Kandhar Sashti Kavasam

கந்தர் சஷ்டி கவசம்
Kandhar Sashti Kavasam
by Devaraja Swami of 16th century

KuRaL veNpā – குறள் வெண்பா … Prayer
The kāppu- காப்பு- part of a poem in Tamil generally offers prayer. Here the author Dēvarājā SwamikaL has use the format nērisai veNpā – நேரிசை வெண்பா. The word kāppu – காப்பு when translated means armour – கவசம்- and hence the word armour- கவசம்- is used.

துதிப்போர்க்கு வல்வினை போம்; துன்பம்போம்; நெஞ்சில்
பதிப்போர்க்குச் செல்வம் பலித்துக்-கதித்தோங்கும்
நிஷ்டையுங் கைகூடும், நிமலரருள் கந்தர்
சஷ்டி கவசம் தனை.

tuthipōrkku val vinai pōm, thunpam pōm
nenchil pathipōrkku selvam palithu kathithōnkum
nishtaiyum kaikūdum
nimalar aruL kanthar sashti kavacam thanai

The sufferings great will vanish for those who pray,
The riches will increase for those who paste it in their mind,
All penance will surely bear fruit,
By this Kanthar Sashti Kavacam written by the grace of God.

Kaappu .காப்பு.. Protection
அமர ரிடர்தீரஅமரம் புரிந்த
குமரனடி நெஞ்சே குறி.

amarar idar thīra amaram purintha
kumaranadi nenchē kuRi.

Mind, oh mine, meditate
On the feet of that Young God,
Who waged the war,
To end the problems of celestials, great.

The Kavacam ..கவசம்- Armour
சஷ்டியை நோக்கச் சரவணபவனார்
சிஷ்டருக் குதவும் செங்கதிர் வேலோன்
பாதம் இரண்டில் பன்மணிச் சதங்கை
கீதம் பாடக் கிண்கிணி யாட
மையல் நடனஞ்செய்யும் மயில்வா கனனார்

sashtiyai nōkka saravaNa bavanār
sishtarkku uthavum sengkathir vēlon
pātham irandil panmaNi cathangkai
gītham pāda kiNkiNi yāda
maiyal nadam ceiyum mayil vāhananār (5)

For who those observe the sashti fasting
Saravanabavanār holding the glowing vēl
who helps the desciples and devotees
will come with his two feet adorned with gem filled anklets
making sweet sounds as they swing
and the girdle bells swing and sound
to save you

கையில் வேலால் எனைக் காக்கவென்றுவந்து
வரவர வேலா யுதனார் வருக
வருக வருக மயிலோன் வருக
இந்திரன் முதலா எண்டிசை போற்ற
மந்திர வடிவேல் வருக வருக!

kaiyil vēlāl ennai kākavendru uvanthu
vara vara vēla yuthanār varuka
varuka varuka mayilōn varuka
inthiran muthalā enthisai pōtra
manthira vadivēl varuka varuka (10)

With vēl in His hands
He comes graciously to save me
Welcome to the Lord with the weapon of vēl
Welcome to thee Oh, Lord,Who rides on the peacock,
The Lords of eight directions from Indra onwards Adore thee Oh Lord
Welcome Welcome to the vēl in its true mantrā form

வாசவன் மருகா வருக வருக
நேசக் குறமகள் நினைவோன் வருக
ஆறுமுகம் படைத்த ஐயா வருக
நீறிடும் வேலவன் நித்தம் வருக
சிரகிரி வேலவன் சீக்கிரம் வருக!

vāsavan marukā varuka varuka
nesak kuRamakal ninaivōn varuka
ārumukam padaiththa aiyā varuka
nīRidum vēlavan niththam varuka
ciragiri vēlavan cīkkiram varuka (15)

Come, come son in law of Indra,
Come darling of the lady of mountain,
Come my master who has six faces,
Come daily he who holds the Vēl,
And who applies the ash,
Come with speed, Oh Lord of Sira Mountain,
Come with speed, Of holder of the Vēl.

சரவணபவனார் சடுதியில் வருக
ரவண பவச ர ர ர ர ர ர ர
ரிவண பவச ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி
விநபவ சரவண வீரா நமோநம
நிபவ சரவண நிறநிற நிறென

saravaNa bavanār caduthiyil varuka
rahaNa bavasa ra ra ra ra ra ra ra
rihana bavasa ri ri ri ri ri ri ri
viNabava sarahana vīrā namō nama
nibava sarahaNa niRa niRa niRena (20)

Oh Lord Saravana bhava, Come with speed,
rahana bavasa ra ra ra ra ra ra ra
rihana bavasa ri ri ri ri ri ri ri
viNabava sarahana,
Salutations and salutations to the great hero,
nibava sarahaNa niRa, niRa, niRena

(This is the mantra section. In the six letter mantra SA-RA-VA-NA-BA-VA, each syllable is powerful as a mantrā and in combination of all together becomes the mahā mantrā SA-RA-VA-NA-BA-VA)

வசர வணப வருக வருக
அசுரர் குடிகெடுத்த ஐயா வருக
என்னை ஆளும் இளையோன் கையில்
பன்னிரண் டாயுதம் பாசாங் குசமும்
பரந்த விழிகள் பன்னிரண் டிலங்க

vasara haNabava varuka varuka
asurar kudi keduththa aiyā varuka
ennai āLum iLaiyōn kaiyil
panniraNdu āyutham pāsāng kusamum
parantha vizhikal panniraNdu ilangka (25)

Come, come friend who lives within me,
Come lord who spoiled the lives of Asuras,
Come with the wide open twelve graceful eyes,
Come with weapons and pāsa and angusa in your twelve hands,
Come, Oh young lord, who rules over me.

