipavarkku empirān kazaRum
āsil thārakap piramamām atan payan āynthān

The very pure splendour praNava mantrā ŌM
The one recited by Lord Siva for everyone who dies at Kāsi
Is the source for all the syllables and texts,
Mantrās and scriptures, celestials and gods
Upon which our Lord Siva is seated

NB: Kāsi means the city of VāraNāsi in this existential world,
but the āgjna chakra in the mid-brow in our internal body

                                       – கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய கந்தபுராணம்
                                                                  Kantha Purāṇam by Kachchiyappar, song – 1215

6. ஓங்காரி என்பாள் அவளொரு பெண்பிள்ளை
நீங்காத பச்சை நிறத்தை உடையவள்
ஆங்காரி யாகியே ஐவரைப் பெற்றிட்டு
ரீங்காரத் துள்ளே இனிதிருந் தாளே.

ōṅkāri eṉpāḷ avaḷoru peṇpiḷḷai
nīṅkāta paccai niṟattai uṭaiyavaḷ
āṅkāri yākiyē aivaraip peṟṟiṭṭu
irīṅkārat tuḷḷē iṉitirun tāḷē

She is Omkāri, the Mother of PraNava Form,
Of indelible green hue is Her Form,
As Ankhari of Creative Force She became
And gave birth to the Five Gods
And then lapsed sweet
Into the music of Her Mantrā “Hrim”.
                                     -திருமூலர் அருளிய திருமந்திரம், 10ம் திருமுறை, பாடல் 1073
                                         Thiru manthiram, the 10th Thirumuṛai by Saint Thiru Mūlar, song 1073
                                               (Courtesy: www.thevaaram.org. Translation by B. Natarajan, 2000)

7. பாங்கரில் வருவதோர் பரமன் ஆணையால்
ஆங்கதன் நடுவணில் ஆதி ஆகியே
ஓங்கிய தனியெழுத்து ஒன்று இரண்டதாய்
தூங்குகைம் மலைகளில் தோன்றிற்(று) என்னவே.

pāngaril varuvathōr paraman āNaiyāl
āngkathan naduvaNil athi ākiyē
ōngkiya thani ezuththu onRu iraNdathāy
thūngku kaim malaikaLil thōnRittru ennavē

As per the directions of our Almighty Lord
The eternal incomparable unique letter ŌM
Took the form of two elephants male and a female
With trunks like hanging mountains
In the middle of that hall.
                                                     – கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய கந்தபுராணம்
                                                           Kantha Purāṇam by Kachchiyappar, song – 9327

8.பிள்ளையார் சுழி – PiLLaiyār chuzhi:

மோனமே குறியதா முதலெழுத் தருளிய
ஞானமா மதலைபால் நண்ணவே பூதவெஞ்
சேனையா யினஅருள் செய்துசிற் பரையொடும்
ஆனைமா முகனொடும் அமலன் மீண்டருளினான்.

mōnamē kuRiyathā muthal ezuth tharuLiya
jnānamā mathalaipāl naNNavē pUthavenj
chEnaiā yinavaruL cheythucit paraiyodum
ānaimā mukanodum amalan meeNdaruLinān

Among the five kalās- of praNava
Sparing the last three A-U-M,
The bindhu and nātham both together
Forms the silent first letter – உ – called PiLLaiyār chuzhi.
                                                                – கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய கந்தபுராணம்
                                                                     Kantha Purāṇam by Kachchiyappar, song – 9340

NB: PiLLaiyār chuzhi has two parts, one circle touched by one straight line. The circle represents bindhu, the line represents nātham. All the movements in this world are within these two forms, nothing else. Alphabets of all the languages are written by part of these only, nothing else. Even the form of Siva Linga consists of a circular base representing Sakthi penetrated by the vertical pillar representing Siva.Thats why traditionally we do start our writing by putting PiLLaiyār chuzhi first.

9. இலிங்க நற்பீடம் இசையும் ஓங்காரம்
இலிங்க நற்கண்ட நிறையு மகாரம்
இலிங்கத்துள் வட்ட நிறையும் உகாரம்
இலிங்க மகாரம் நிறைவிந்து நாதமே.

iliṅkanaṟ pīṭam icaiyumōṅ kāramāy
iliṅkanaṟ kaṇṭam niṟaiyum makāram
iliṅkattuḷ vaṭṭam iṟaiyum ukāram
iliṅkam akāram niṟaivintu nātamē

The Linga`s Holy Pedestal is the humming Ōmkara (Aum)
The Linga`s Centre part is filled with Akara (A)
The Linga`s inner round is with Ukara replete (U)
Linga is Bindu-Nāda, Makaram (M) pervaded.-திருமூலர் அருளிய                                                             திருமந்திரம், 10ம் திருமுறை, பாடல் 1752
                                             Thiru manthiram, the 10th Thirumuṛai by Saint Thiru Mūlar, song 1752
                                                       (Courtesy: www.thevaaram.org. Translation by B. Natarajan, 2000)

NB: Siva Linga form represents five kalās of the praNava Mantrā.

