Thiru-Isai-pā

Thiru-Isai-pā

Graced by Sēnthanār

Ninth Thiru-muRai

paN: panchchamam

 

எண்ணில்பல் கோடி சேவடி முடிகள்
    எண்ணில்பல் கோடிதிண் டோள்கள்
எண்ணில்பல் கோடி திருவுரு நாமம்
    ஏர்கொள்முக் கண்முகம் இயல்பும்
எண்ணில்பல் கோடி எல்லைக்கப் பாலாய்
    நின்றைஞ்ஞூற் றந்தணர் ஏத்தும்
எண்ணில்பல் கோடி குணத்தர்ஏர் வீழி
    இவர்நம்மை ஆளுடை யாரே.

eNNil pal kōdi cEvadi mudikaL 

eNNil pal kōdi thiN thōLkaL

eNNil pal kōdi thiruvuru nāmam 

ērkoL mukkaN mukam iyalpum

eNNil pal kōdi ellaikku appālāy

 n^inRu ainjnuttu an^thaNar ēththum

eNNil pal kōdi i guNaththar ēr vīzhi

 ivar n^ammai āLudai yārē.

 

Meaning:

Countless many ten millions are the nice Feet and Crowns;

Countless many ten millions are the strong Shoulders;

Countless many ten millions are the Forms and Names;

Countless many ten millions are the classic Three-eyed Faces and Nature;

In limitless expanse and holy mien in endless stretch,

Hailed by the five hundreds of cool-hearted,

With countless many ten millions of characters

This Nice Lord of Thiru-Veezhi-mizalai is the One Who governs us!