(pāsa is the rope and āngkusa is a toad to control).

விரைந்தெனைக் காக்க வேலோன்வருக
ஐயும் கிலியும் அடைவுடன் சவ்வும்
உய்யொளி சௌவும் உயிரைங் கிலியும்
கிலியுஞ் சௌவும் கிளரொளி யையும்
நிலைபெற் றென்முன் நித்தமும் ஒளிரும்

virainthu yenaik kākka vēlon varuka
aiyum kiliyum adaivudan sauvum
uyyoli sauvum uyiraiyum kiliyum
kiliyum sauvum kilaroLi yaiyum
nilai petrenmun niththamum oLirum (30)

Come Oh, Lord of Vēl to protect me fast,
Let aiym, Klim and Saum which reach to you,
The Saum with its brilliant light,
The Klim which is like the soul,
And Klim, Saum and the sweet sounding Aaim,
Stand and shine before me.

(auim, klīm and saum are bhīja mantrās (seed invocation) that denotes Lord Skanda).

சண்முகன் நீயும் தனியொளியொவ்வும்
குண்டலி யாஞ்சிவ குகன் தினம் வருக!
ஆறு முகமும் அணிமுடி ஆறும்
நீறிடு நெற்றியில் நீண்ட புருவமும்
பன்னிரு கண்ணும் பவளச்செவ் வாயும்

shaNmuhan nīyum thaniyoli yovvum
kundaliyām siva kuhan thinam varuka
āru mukamum aimudi ārum
nīRidu netriyum nīnda puruvamum
panniru kaNNum pavaLach chevvāyum (35)

Come Oh, Six headed one,
With your brilliant light,
Come daily without fail, great Lord,
Who is the form of Kundalini,
And come with thine six faces with six crowns,
With holy ash applied on your forehead,
With your long eye brows,
And with your twelve eyes and coral like mouth.

(Kundalani is the sakthi in coiled snake form situated in the mūlādāra chakrā.)

நன்னெறி நெற்றியில்நவமணிச் சுட்டியும்
ஈராறு செவியில் இலகுகுண் டலமும்
ஆறிரு திண்புயத் தழகிய மார்பில்
பல்பூ ஷணமும் பதக்கமும் தரித்து
நன்மணி பூண்ட நவரத்ன மாலையும்

nanneRi netriyil navamaNich chuddiyum
īrāRu seviyil ilaku kuNdalamum
āriru thiNpuyaththu azhakiya mārpil
palpū shaNamum pathakkamum thariththu
nanmani pūnda nava rathna maalaiyum (40)

Come Oh Lord,
With decorations of nine gems in your forehead,
With pretty ear rings shining in your twelve ears,
With several ornaments and pendant shining.
In thine, handsome trunk with twelve arms,
And with the garland of nine gems inlaid with precious stones.

முப்புரி நூலும்முத்தணி மார்பும்
செப்பழ குடைய திருவயி றுந்தியும்
துவண்ட மருங்கில் சுடரொளிப் பட்டும்
நவரத்தினம் பதித்த நற்சீ ராவும்
இருதொடை யழகும் இணைமுழந்தாளும்

muppuri nūlum muthaNi mārpum
sepppazhakudaiya thiruvayir unthiyum
thuvaNda marunkil sudaroLip paddum
navarathnam pathiththa natchī rāvum
iru thodai azhakum iNai muzhan thāLum

Come Oh Lord,
With the holy three stringed thread,
With your chest decorated with pearls,
With your very pretty abdomen which has been praised,
With silken sash and girdle around your waist,
And with nine gems chain adorning your silken robes,
with the beauty of the two thighs and adjoining knees,

திருவடி யதனில்சிலம்பொலி முழங்க
செககண செககண செககண செகண
மொகமொக மொகமொக மொகமொக மொகென
நகநக நகநக நகநக நகென
டிகுகுண டிகுடிகு டிகுகுண டிகுண
ரரரர ரரரர ரரரர ரரர
ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரி
டுடுடுடு டுடுடுடு டுடுடுடு டுடுடு
டகுடகு டிகுடிகு டங்கு டிங்குகு
விந்து விந்து மயிலோன் விந்து

thiruvadi yathanil cilampoli muzhanga
sega gaNa sega gaNa sega gaNna segaNa
moga moga moga moga moga moga mogaNa
naga naga naga naga naga naga nagena
digu guna digu digu digu guNa diguNa (50)
ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra
ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri
du du du du du du du du du du du du du du du
dagu dagu digu digu dangu dingugu
vinthu vinthu mayilōn vinthu

Come Oh Lord,
With anklets in thine holy feet,
Which make jingling sounds, like,

sega gaNa sega gaNa sega gaNa segaNa
moga moga moga moga moga moga mogaNa
naga naga naga naga naga naga nagena
digu guna digu digu digu guNa diguNa (50)
ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra
ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri
du du du du du du du du du du du du du du du
dagu dagu digu digu dangu dingugu
Oh Lord who rides the peacock, come quickly.