10. ஓமென்று எழுப்பித்தன் உத்தம நந்தியை
நாமென்று எழுப்பி நடிவெழு தீபத்தை
ஆமென்று எழுப்பிஅவ் வாறுஅறி வார்கள்
மாமன்று கண்டு மகிழ்ந்திருந் தாரே.

ōmeṉ ṟeḻuppittam uttama nantiyai
nāmeṉ ṟeḻuppi naṭuveḻu tīpattai
āmeṉ ṟeḻuppiav vāraṟi vārkaḷē
māmaṉṟu kaṇṭu makiḻntirun tārē

Chanting Panjākshara Mantrā presided with ŌM
Invoke the Holy Nandi;
Start chanting Panjākshara beginning with “na“
Then raise the Siva represented in the centre letter “Si” in panjākshara
By chanting with Siva Pija Mantrā “HAM”
Will sure to have the beatific vison of the Golden Hall He dances
For ever steeped in ineffable Bliss.
                                           -திருமூலர் அருளிய திருமந்திரம், 10ம் திருமுறை, பாடல் 944
                                                          Thiru manthiram, the 10th Thirumuṛai by Saint Thiru Mūlar, song 944
                                                                          (Courtesy: www.thevaaram.org. Translation by B. Natarajan, 2000)

11. ஓங்காரமே நல் திருவாசி உற்றதனில்
நீங்கா எழுத்தே நிறைசுடராம் – ஆங்காரம்
அற்றார் அறிவர் அணி அம்பலத்தான் ஆடல் இது
பெற்றார் பிறப்பற்றார் பின்.

ōṅkāra mēnal tiruvāci uṟṟataṉil
nīṅkā eḻuttē niṟaicuṭarām – āṅkāram
aṟṟār aṟivaraṇi ampalattāṉ āṭalitu
peṟṟār piṟappaṟṟār piṉ

The goodly Arch that circles the Dancer is ŌM.
The inseparable letters appearing in ŌM are the blazing rays of the Arch;
They that are rid of egoity know of the Dance;
Those that are blessed with the vision of the Dancer
Of Ambalam are freed thereafter from metempsychosis.
                                                – மெய்கண்ட சாத்திரம், உமாபதிசிவம் அருளிய உண்மை விளக்கம், பாடல் 34
                                                                      MeikaNda Sāththiram ,UNmai viLLakkam graced by Saint Umapathi Sivam – song 34
                                                                                     (Courtesy: www.thevaaram.org. Translation by Dr. T. N. Ramachandran, Thanjaavoor, 2003)

12. திருச்சிலம்போசை வழி சென்று
நிருத்தனைக் கும்பிடென் றுந்தீ பற.
நேர்பட அங்கேநின் றுந்தீ பற.

tiruccilam pōcai olivaḻiyē ceṉṟu
niruttaṉaik kumpiṭeṉ ṟuntīpaṟa
nērpaṭa aṅkēniṉ ṟuntīpaṟa

Pursue the path of the Divine Anklet’s sound
And adore the Dancer,hop and dance!
Thither get poised in Grace abounding, hop and dance!
                                            – மெய்கண்ட சாத்திரம், திருவுந்தியார், பாடல் 17
                                                            MeikaNda Sāththiram, Thiruvunthiyār – song 17
                                                                           (Courtesy: www.thevaaram.org. Translation by Dr. T. N. Ramachandran, Thanjaavoor, 2003)

13. ப்ரணவோ தனு; சுரோஹ்யாத்மா;
ப்ரஹ்ம தல்லக்‌ஷய முச் யதே
அப்ரமத்தேன வேத்தவ்வியம்
சரவத் – தன்மயோ பவேத்.

praNavō dhanuh charohyātmā,
bhahma tallakshyam ucyate,
paramattena veddhavyam,
chravat tanmayo bhavet.

