sāngopānga pratyanga puja

sāngopānga pratyanga puja

Twenty-four Upachāras and their meanings

சாங்கோபாங்க பிரத்யங்க பூசை

இருபத்து நான்கு உபசாரங்கள், அவற்றின் விளக்கம்

Dr. R. Lambotharan MD

Saiva Siddhanta Peedam, Canada

www.knowingourroots.com

 

உருஅருள், குணங்க ளோடு உணர்வு அருள், உருவில் தோன்றும்

கருமமும் அருள், அரன்தன் கர சரணாதி சாங்கம்

தரும்அருள், உபாங்கம் எல்லாந் தான்அருள், தனக்கொன்று இன்றி

அருளுரு உயிருக்கு என்றே ஆக்கினன் அசிந்தன் அன்றே.

 

The Supreme Love – aruL -itself is His form; All His attributes and intelligence are also His Supreme Love; Five cosmic functions are His Supreme Love. Form and  components of  His Form are all His Supreme Love. Even the decor, ornaments and other paraphernalia are all His Supreme Love. He Who is beyond the grasp of our thoughts assumes these; none for His own pleasure but for bestowing the Bliss for us, the conditioned souls.

 • மெய்கண்டசாத்திரம்,சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம் பாடல் 67

Meikaṇda Sāththiram, SIVA-JNANA-SIDDHIYAR, SUBHAKSHAM, SONG 67

COMMENTARY: 1.

அருளது சத்தி யாகும்; அரன் தனக்கு அருளை இன்றித்

தெருள் சிவம் இல்லை; அந்தச் சிவம் இன்றிச் சத்தி இல்லை;

மருளினை அருளால் வாட்டி, மன் உயிர்க்கு அளிப்பன்; கண்கட்கு

இருளினை ஒளியால் ஓட்டும் இரவியைப் போல ஈசன்.

 

aruḷatu catti yākum araṉtaṉak karuḷai yiṉṟit

teruḷciva millai antac civamiṉṟic catti yillai

maruḷiṉai aruḷāl vāṭṭi maṉṉuyirk kaḷippaṉ kaṇkaṭ(ku)

iruḷiṉai oḷiyā lōṭṭum iraviyaip pōla īcaṉ

 

Sakthi is indeed the Grace, the Supreme Love of God

without this, there is no Siva.

without Siva, there is no Sakti.

Esan dispels the darkness of ignorance

of the souls with this Grace, and

grants them the Supreme Bliss,

just as the sun dispels the darkness,

shrouding the eyes, with his light.

– மெய்கண்டசாத்திரம், சிவஞானசித்தியார், பாடல் 239

Meikaṇda Sāththiram, Siva jnāna Siddhiyār, song 239

 

COMMENTARY: 2.

உமையலா துருவ மில்லை யுலகலா துடைய தில்லை

நமையெலா முடைய ராவர் நன்மையே தீமை யில்லை

கமையெலா முடைய ராகிக் கழலடி பரவுந் தொண்டர்க்

கமைவிலா வருள்கொ டுப்பா ரையனை யாற னார்க்கே.

 

umaiyalā turuva millai yulakalā tuṭaiya tillai

namaiyelā muṭaiya rāvar naṉmaiyē tīmai yillai

kamaiyelā muṭaiya rākik kaḻalaṭi paravun toṇṭark

kamaivilā varuḷko ṭuppā raiyaṉai yāṟa ṉārkkē

 

There is no other form without Umai; there is no property except the world;

has all of us as his protege there will be prosperity and there will be no evils.

He will grant grace which is unlimited to the devotees

who praise his feet wearing anklets, having forbearance of every kind.

– திருநாவுக்கரச நாயனார் தேவாரம், திருமுறை 4.40.09

– Thēvāram by Saint Thiru Nāvukkarasar (Appar)-, Thirumuṟai 4.40.09

(Translation: V.M.Subramanya Aiyar;

Courtesy: French Institute of Pondichery / EFEO -2006 and www.thevaaram.org)

COMMENTARY: 3.