முந்து முந்து முருகவேள்முந்து
என்றனை யாளும் ஏரகச் செல்வ
மைந்தன் வேண்டும் வரமகிழ்ந் துதவும்
லாலா லாலா லாலா வேசமும்
லீலா லீலா லீலா வினோ தனென்று

munthu munthu murukavēL munthu
enthanai yālum ēhrakach celva
mainthan vēndum vara mahizhnth thuthavum
lālā lālā lālā vēshamum
līīlā līlā līlā vinōthan endru (60)

Rush Oh rush, my Lord who has the Vēl,
Oh Lord of Swami Malai, who rules over me,
Who is so prettily dressed,
And who is so playful.
Grant this boon with smile to your son,

உன்திருவடியை உறுதியென் றெண்ணும்
எந்தலை வைத்துன் இணையடி காக்க
என்னுயிர்க் குயிராம் இறைவன் காக்க
பன்னிரு விழியால் பாலனைக் காக்க
அடியேன் வதனம் அழகுவேல் காக்க

unthiru vadiyai uruthi yendru eNNum
en thalai vaithun iNaiyadi kākka
en nuyirku uyirām iRaivan kākka
panniru vizhiyāl pālanaik kākka
adiyēn vathanam azhaku vēl kākka (65)

Please save me, who has firm faith in thine feet,
And who has placed his head on your feet,
Oh God who is my soul of souls protect,
Please protect this child with your twelve eyes,
Let your pretty Vēl protect my face.

பொடிபுனை நெற்றியைப் புனிதவேல்காக்க
கதிர்வேல் இரண்டும் கண்ணினைக் காக்க
விதிசெவி இரண்டும் வேலவர் காக்க
நாசிகளி ரண்டும் நல்வேல் காக்க
பேசிய வாய்தனைப் பெருவேல் காக்க

podi punai netriyaip punitha vēl kākka
kathir vēl iraNdu kaNNinaik kākka
vithi cevi iraNdum vēlavar kākka
nācikaL iraNdum nal vēl kākka
pēsiya vāy thanai peru vēl kākka (70)

Let your pure Vēl protect my ash adorned forehead
Let your shining Vēl protect my two eyes,
Let he holds the Vēl protect my two ears,
Let your good Vēl protect my two nostrils,
Let your great Vēl protect the mouth, which speaks.

முப்பத் திருபல்முனைவேல் காக்க
செப்பிய நாவைச் செவ்வேல் காக்க
கன்னமி ரண்டும் கதிர்வேல் காக்க
என்னிளங் கழுத்தை இனியவேல் காக்க
மார்பை ரத்ன வடிவேல் காக்க

muppath thiru pal munai vēl kākka
seppiya nāvai cev vēl kākka
kannam iraNdum kathir vēl kākka
en iLang kazhuththai iNiya vēl kākka
mārpai rathna vadi vēl kākka (75)

Let your sharp Vēl protect my thirty-two teeth,
Let your perfect Vēl protect my tongue, which tells,
Let your shining Vēl protect my two cheeks,
Let your sweet Vēl protect my tender neck,
Let your gem studded Vēl protect my chest.

சேரிள முலைமார் திருவேல்காக்க
வடிவே லிருதோள் வளம்பெறக் காக்க
பிடரிக ளிடண்டும் பெருவேல் காக்க
அழகுடன் முதுகை அருள்வேல் காக்க
பழுபதி னாறும் பருவேல் காக்க

ceriLa mulai maar thiru vēl kākka
vadi vēl iru thōL valam perak kākka
pidarihal irandum peruvēl kaaka
azhakudan muthukai aruL vēl kākka
pazhu pathin āRum paru vēl kākka (80)

Let your holy Vēl protect my breasts ,
Let your straight Vēl protect my two shoulders,
Let your great Vēl protect my two napes,
Let your graceful Vēl protect my back,
Let your youthful Vēl protect my sixteen ribs.

வெற்றிவேல் வயிற்றை விளங்கவேகாக்க
சிற்றிடை யழகுறச் செவ்வேல் காக்க
நாணாங் கயிற்றை நல்வேல் காக்க
ஆண்குறி யிரண்டும் அயில்வேல் காக்க
பிட்ட மிரண்டும் பெருவேல் காக்க

vetri vēl vayittrai viLankavē kākka
cittridai azhakura cevvēl kākka
nāNām kayittrai nal vēl kākka
āN kuRi iraNdum ayil vēl kākka
piddam iraNdum peru vēl kākka (85)

Let your victorious Vēl protect my abdomen,
Let your pretty Vēl protect my slender waist,
Let your good Vēl protect my hips,
Let your pretty Vēl protect the genitals,
Let your big Vēl protect my two buttocks.