ŌM is the bow; soul is the arrow;
Brahmām is the aim; By unrelenting meditation
One may attain this.
Soul may plunge into the Brahmām
Like the arrow plunges in to the target.
                                                   – அதர்வ வேதம், முண்டக உபநிடதம் – 2.4
                                                                         MuNdaka Upanishat 2.4, from Adhrva vēda

EXPLICATION TRIPLE KALĀ PRANAVA MANTRA – முக்கலைப் பிரணவ விளக்கம்

1. உகாரஞ்ச மகாரஞ்ச அகாரஞ்ச க்ரயேனு
ukāranjcha mahāranjcha akāranjcha krayēEnu

A-U-M is the order of three letters of praNava Mantrā for Siva
U-M-A is the order of praNava Mantrā for Sakthi.
                                                      – இலிங்க புராணம்/ Linga purāNa

2. மூன்றுள மாளிகை மூவர் இருப்பிடம்
மூன்றினின் முப்பத் தாறும் உதிப்பன
மூன்றினி னுள்ளே முளைத்தெளும் சோதியை
காண்டலுங் காயக் கணக்கற்ற வாறே.

mūṉṟuḷa māḷikai mūvar iruppiṭam
mūṉṟiṉil muppatō rāṟu mutirvuḷa
mūṉṟiṉiṉi ṉuḷḷē muḷaitteḻum cōtiyaik
kāṇṭalum kāyak kaṇakkaṟṟa vāṟē

Three the mansions
Three that reside there
In the Three merge the thirty-six (Tatwās)
The Light that rises from within the Three
May well the Jiva vision;
Then ended will birth`s cycle be
That endless was.

                             -திருமூலர் அருளிய திருமந்திரம், 10ம் திருமுறை, பாடல் 2479
                                                   Thiru manthiram, the 10th Thirumuṛai by Saint Thiru Mūlar, song 2479
                                                             (Courtesy: www.thevaaram.org. Translation by B. Natarajan, 2000)

3. முத்துப் பவளம் பச்சையென் மூன்றும்
ஒத்துப் புணரும் உணர்வை அறியார்
ஒத்துப் புணரும் உணர்வை அறிந்தபின்
கொத்துப் படுங் கொக்குப் போற்குரு வாமே.

mutthup pavaLam pacchaiyen mūnRum
otthup puNarum uNarvai aRiyār
otthup puNarum uNarvai aRinthapin
kotthup padung kokkup pōtkuru vāmē

Three gems interacting together
A- the white pearl Brahmā
U- the green emerald VishNu and
M – the red coral Rudrā
The one who realizes this
coordinated play of these three divine forces
Like the treat of fish begot by the aiming heron
Are able to be the Guru.
                        -திருமூலர் அருளிய திருமந்திரம், 10ம் திருமுறை
(கையெழுத்துப்பிரதிப் பாடல், சைவசித்தாந்த மகாசமாஜம் 3ம் பதிப்பு திருமந்திரத்தில் உள்ளவாறு)
                                 Thiru manthiram, the 10th Thirumuṛai by Saint Thiru Mūlar, song
                                   (found only in Thirumanthiram, Saiva Siddhanta Maha Samajam 3rd Edition)

4. ஓரெழுத் தாலே உலகெங்கும் தானாகி
ஈரெழுத் தாலே இசைந்தங்கு இருவராய்
மூவெழுத் தாலே முளைக்கின்ற சோதியை
மாலெழுத் தாலே மயக்கமே உற்றதே.

ōreḻut tālē ulakeṅkum tāṉāki
īreḻut tālē icaintaṅ kiruvarāy
mūveḻut tālē muḷaikkiṉṟa cōtiyai
māveḻut tālē mayakkama tuṟṟatē

Being one with the letter ‘a’, He pervades the vast stretch of the universe, not leaving out even a single substance without being pervaded;
uniting with the letter ‘u’, He manifests as Śiva and Śakti, in a formless state; then, uniting with the letter ‘m’, He manifests Himself in the form of Primal Light.
With these letters ‘a’, ‘u’ and ‘m’, the cosmic seed-letter
‘hrīm’ gets joined so as to evolve into the mantra “Ōm hrīm”.

• In this verse, ōr eḻutthu denotes ‘a’, the first part of Ōm. Like ‘a’ which pervades all other letters, the Lord also pervades all the worlds and keeps all the objects and the living beings within His pervasion.

