ஆகம_அடிப்படையில் அமைந்த சைவ முறையிலான செப மாலைப் பிரதிட்டை – மந்திர செபம் – பஞ்சாக்ஷர செபம் – 03

மந்திர செபம் – பஞ்சாக்ஷர செபம் – 03 #ஆகம_அடிப்படையில்_அமைந்த_சைவ_முறையிலா�... Read More

யாரெல்லாம் பஞ்சாட்ஷர ஜெபம் செய்யலாம்? விதிகளும் விதிவிலக்குகளும் -மந்திர செபம் – பஞ்சாக்ஷர செபம் – 08

யாரெல்லாம் பஞ்சாட்ஷர ஜெபம் செய்யலாம்? #விதிகளும்_விதிவிலக்குகளும். மந்தி�... Read More

பஞ்சாக்ஷர ஜெபத்திற்குரிய விஷேச காலங்களும் இயம நியமங்களும். மந்திர செபம் – பஞ்சாக்ஷர செபம் – 9

மந்திர செபம் – பஞ்சாக்ஷர செபம் – 09 ஸ்ரீபஞ்சாட்சரத்தை எப்படிப் பெற்றுக் ... Read More

பஞ்சாக்ஷர ஜெபத்திற்குரிய விஷேச காலங்களும் இயம நியமங்களும். மந்திர செபம் – பஞ்சாக்ஷர செபம் – 10

பஞ்சாக்ஷர ஜெபத்திற்குரிய விஷேச காலங்களும் இயம நியமங்களும். மந்திர செபம் &#... Read More