வட்டக் குதத்தை வல்வேல்காக்க
பணைத் தொடை இரண்டும் பருவேல் காக்க
கணைக்கால் முழந்தாள் கதிர்வேல் காக்க
ஐவிரல் அடியினை அருள்வேல் காக்க
கைகளி ரண்டும் கருணைவேல் காக்க

vaddak kuthaththai val vēl kākka
paNaith thodai iRaNdum pazhu vēl kākka
kaNaik kāl muzhan thāL kathir vēl kākka
ai viral adiyinai aruL vēl kākka
kaikaL iraNdum karuNai vēl kākka (90)

Let your big Vēl protect my anus,
Let your heavy Vēl protect my two thighs,
Let your bright Vēl protect the two knees and calves,
Let your graceful Vēl protect my two feet,
Let your merciful Vēl protect my two hands.

முன்கையி ரண்டும் முரண்வேல் காக்க
பின்கையி ரண்டும் பின்னவள் இருக்க
நாவில் சரஸ்வதி நற்றுணை யாக
நாபிக் கமலம் நல்வேல் காக்க
முப்பால் நாடியை முனைவேல் காக்க

mun kai iraNdum muraN vēl kākka
pin kai iraNdum pinnavaL irukka
nāvil sarasvathi nat thuNai yāha
nāpik kamalam nal vēl kākka
muppāl nādiyai munai vēl kākka (95)

Let your strong Vēl protect my two forearms,
Let Goddess Lakshmi reside in my arms,
Let Goddess of knowledge reside in my tongue,
Let your good Vēl protect my belly button.
Let your sharp vēl protect the three major energy currents.

எப்பொழு தும்எனை எதிர்வேல்காக்க
அடியேன் வசனம் அசைவுள நேரம்
கடுகவே வந்து கனகவேல் காக்க
வரும்பகல் தன்னில் வச்சிரவேல் காக்க
அரையிருள் தன்னில் அனையவேல் காக்க

eppozhu thum enai ethir vēl kākka
adiyēn vasanam asaivuLa nēram
kadukavē vanthu kanaka vēl kākka
varum pakal thannil vachra vēl kākka
arai iruL thannil anaiya vēl kākka (100)

Let your great vēl always protect me,
Let your golden Vēl come fast,
To protect me as long as I am alive,
Let your diamond Vēl protect me in day time,
Let your glittering Vēl protect me in darkness.

ஏமத்தில் சாமத்தில் எதிர்வேல்காக்க
தாமதம் நீக்கிச் சதுர்வேல் காக்க
காக்க காக்க கனகவேல் காக்க
நோக்க நோக்க நொடியில் நோக்க
தாக்க தாக்க தடையறக் தாக்க

ēmathil cāmathil ethir vēl kākka
thāmatham nīki cathēr vēl kākka
kākka kākka kanaga vēl kākka
nōkka nōkka nodiyil nōkka
thākka thākka thadai yarath thākka (105)

Let his flowing Vēl protect me all the sections of the night,
Let his craft Vēl protect me from delays,
Let the golden Vēl protect and protect,
Let it be seen quickly and quickly,
Let it strike and strike and remove all my problems.

பார்க்க பார்க்க பாவம்பொடிபட
பில்லி சூனியம் பெரும்பகை அகல
வல்ல பூதம் வலாட்டிகப் பேய்கள்
அல்லற் படுத்தும் அடங்கா முனியும்
பிள்ளைகள் தின்னும் புழக்கடை முனியும்
கொள்ளிவாய்ப் பேய்களும், குறளைப் பேய்களும்
பெண்களைத் தொடரும் பிரமராட் சதரும்
அடியனைக் கண்டால் அலறிக் கலங்கிட

pārkka pārkka pāvam podi pada
pilli sūniyam perum pakai akala
valla pūtham valāshtdikap peykal
allal padutthhum adankā muniyum
piLLaikaL thinnum puzha kadai muniyum (110)
koLLi vaayp peykaLum kuraLaip peykaLum
peNkaLaith thodarum piramma rād chatharum
adiyanaik kandāl alaRik kalankida.

Please see and see that my sins are powdered,
Let the black magic and great enmity go away,
Let great devils and those who shake their tails,
Let the uncontrollable Muni, which creates problems,
Let the back yard Muni which eats babies,
Let the ghosts with fire in their mouth,
Let the ghosts which steal my speech,
And let the Brahma Rakshasās which follow ladies,
Run away screaming when they see me.

(Muni is a type of evil spirit. It also indicates a sage in a different context).

இரிசி காட்டேரி இத்துன்ப சேனையும்
எல்லினும் இருட்டிலும் எதிர்ப்படும் அண்ணரும்
கனபூசை கொள்ளும் காளியோ டனைவரும்
விட்டாங் காரரும் மிகுபல பேய்களும்
தண்டியக் காரரும் சண்டாளர் களும்
என்பெயர் சொல்லவும் இடிவிழுந் தோடிட

irici kāddēri ith thunpa sēnaiyum
ellilum iruddilum ethirp padum aNNarum (115)
kana pūsai koLLum kāLiyodu anaivarum
viddāng kārarum miku pala pēykLum
thaNdiyak kārarum caNdāLar kaLum
en peyar collavum idi vizhunth thōdida.