• īr eḻutthu means the second letter ‘u’, the second part of Ōm. It denotes Śakti. Unmoved from His own seat or location, Śiva pervades everywhere only through Śakti. That is why it is said ‘īr eḻutthāl’ – through the instrumentality of ‘u’. The word ‘iruvarāy’ suggests that there is no pervasion of Śiva without Śakti and there is no pervasion of Śakti without Śiva.

• mū eḻutthālē muḷaikkiṉṟa jōti – mū eḻutthu means the third letter ‘m’, the third part of Ōm. Ōṅkāra has five parts, basically – a, u, m, vindu and nāda. This third letter ‘m’ gives rise to the source light, the Primal Light known as Śiva Sūrya. The Sun God being worshipped in Siva temples is indeed this Śiva Sūrya, not the visible sun moving through the sky. All the luminous bodies in the space – sun, moon, stars, fire and so on – derive their light energy only from Śiva Sūrya.

• mā eḻutthu – This denotes the seed-letter of māyā(māya bījam) known as ‘hrīm’. Māyā is another name of Śivaśakti. It does not denote here pure or impure māyā.

• mayakkam – to be in the joined state. The māyā letter ‘hrīm’ is joined with Ōm. Ōm and hrīm are the first two words of the dhvani-mantra.

• jothi – the Primal Light; paramjyothi and sivajyoti occurring in another mantra known as ‘cintāmaṇi mantra’. Ōmkāra has two aspects – Ōm light and Ōm sound. Ōm light manifests as the Primal Light which gives rise to objects and Ōm sound manifests as the Primal Sound (nāda) which gives rise to words and Scriptures.
                                  -திருமூலர் அருளிய திருமந்திரம், 10ம் திருமுறை, பாடல் 885
                                     Thiru manthiram, the 10th Thirumuṛai by Saint Thiru Mūlar, song 885
                                         (Courtesy: www.thevaaram.org. Translation by B. Natarajan, 2000;
Explanataion by Dr. A.P. Sabharathnam Sivacharyar, Mylaapoor,Chennai, 2018)

EXPLICATION OF PANCHA (five) KALĀ PRANAVA MANTRĀ – பஞ்ச கலைப் பிரணவ விளக்கம்:
1. Five kalās (forces)of the praNava Mantrā animates the following
A- as the source of vaikari vāk, represents suddha viddhai tatwā and impels manas, the mind.
U- as the source of madyamā vāk, represents Eswara tatwā and impels buddhi, the intellect.
M- as the source of pasyanthi vāk, represents sadāsiva tatwā and impels akangār, the sense of individuation.
bindhu- as the source of sukshuma vāk, represents sakti tatwā and impels citta, the ultra conscious.
Nāda- as the source of Ādhi sukshuma vāk, represents siva tatwā and impels purusha, the active soul cloaked with five vidyā tatwās.

PRANAVA KALA

VĀK

TATWĀS

ANIMATES

A

vaikari

suddha vidyā tatwās

mind

U

madyama

eswara tatwā

intellect

M

pasyanti

sadāsiva tatwā

ahangār

Bindu

sukshuma

sakti tatwās

conscious

Nāda

adhi- sukshuma

siva tatwā

soul


2. இறை சத்தி பாசம் எழின் மாயை ஆவி

உற நிற்கும் ஓங்காரத்துள்.

iṟaicatti pācam eḻilmāyai āvi
uṟaniṟkum ōṅkārat tuḷ

God, Gracing potency, fetters, veiling potency and the soul
All five are ingrained in the mantrā Ōm.

PRANAVA KALAS

PANJĀKSHARA

REPRESENTING

A

Ma

fetters

U

Na

Sakti – veiling potency

M

Ya

Soul

Bindu

Va

Sakti – gracing potency

Nāda

Si

Siva – the God

– மெய்கண்ட சாத்திரம், உமாபதிசிவம் அருளிய திருவருட்பயன், குறள் 82
Thiru aruL Payan of MeikaNda Sāththiram, by Saint Umapathi sivam – kuRaL 82

3. Action of PraNava in Madyāl avasta – in the five states of cognitive experiences happens at the point of mid-brow while awake.

