மேற்கோள் விளக்கக் கதை அகரவரிசை

1. அகத்தியர் கதை 2.அகத்தியர் வேள்வியைத் தடுத்த கதை 3.அகலிகை கதை 4.அக்கினிலாவின் கதை
5.அங்கதன் கதை 6.அங்கப்பன் கதை 7.அங்கம் வெட்டிய கதை 8.அங்கிவருணன் கதை
9.அங்கீரர் கதை 10.அசதியின் கதை 11.அசமஞ்சதன் கதை 12. அசன் கதை  
13. அசுரர்கள் கதை 14. அசுவத்தாமா கதை 15. அஞ்சுமான் கதை 16. அடகுவைத்த கதை
17. அடக்கம் அமரருள் உய்த்த கதை 18. அடியெடுத்துக் கொடுத்த கதை 19. அட்சய பாத்திரக் கதை 20. அட்டமாசித்திஅருளிய கதை
21. அதிகமான் கதை 22. அதிகன் கதை 23. அதிசூரன் கதை 24. அதிபத்த நாயனார் கதை
25. அத்திபதி கதை 26. அத்தி மன்னன் கதை 27. அத்தினாபுரத்தைச் சாய்த்த கதை 28. அநதாரியின் கதை
29. அநசூயை கதை (1) 30. அநசூயை கதை (2) 31. அநபாயன் கதை 32. அநுமான் கதை-(1)
33. அநுமான் கதை (2) 34. அநுமான் கதை(3) 35. அநுமான் கதை (4) 36. அநுமான் மருந்து மலையைக் கொண்டுவந்த கதை
37. அந்தகக்கவி வீரராகவர் கதை 38. அந்தகாசுரன் கதை 39. அந்தணர்களில் ஒருவரான கதை 40. அந்தணன்மாண்ட கதை
41. அப்பூதியடிகள் கதை 42. அமர்நீதி நாயனார் கதை 43. அம்பரீடன் கதை 44. அம்பலப்புளியின் கதை
45. அரசனுடைய பொருளை அள்ளிக் கொடுத்த கதை 46. அரதத்தர் கதை 47. அரவான் கதை 48. அரவிந்தன் கதை
49. அரிச்சந்திரன் கதை (1) 50. அரிச்சந்திரன் கதை (2) 51. அரியசுவர் கதை 52. அரிவிசயர் கதை
53. அருச்சுன சந்நியாசி கதை 54. அருச்சுனன் வில்லால் அடிபட்ட கதை 55. அருந்ததி ஆறு கடந்த கதை 56. அருந்ததி கதை
மேற்கோள் விளக்கக் கதை அகரவரிசை_57-117