Let the Irisi, Kāddēri and other mallicious forces
Let Mannar who roams every where in the night
Let KāLi and all others, who enjoys pujas with sacrifices,
Let Vittan Kārar and other ghosts and devils,
Let Thandia Kārar and debased humans,
As soon as they hear my name,
Run away as if struck by thunder.

(These are ghosts roam especially at night times.)

ஆனை யடியினில் அரும்பா வைகளும்
பூனை மயிரும் பிள்ளைகள் என்பும்
நகமும் மயிரும் நீண்முடி மண்டையும்
பாவைக ளுடனே பலகல சத்துடன்
மனையிற் புதைத்த வஞ்சனை தனையும்
ஒட்டியச் செருக்கும் ஒட்டிய பாவையும்
காசும் பணமும் காவுடன் சோறும்
ஓதும் அஞ்சனமும் ஒருவழிப் போக்கும்
அடியனைக் கண்டால் அலைந்து குலைந்திட
மாற்றார் வஞ்சகர் வந்து வணங்கிட
காலதூ தாளெனைக் கண்டாற் கலங்கிட

ānai adiyinil arum pāvai kaLum (120)
pūnai mayirum piLLaikaL enpum
nakamum mayirum nīL mudi maNdaiyum
pāvaihaL udanē pala kala caththudan
manaiyil puthaitha vanchanai thanaiyum
oddiyap pāvaiyum oddiyach cherukkum (125)
kāsum paNamum kāvudan cōrum
othum anjchana mum oru vazhip pōkum
adiyanaik kaNdāl alainthu kulainthida
mātrān vanjakar vanthu vaNankida
kāla thūthāL enaik kaNdāl kalangkida (130)

Dolls with spells, placed in our home,
Hairs of cat, bones of babies,
Claws, hairs, skulls with long hairs,
Dolls placed in several pots,
Buried in different parts of the house,
Dolls pierced, pierced shapes,
Coins and money, cooked rice, with vegetables
Spell cast yellow-black balms, which travel in one direction’
Let all these get confused and be afraid on seeing me,
Please make them shiver on seeing me always,
And make strangers and bad men salute me.

(These are signs and symbols of black magic.)

அஞ்சி நடுங்கிட அரண்டுபுரண்டிட
வாய்விட் டலறி மதிகெட் டோட
படியினில் முட்ட பாசக் கயிற்றால்
கட்டுடன் அங்கம் கதறிடக் கட்டு
கட்டி உருட்டு கால் கை முறிய

anjchi nadungkida araNdu puraNdida
vaay viddu alaRi mathi keddu ōda
padiyinil mudda pāsak kayittrāl
kaddudan angkam kathaRidak kaddu
kaddi uruddu kai kāl muRiya (135)

Make all of them afraid of me,
Make them roll in the floor out of fear,
May them shout loudly and get mad,
Let them dash their head on my door steps,
Tie them with your Pāsa rope,
Tie them tight,
Roll them after tying,
And break their hands and legs.

கட்டு கட்டு கதறிடக் கட்டு
முட்டு முட்டு முழிகள் பிதுங்கிட
செக்கு செக்கு செதில் செதிலாக
சொக்கு சொக்கு சூர்ப்பகைச் சொக்கு
குத்து குத்து கூர்வடி வேலால்
பற்று பற்று பகலவன் தணலெரி
தணலெரி தணலெரி தணலது வாக
விடு விடு வேலை வெகுண்டது வோடப்

kaddu kaddu kathaRidak kaddu
muddu muddu muzhikaL pithungkida
chekku chekku chethil chethil āka
chokku chokku chūrpakaich chkku
kuththu kuththu kūrvadi vēlāl (140)
pattu pattu paklavan thaNal eri
thaNal eri thaNal eri thaNal athu vāka
vidu vidu vElai veruNdathu ōda.

Tie and tie them, till they loudly cry out,
Dash and dash them till the joints split,
Step on them, step on them, till they break in the mud,
Pierce and pierce them with your Vēl.
Catch and catch the fire of the Sun,
Set fire, set fire till they wilt in the fire,
Throw and throw your Vēl till they scare and run.

புலியும் நரியும்புன்னரி நாயும்
எலியும் கரடியும் இனித் தொடர்ந் தோட
தேளும் பாம்பும் செய்யான் பூரான்
கடிவிட விஷங்கள் கடித்துய ரங்கம்
ஏறிய விஷங்கள் எளிதினில் இறங்க

puliyum nariyum punnari nāyum
eliyum karadiyum inith thodarnthu ōda (145)
theLum pāmpum seyyān pūrān
kadivida vishangkal kadithuyar angkam
ēriya vishangkal eLithudan iRangka

Let the tiger, fox, wolf, rat and bear,
Continue to run away from me,
Let the poisons of scorpion, snake, millipede,
Which has entered in and will stay in my body
After being bitten by them,
Come out of my body with great speed.