PRANAVA KALAS

ANIMATES

A

ahangār

U

intellect

M

mind

Bindu

conscious

Nāda

soul

4. அகார உகாரம் அகங்காரம் புத்தி
மகாரம் மனம்; சித்தம் விந்து; – பகாது இவற்றை
நாதம் உளம் வடிவாம்; நாடில் பிரணவமாம்
போதம் கடல் திரையே போன்று.

akāra ukāram akaṅkāram putti
makāram maṉañcittam vintup – pakātivaṟṟai
nātam uḷavaṭivā nāṭiṟ piraṇavamām
pōtaṅ kaṭaṟṟiraiyē pōṉṟu

activated by the five kalās (forces)
flickering momentary realization of
jnāna rises and falls like the waves in ocean in madyāl- avasta as
A- impels and activates ahankaar, the sense of individuation;
U- impels and activates buddhi, the intellect;
M- impels and activates manas, the mind;
bindhu- impels and activates citta, the ultra-conscious;
nāda- impels and activates purusha, the active soul;
undivided perception of these five together
is the praNava mantrā.
– மெய்கண்ட சாத்திரம், மெய்கண்டார் அருளிச் செய்த சிவஞானபோதம், 4ம் சூத்திரம், உதாரண வெண்பா – 4
Siva-Jnāna -Bōdham of MeikaNda Sāththiram by Saint MeikaNdār, aphorism 4, explanatory song 4

5. மன்னும் மகாரம் மனம் செலுத்தும்
புத்தியினை உன்னும் உகாரம் உபகரிக்கும்
முன்னாகும் ஆங்காரம் தன்னை அகாரம் செலுத்தியிடும்
நீங்காத சித்தம் விந்து நேர்.

mannum akāram manam cheluththum
puththiyinai unnum ukāram upakarikkum
munnākum āngkāram thannai akāram cheluththiyidum
neengkātha cittham vinthu nēr.

M – impels manam, the mind;
U – helps and activates buddhi, the intellect;
A- propels akangār, the sense of individuation;
Bindhu – inseparable with citta, the conscious and operates it.
                              – சீர்காழிச் சிற்றம்பல நாடிகள் அருளிய துகளறுபோதம், பாடல் 14
                                     ThukaLaRu Bōdham by Sirkazhi Chittambala nādikaL, song 14

6. அகாரம் உயிரே உகாரம் பரமே
மகாரம் மலமாய் வருமுப்பத் தாறில்
சி காரம் சிவமா வகாரம் வடிவா
யகாரம் உயிரென்று அறையலும் ஆமே.

akāram uyirē ukāram paramē
makāram malamāy varummuppat tāṟil
cikāram civamā vakāram vaṭivā
yakāram uyireṉ ṟaṟaiyalum āmē

When it comes to the understanding of
Three-lettered praNava Mantrā – AUM;
In the perception innert realm of thirty-six tatwās
Letter- A- represents the twenty four Ātma tatwās;
U – represents the five Siva tatwās and
M – represents the seven vidyā tatwās.
But in perspective of conscious existents
A – denotes the individual soul;
U – denotes the Supreme Lord and
M – denotes the fetters which binds the soul.
When it comes to three letter Panjākshara
Si – represents the Siva;
Va – represents the Sakthi and
Ya – represents the soul;
It is said thus.
                                            – திருமூலர் அருளிய திருமந்திரம், 10ம் திருமுறை, பாடல் 975
                                              Thiru manthiram, the 10th Thirumuṛai by Saint Thiru Mūlar, song 975

7. அகாரம் உயிரே உகாரம் பரமே
மகாரம் சிவமாய் வருமுப் பதத்து
சிகாரம் சிவமே வகாரம் பரமே
யகாரம் உயிரென்று அறையலும் ஆமே.

akāram uyirē ukāram paramē
makāram malamāy varummup patattu
cikāram civamē vakāram paramē
yakāram uyireṉ ṟaṟaiyalum āmē

When it comes to the understanding of
Three-lettered praNava Mantrā – AUM;
Explained in terms of Mahāvākhya- tat- tvam- asi (mup-padham).
Letter- A- represents the soul;
U – denotes the Supreme and
M – denotes (the soul) becoming Siva
But in perspective of three letter Panjākshara
Si – represents the Siva;
Va – represents the soul becoming Siva
Ya – represents the soul;
It is said thus.
                                              – திருமூலர் அருளிய திருமந்திரம், 10ம் திருமுறை, பாடல் 2503
                                                             Thiru manthiram, the 10th Thirumuṛai by Saint Thiru Mūlar, song 2503

1. The Eternal Light – Param-chOthi – is non different from the Eternal Being – Para-Brahmām creates, animates, activates, controls and adsorbs the entire cosmos in the following way.