ஒளிப்புஞ் சுளுக்கும் ஒருதலைநோயும்
வாதஞ் சயித்தியம் வலிப்புப் பித்தம்
குலைசயங் குன்மம் சொக்குச் சிரங்கு
குடைச்சல் சிலந்தி குடல்விப் புருதி
பக்கப் பிளவை படர்தொடை வாழை
கடுவன் படுவன் கைத்தாள் சிலந்தி
பற்குத் தரணை பருஅரை யாப்பும்
எல்லாப் பிணியும் என்றனைக் கண்டால்
நில்லா தோட நீஎனக் கருள்வாய்

ozhippum suzhukkum oruthalai nōyum
vāatham sayithiyam valippu piththam (150)
sūlai cayam kunmam chokku cirangku
kudaichchal cilanthi kudalvip puruthi
pakkap piLavai padarthodai vāzhai
kaduvan paduvan kaithāL cilanthi
patkuththu araNai paru arai yāppum (155)
ellap piNiyum enthanaik kandāl
nillā thōda nī enak aruLvāy

Let wounds, sprains, one sided head ache, migraine
Arthritis, cold fever, fits and bile,
Piles, fistula, carbuncles, strains,
Diseases of intestines, itching of the skin,
Partial paralysis, ring worm, skin ailments,
Biting of cat, dog and spider,
Tooth ache and all the diseases and attacks,
Vanish and run away, As soon as they see me,
Please Lord bless me always so that,
All these do not tarry and run away from me.

ஈரேழ் உலகமும் எனக் குறவாக
ஆணும் பெண்ணும் அனைவரும் எனக்கா
மண்ணா ளரசரும் மகிழ்ந்துற வாகவும்

īrēzh ulakamum enakura vāha
āNum peNNum anaivarum enakkā
maNNāL aracarum makhizhnth uRa vākavum (160)

Let the seven worlds be my friends,
Let gents and ladies, and kings who rule,
Become my relations with pleasure and happiness.

உன்னைத் துதிக்க உன் திருநாமம்
சரவண பவனே சைலொளி பவனே
திரிபுர பவனே திகழொளி பவனே
பரிபுர பவனே பவமொளி பவனே
அரிதிரு மருகா அமரா வதியைக்
காத்துத் தேவர்கள் கடும்சிறை விடுத்தாய்
கந்தா குகனே கதிர்வே லவனே
கார்த்திகை மைந்தா கடம்பா கடம்பனை
இடும்பனை யழித்த இனியவேல் முருகா

unnaith thuthikka un thiru nāmam
saravana bavanē saiLoLi bavanē
thiripura bavanē thikazh oLi bavanē
paripura bavanē pavam ozhi bavanē
arithiru marukā amarā pathiyaik(165)
kāthuth thēvarkaL kadum cirai viduthāy
kanthā kugēne kathir vēlavanē
kārthikai mainthā kadambā kadambanai
idumpanai azhiththa iniya vēl murukā

Let me praise your holy names,
He who originated from Saravana,
He who originated from flashing light,
He who was born to Tripura,
He who originated from holy sound,
He whose feet is adorned with anklets,
He who severs the cords of attachment,
He who is the nephew of VishNu and Lakshmi,
He who protected the army of devas,
He who released them from prison,
He who is called Skanda and Guha,
He who holds the resplendent Vēl,
He who is the son of Karthika maidens,
He who lives in Kadambā forest,
He who is Murugā with the sweet Vēl,
Who defeated Idumbā and Kadambā asuras.

(Guha and Muruga are other names for Skanda. When he appeared, he took the form of six babies who were looked after by the six Kārthika maidens, He loves to live in Kadamba forest. He has defeated two asuras called Idumba and Kadamba and made them as his devotees).

தணிகா சலனே சங்கரன்புதல்வா
கதிர்கா மத்துறை கதிர்வேல் முருகா
பழநிப் பதிவாழ் பாலகு மாரா
ஆவினன் குடிவாழ் அழகிய வேலா
செந்தின்மா மலையுறும் செங்கல்வ ராயா
சமரா புரிவாழ் சண்முகத் தரசே

thaNikā salanē sankaran puthalvā (170)
katirkā mathurai kathir vēl murukā
pazhanip pathi vāzh pāla kumārā
āvinan kudi vāzh azhakiya vēla
senthil māmalai yuryum sengalva rāyā
samarā puri vāzh shanmuhath tharasē (175)

Hey lord who lives on ThiruthaNi mountains,
Hey lord who is the son of Lord Shiva,
Hey Lord Muruga, with shining Vēl,
Hey Lord, Who lives in Kathirgāmam,
Hey young Kumara who lives in the city of Pazhani,
Hey pretty Vēla, who lives in Thiruvavingudi,
Hey, Sengalva rāya who lives on Senthil mountains,
Hey king, Shanmuga who lives in Samarāpuri,

(ThiruthaNi, Kathirgāmam, Pazhani, Thiruvavinan kudi, Senthil Mountains and Samarāpuri are temples of Skanda. He is also known as Vēla and Kumara).

காரார் குழலாள் கலைமகள்நன்றாய்
என்நா இருக்க யானுனைப் பாட
எனைத் தொடர்ந்திருக்கும் எந்தை முருகனைப்
பாடினேன் ஆடினேன் பரவச மாக
ஆடினேன் நாடினேன் ஆவினன் பூதியை

kārar kuzhalāl kalai makal nandRāy
en nā irukka yān unaip pāda
enaith thodarnthu irukkum enthai murukanai
pādinēn ādinēn paravasa māha
ādinēn nādinēn āvinan pūthiyai (180)

When the Goddess of knowledge,
With her dark black tresses,
Placed herself on my tongue,
I did sing about you,
And I sang about my father Murugan,
Then Danced, went in to ecstasy,
And sought the company,
Of the great Lord of Thiruvavinankudi.

நேசமுடன்யான் நெற்றியில் அணிய
பாச வினைகள் பற்றது நீங்கி
உன்பதம் பெறவே உன்னரு ளாக
அன்புடன் இரட்சி அன்னமுஞ் சொன்னமும்
மெத்த மெத்தாக, வேலா யுதனார்
சித்தி பெற்றடியேன் சிறப்புடன் வாழ்க!

nēsamudan yān netRiyil aNiya
pāsa vinaikaL patRathu nīngki
unpatham peRavē un aruL āka
anpudan rakchi annamum sonnamum
meththa meththāka velāyu thanār (185)
siththi petRadiyēn siRappudan vāzhka.

When I adorned with love, my forehead with your sacred ash,
The ropes attaching me to the fate were untied,
And I reached your feet to attain your grace.
So please protect me with love, give me food and wealth,
Oh Velayudha slowly and gracefully.
Bless me with your grace,
And let me live in a great manner.

வாழ்க வாழ்கமயிலோன் வாழ்க
வாழ்க வாழ்க வடிவேல் வாழ்க
வாழ்க வாழ்க மலைக்குரு வாழ்க
வாழ்க வாழ்க மலைக்குற மகளுடன்
வாழ்க வாழ்க வாரணத் துவசம்
வாழ்க வாழ்கஎன் வறுமைகள் நீங்க

vāzhka vāzhka mayilōn vāzhka
vāzhka vāzhka vadivēl vāzhka
vāzhka vāzhka malaik kuru vāzhka
vāzhka vāzhka malaik kuRa makaLudan (190)
vāzhka vāzhka vāraNath thuvasam
vāzhka vāzhka en vaRrumaikaL nīngka

Long live, long live, the rider of peacock,
Long live, long live, the holder of Vēl,
Long live, long live, the god of mountains,
Long live, long live, he with the mountain girl, Valli.
Long live, long live, he with the flag of a cock,
Long live, long live,
Let my poverty be driven out,

எத்தனை குறைகள்எத்தனை பிழைகள்
எத்தனை அடியேன் எத்தனை செயினும்
பெற்றவன் நீகுரு பொறுப்பது உன்கடன்
பெற்றவள் குறமகள் பெற்றவ ளாமே
பிள்ளையென் றன்பாய்ப் பிரிய மளித்து
மைந்தனென் மீதுன் மனமகிழ்ந் தருளித்
தஞ்சமென் றடியார் தழைத்திட அருள்செய்
கந்தர் சஷ்டி கவசம் விரும்பிய

eththanai kuraikaL ethanai pizhaikaL
ethanai adiyēn ethanai seiyinum
petRavan nī kuru poRuppathu unkadan (195)
petRavaL kuRamakal petRavaLāmē
piLLai yendRanpāy piriya maLiththu
mainthan enmīthu un manam mahizhntharuLi
thancham endRu adiyār thazhaith thida aruL sey
kanthar sashti kavasam virumpiya (200)

You are my father and teacher,
Goddess VaLLi is my mother,
And it is your duty to pardon,
Any number of errors that I make,
Any number of mistakes that I make,
Without parting away from this your child,
With Happiness love this son of yours,
And give protection to all devotees, who seek,
And love this Skanda Sashti Kavacham.

பாலன் தேவ ராயன்பகர்ந்ததைக்
காலையில் மாலையில் கருத்துடன் நாளும்
ஆசா ரத்துடன் அங்கந் துலக்கி
நேசமுடன் ஒரு நினைவது வாகிக்
கந்தர் சஷ்டிக் கவசம் இதனைச்
சிந்தை கலங்காது தியானிப் பவர்கள்
ஒருநாள் முப்பத் தாறுருக் கொண்டு
ஓதியே செபித்து உகந்துநீ றணிய
அஷ்டதிக் குள்ளோர் அடங்கிலும் வசமாய்த்
திசைமன்ன ரெண்மர் செயலது அருளுவர்
மாற்றலர் எல்லாம் வந்து வணங்குவர்
நவகோள் மகிழ்ந்து நன்மை யளித்திடும்
நவமதனெனவும் நல்லெழில் பெறுவர்
எந்த நாளுமீ ரட்டாய் வாழ்வார்
கந்தர்கை வேலாம் கவசத் தடியை

pāalan theva rāyan pakarn thathai
kālaiyil mālaiyil karuthudan nāLum
āsā rathudan angkm thulakki
nēsamudan oru ninaivathu vāki
kanthar sashti kavasam ithanai (205)
sindhai kalangāthu thiyāni pavarkaL
oru nāl muppath āruruk koNdu
ōthiyē chepithu ukanthu nīru aNiya
ashta thikkuLLōr adangkalum vasamāy
thisai mannar eNmar ceyalathu (sernthangu) aruLvar (210)
mātRalar ellām vanthu vaNangkuvar
navakōL mahizhnthu nanmai aLiththidum
navamathan enavē nal ezhil peRuvar
entha nāLum īreddāy vāzhvar
kanthar kai vēlām kavacaththu adiyai (215)