PRANAVA KALA

PANJĀKSHARA

KALĀ

BHUVANA

A

Ma

nivirthi kalā

108 Cosmos

U

Na

pratishta kalā

56 Cosmos

M

Ya

vidyā kalā

27 Cosmos

Bindhu

Va

shānti kalā

18 Cosmos

Nāda

si

shānti-atheeta kalā

15 Cosmos

9. Action of praNava kalās in Sakalā avasta – the five states of cognitive experiences happens at the five places.

PRANAVA KALA

STATE

VĀK

PLACE

KALĀ

ANTA-KARANA

GOD

A

awake

gross vaikari

mouth

nivirthi kalā

akangār

Brahmā

U

dream

subtle vaikari

neck

pratishta kalā

intellect

VishNu

M

sound sleep

Madyama

chest

vidyā kalā

mind

Rudrā

bindu

turiya

pasyanti

naval

shānti kalā

conscious

Maheswara

nāda

turiya-ateeta

Para

perineum

shānti-atheeta kalā

purusha – functional soul

Sadāsiva

10. Action of praNava kalās in suddha avasta / nirmalā avasta – the five states of cognitive experiences happen at the five spots.

PRANAVA KALA

SIVA SAKTI

ANTA-KARANA

STATE

PLACE

EXPERIENCE

A

kriya sakti

manas -mind

nirmalā – Jaakra

heart

antakaraNa becomes sivā-karaNa and the experience becomes siva-Ākāra.

U

jnāna  sakti

akangār –

self

nirmalā -soppana

neck

Sivōham- I am that bhāvanā

M

ichchā sakti

buddhi -intellect

nirmalā – chuzuththi

base of the tongue

tripudi jnāna  -enjoying experience jnāturu – seer, jneya – seeing object and jnāna – sight  all three as one.

bindu

Ādhi  sakti

citta –

conscious

nirmala- turiya

mid-brow

no action of antakarana. state of eha/ oneness.samadhi paran.

nāda

para sakti

uLLam –

soul

nirmala- turiya-ateeta

brahmārāntra – head

complete blissfull absorbtion to Siva – Sivānanda Bōdha

EXPLICATION OF DUVĀDASA KALĀ (TWELVE DIVINE FORCES) OF PRANAVA MANTRA:

1. A – mēdha kalā
2. U – arugneesa kalā -rasa kalā
3. M – vida kalā
4. bindu – ardhda kalā – sthula bindu
5. nāda – ardhda chandra kalā- sthula Nāda
6. nirodhini – bindu kalā – sukshuma bindu
7. kalā – nāda kalā – sukshuma nāda
8. kalā-atheeta – nādānta kalā – adhi sukshuma bindu
9. shānti – sakti kalā – adhi sukshuma nāda
10. shānti-aheeta – viyāpini kalā
11. unmani – sāmanai kalā
12. manonmani – unmanā kalā

EXPLICATION OF SHODASA KALĀ (SIXTEEN DIVINE FORCES) OF PRANAVA MANTRA:

Added four kalās between the 10th and the 11th of the above as follows.

1. A – mēdha kalā
2. U – arugneesa kalā
3. M – vida kalā
4. bindu – ardhda kalā – sthula bindu
5. nāda – ardhda chandra kalā- sthula nāda
6. nirodhini – bindu kalā – sukshuma bindu
7. kalā – nāda kalā – sukshuma nāda
8. kalā-atheeta – nādaanta kalā – adhi sukshuma bindu
9. shānti – sakti kalā – adhi sukshuma nāda
10. shānti-aheeta – viyāpini kalā
11. viyōma roopini
12. anānthai
13. anāthai
14. anācirutai
15. unmani – sāmanai kalā
16. manonmani – unmanā kalā

1. மின்னிவரு சமனைக்கும் வியாபினிக்கும் நடுவே
வியோமரூ பினியனந்தை அனாதையனா சிருதை
என்னுமொரு நாலுகலை பொருந்திடக் கலைகள்
ஈரெட்டாய் உரைக்கும் அரன் இணை கீழ் இவையே.

minnivaru samanaikkum viyāpinikkum naduvē
viyōma roopini, anānthai, anāthai, anācirutai,
ennumoru nālu kalai porunthidak kalaikaL
eereddāy uraikkum aran iNaik keezh ivaiyē

In between sāmanai kalā and viyāpini kalā
Four kalās of viyōma roopini, anānthai, anāthai and anācirutai,
Befit and make the total of sixteen kalās
under the feet of the Lord.
– பிரசாத தீபம் (சீர்காழியில் 15ம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட நூல், ஆசிரியர் பெயர் அறியப்படவில்லை)
Pirasāda Deepam by unknown author from Seerkazhi