Daily in the morning and evening,
All those who clean themselves,
With religious fervor and read,
Thirty six times a day
This Skanda Sashti Kavacham,
Which has been composed,
By the young Dēva Rāyan,
And meditate on that god with concentration,
And wear the sacred ash,
Will get the great blessings,
Of all the dev
as from all eight directions,
And the guardians of the eight directions.
All strangers would come and salute them,
The nine planets will be pleased
And shower their blessings,
They would shine in prettiness.
They would happily live on all days,
If they recite this Kavacham,
Which is equivalent to a Vēl.

வழியாய்க் காண மெய்யாய் விளங்கும்
விழியாற் காண வெருண்டிடும் பேய்கள்
பொல்லா தவரைப் பொடிபொடி யாக்கும்
நல்லோர் நினைவில் நடனம் புரியும்
சர்வ சத்ரு சங்கா ரத்தடி

vazhiyāy kāNa meiyāy viLangkum
vizhiyāl kāNa verundidum peikaL
pollāthavarai podi podi yākkum
nallōr ninaivil nadanam puriyum
sarva saththuru sankā raththadi (220)

If seen as a way, this Kavacham would show the truth,
If seen of Ghosts by their eyes, they will get scared,
It would powder bad people,
And the good people would dance with joy,
And all their enemies will be exterminated

அறிந்தென துள்ளம் அஷ்டலட்சுமிகளில்
வீரலட் சுமிக்கு விருந்துண வாகச்
சூரபத் மாவைத் துணித்தகை யதனால்
இருபத் தேழ்வர்க் குவந்தமு தளித்த
குருபரன் பழநிக் குன்றினி லிருக்கும்
சின்னக் குழந்தை சேவடி போற்றி!

arinthu enathuLLaam ashta letchumikaLil
vīra letchumikku virun thuNa vāka
sūra pathmāvaith thuNitha kai athanāL
irupaththu ezhuvarkku uvanthu amuthu aLiththa
guruparan pazhani kundRinil irukkum (225)
chinnak kuzhanthai sēvadi potRi

Oh Lord, Let my mind that has understood you,
Pray Vīra Lakshmi among the Ashta Lakshmis
My salutations to the feet of Small baby of Pazhani,
Whose hands killed Sūra Padman,
Who gave deathless nectar for the twenty-seven,
And who is my teacher on the Pazhani Mountain

எனைத்தடுத் தாட்கொள என்றன துள்ளம்
மேவிய வடிவுறும் வேலவா போற்றி!
தேவர்கள் சேனா பதியே போற்றி!
குறமகள் மனமகிழ் கோவே போற்றி!

enaith thaduth ādkoLa en thanathu uLLam
mēviya vadivurum vēlava pōtRi
thevarkaL sēnā pathiyē pōtRi
kuRa makal mana makizh kōvē pōtRi (230)

Salutations to the Skanda with the Vēl
Who has occupied my mind,
So that I am always His,
Salutations to commander of the dēvas
Salutations to the darling of Valli,
Who is the daughter of a mountain tribe.
He whose form is strong and dazzling, Praise be to Thee!
He who conquered Idumba, Praise be to Thee!

திறமிகு திவ்விய தேகாபோற்றி!
இடும்பா யுதனே இடும்பா போற்றி!
கடம்பா போற்றி கந்தா போற்றி!
வெட்சி புனையும் வேளே போற்றி!
உயர்கிரி கனக சபைக்கோ ரரசே!

thiRa miku thivya thēkā pōtRi
idumpā yuthanē idumpā pōtri
kadampā pōtRi kanthā pōtRi
vetchi punaiyum vēlē pōtRi
uyar giri kanaha sabaikkōr arasē (235)

Salutations to the ablest of Gods,
Who has a very holy form,
Salutation to him, who conquered Idumba,
Salutations to him who wears Kadamba flowers
Salutations to him who is Kanda,
Salutations to the Vēl which wears Vetchi flowers,
Salutations to the king of the golden hall of the mountain.

மயில்நட மிடுவோய் மலரடிசரணம்!
சரணம் சரணம் சரவண பவஓம்
சரணம் சரணம் சண்முகா சரணம்!

mayil nadam iduvōy malar adi saraNam
saraNam saraNam saravanabava ōm
saraNam saraNam shaNmukā saraNam
saraNam saraNam shaNmukā saraNam (239)

I surrender to flowery feet of my Lord,
Who travels on the peacock,
I surrender, surrender and surrender to the Saravanabhava,
I surrender, surrender and surrender to the ShaNmugā.

…… end ……