2. ஈராறு நாதத்தில் ஈரெட்டாம் அந்தத்தின்
மேதாதி நாதாந்த மீதாம் பராசத்தின்
போதா லயத்து அவிகாரந் தனில்போதம்
மேதாதி ஆதார மீதான உண்மையே

īrāṟu nātattil īreṭṭām antattiṉ
mētāti nātānta mītām parācattiṉ
pōtā layattu avikāran taṉilpōtam
mētāti ātāra mītāṉa uṇmaiyē

(Beyond the top of our head),
Beyond the twelve kalās of Nāda, additional four in between;
At the end of these sixteen kalās of Nāda is Nādānta,
On the top of the sixteen kalas starting from medhā kalā.
The sphere of Parā-shakti is there.
This is the Realm of pure conscious knowledge – Bodha,
The Temple of Truth Finale.
                   – திருமூலர் அருளிய திருமந்திரம், 10ம் திருமுறை, பாடல் 1705
                                  Thiru manthiram, the 10th Thirumuṛai by Saint Thiru Mūlar, song 1705

3.ஆதார சோதனை யால்நாடி சுத்திகள்
மேதாதி ஈரெண் கலாந்தத்து விண்ணொளி
போதா லயத்துப் புலன்கர ணம்புந்தி
சாதா ரணங்கெட லாம்சக மார்க்கத்தே.

ātāra cōtaṉai yālnāṭi cuttikaḷ
mētāti īreṇ kalāntattu viṇṇoḷi
pōtā layattup pulaṉkara ṇampunti
cātā raṇaṅkeṭa lāmcaka mārkkattē

Through this path of sahamarga
The Yogis pierce the seven ādharā chakrās
And the channels they purify – nādis;
Envision the kalās sixteen;
And glimpse the heavenly radiance beyond them
On the Supreme space at the top – paraveLi;
merge in the Supreme awareness – bodha,
As all their organs of mind, sensorium and motorium be just.

                                                  -திருமூலர் அருளிய திருமந்திரம், 10ம் திருமுறை, பாடல் 1492
                                                  Thiru manthiram, the 10th Thirumuṛai by Saint Thiru Mūlar, song 1492
                                                   (Courtesy: www.thevaaram.org.)

4. ஆதார சோதனை யால்நாடி சுத்திகள்
மேதாதி ஈரெண் கலாந்தத்து விண்ணொளி
போதா லயத்துப் புலன்கரணம் புந்தி
சாதா ரணம்கெட்டாற் றான்சக மார்க்கமே.

ātāra cōtaṉai yālnāṭi cuttikaḷ
mētāti īreṇ kalāntattu viṇṇoḷi
pōtā layattup pulaṉkaraṇam punti
cātā raṇamkeṭṭāṟ ṟāṉcaka mārkkamē

Ascend the six ādharā chakrās one by one,
Your nādis purified thus,
You shall have ascended the sixteen kalās from medhā one by one
Reach the Supreme effulgence on the end in the Supreme space beyond,
All the organs for ordinary awareness and intelligence stand still
That verily is yoga — the saha mārga.

                                -திருமூலர் அருளிய திருமந்திரம், 10ம் திருமுறை, பாடல் 1707
                                 Thiru manthiram, the 10th Thirumuṛai by Saint Thiru Mūlar, song 1707
                                                             (Courtesy: www.thevaaram.org.)

5. விந்துவி லுஞ்சுழி நாதம் எழுந்திடப்
பந்தத் தலைவி பதினாறு கலையதாய்க்
கந்தர வாகரங் காலுடம் பாயினாள்
அந்தமும் இன்றியே ஐம்பத்தொன் றாயதே.

vintuvi lumcuḻi nātam eḻuntiṭap
pantat talaivipati ṉāṟu kalaiyatāyk
kantara vākaram kāluṭam pāyiṉāḷ
antamum iṉṟiyē aimpattoṉ ṟāyatē

With Letter “A“ that is Bindu,
And curled Letter “U“ that is Nāda,
When together they upward ascend,
Sakti within beams,
With kalās six and ten,
And endlessly expands,
As neck, hands, legs and body entire;
As Letters One and Fifty, too,
Her Form expands.
                                              -திருமூலர் அருளிய திருமந்திரம், 10ம் திருமுறை, பாடல் 964
                                                    Thiru manthiram, the 10th Thirumuṛai by Saint Thiru Mūlar, song 964
                                                         (Courtesy: www.thevaaram.org. Translation by B. Natarajan, 2000)

1. ஐயிரண்டும் ஆறொன்று மானார் போலும்
அறுமூன்றும் நான்மூன்று மானார் போலும்
செய்வினைகள் நல்வினைக ளானார் போலும்
திசையனைத்து மாய்நிறைந்த செல்வர் போலும்
கொய்மலரங் கொன்றைச் சடையார் போலுங்
கூத்தாட வல்ல குழகர் போலும்
எய்யவந்த காமனையுங் காய்ந்தார் போலும்
இடைமருது மேவிய ஈச னாரே

aiyiraṇṭum āṟoṉṟu māṉār pōlum
aṟumūṉṟum nāṉmūṉṟu māṉār pōlum
ceyviṉaikaḷ nalviṉaika ḷāṉār pōlum
ticaiyaṉaittu māyniṟainta celvar pōlum
koymalaraṅ koṉṟaic caṭaiyār pōluṅ
kūttāṭa valla kuḻakar pōlum
eyyavanta kāmaṉaiyuṅ kāyntār pōlum
iṭaimarutu mēviya īca ṉārē

He is the five times two;
the six plus one;
He is the six times three and the four times three;
He is the deeds done and the good deeds;
He fills all the directions;
He is the One that wears On His matted hair the beauteous konrai flowers;
He is the handsome One valiant in dancing;
He burnt Kaama that came to shoot Him with flowery darts.
He is the Lord that presides over Idaimarutu.

Translation: T. N. Ramachandran,Thanjaavoor ,1995

AS SUDDHA TATWĀS ARE INANIMATE ACIT, THEY ARE ACTIVATED THROUGH THEIR RESPECTIVE PRESIDING DEITIES.

அயனரி யரனு மீசர் சதாசிவ மதிதெய் வங்கள்
உயவரு மவ்வோ டுவ்வு மவ்விந்து நாதங் கட்குப்
பயனுறு மஞ்சி லான்மாப் பரவிடி லசித்தாம் பார்க்கிற்
சயமுறு வளியி ரண்டுந் தவிர்த்துறிலற் றானுந் தோன்றும் 194.

ayaṉari araṉu mīcar catācivam atitey vaṅkaḷ
uyavarum avvō ṭuvvu mavvintu nātaṅ kaṭkup
payaṉuṟum añcil āṉmāp paraviṭil acittām pārkkil
cayamuṟu vaḷiyi raṇṭum tavirttuṟil tāṉun tōṉṟum

அயன்,அரி அரனும் ஈசர் சதாசிவம் அதி தெய்வங்கள்
உயவரும் அவ்வோடு உவ்வும் மவ்(வு) விந்து நாதம் கட்குப்
பயனுறும் அஞ்சில் ஆன்மாப் பரவிடில் அசித்தாம் பார்க்கில்
சயமுறு வளி இரண்டும் தவிர்த்து உறில், தானும் தோன்றும்.

194. Even in this state of union with five praNava kalās,
The soul is more like an inanimate – asat.
It cognises, as respective deities Brahmā, VishNu, Rudrā,
Mahēshwara, and Sadāsiva respectively
Animates the mental faculties
(of ahangār, buddhi, manas, citta and purusha)
With letters A, U, M, bindhu and nāda.
When one examines and controls his two breaths
(of ida kala – left breath channel and bingala – right breath channel
And channeling through the middle channel – sushumna)
By prāNāyāma and examines them,
Their nature will become perceptible.

COMMENTARY:

எண் நில ஓங்காரத்து ஈசர் சதாசிவமாம்
நண்ணிய விந்துவொடு நாதத்து – கண்ணில்
பகர் அயன் மாலொடு பரமன் அதிதெய்வம்
அகர உகரம் மகரத் தாம்.

eṇṇila oṅkārat tīcar catācivamā
naṇṇiya vintuvoṭu nātattuk – kaṇṇiṟ
pakarayaṉmā lōṭu paramaṉati teyva
makaravuka rammakarat tām

For the five kalās of praNava Mantra
Preciding deities are as follows
Brahmā for -A, VishNu for – U, Rudrā for – M,
Maheswara for bindu and Sadāsiva for nādam.
மெய்கண்ட சாத்திரம், மெய்கண்டார் அருளிச் செய்த சிவஞானபோதம், 4ம் சூத்திரம், உதாரண வெண்பா – 26
Siva-Jnāna -Bōdham of MeikaNda Sāththiram by Saint MeikaNdār, aphorism 4, explanatory song 26