சத்தி சிவன்றன் விளையாட்டுத் தாரணி

சத்தி சிவமுமாஞ் சிவன்சத் தியுமாகுஞ்

சத்தி சிவமன்றித் தாபரம் வேறில்லை

சத்திதான் என்றுஞ் சமைந்துரு வாகுமே.

 

catti civaṉṟaṉ viḷaiyāṭṭut tāraṇi

catti civaṉumām civaṉcat tiyumākum

catti civaṉaṉṟit tāparam vēṟillai

cattitāṉ eṉṟum camainturu vākumē

 

All the universe is the play of Sakti and Siva;

Sakti becomes Siva and Siva becomes Sakti;

Without Sakti and Siva is no manifest creation;

It is Sakti that becomes the forms Siva assume.

– திருமூலர் அருளிச்செய்த திருமந்திரம், பாடல் 1772

Thirumanthiram, 10th Thirumuṟai by Sanit Thirumūlar, song 1772

(Translation: B. Natarajan -2000, courtesy www,thevaaram.org)

 

COMMENTARY: 3.

ānvayaṃ puruṣavidhaḥ

tasya śraddhaiva śiraḥ

ṛtaṃ dakṣiṇaḥ pakṣaḥ

satyam uttaraḥ pakṣaḥ

yoga ātmā/  

mahaḥ pucchaṃ pratiṣṭhā/

tadapyeṣa śloko bhavati

Of him faith is verily the head; righteousness is the right side; truth is the left side; concentration is the self  (trunk); (the principle, called) Mahāt, is the stabilising tail.

 • கிருஷ்ண யசுர் வேதம், தைத்திரீய உபநிடதம் 2.3.1

Taitriya Upanishat 2.3.1; from Krishṇa-Yajur-Vēda

 

COMMENTARY: 4.

Māyā forms the body, instruments, worlds and the objects of experience in them for us. Like this, the Supreme Grace constitutes the body, instruments, worlds and objects for the form of the Almighty God. These are all not by māya but from the Supreme Grace, Shakthi constituting the form or body for the Almighty God for us.

 

COMMENTARY: 5.

The Chassis of the form of Brahmam the Supreme represented as Linga. It has the five faces of Siva. Pancha brahma mantras represent these as eesānā – the face on the top, tatpurusha – east facing face, agō– south facing face, vāmadēvā – north facing face and satyōjātā – west facing face. These mantras can only be given in siva deeksha are

 1. Om eesānāya nāma
 2. Om tatpurushāya nāma
 3. Om agōrāya nāma
 4. Om vāmadēvāya nāma and
 5. Om satyōjātāya nāma.

These are called  Pancha brahma mantras.

 1. anga: Main body parts of Siva, the head, hair, chest, eyes, armour and weapons are called anga for His form.  Six shadānga mantrās  represent these six body parts are,

Om hrudayāya nāmahā – represents the chest,

Om sirasē nāmahā – represents the head,

Om cihāyai nāmahā – represents matted hair,

Om kavasāya nāmahā – represents armour

Om nētrēpyō nāmahā – represents the eyes and

Om astrāya nāmahā – represents the weapons.

 

These shadānga mantrās  can only be given during the initiation by siva Deeksha.

 

 1. upānga: Sub-parts of the angās are called upānga. Ears, arms,hands,thighs, knees,ankles, feet, toes, fingers and nails etc are called upānga. Ten offerings of incense (dhūpa ), lamp ( deepa ), holy ash ( vibhuti ), parasol, mirror, fur-fan (chāmara ), hand-fan (vyajana), dance ( nirukta)and music ( gāna) constitute upānga for Siva’s form.

 

iii. pratyanga: Weapons and instruments of Siva are called as pratyangās. Six offerings of  food (naivēdya), sacrifice (bali), fire (hōma), daily festival (nitya utsava), offering of handful of water ( chulukōdakam) and benediction (āseervāda) constitute pratyanga for Siva’s form.

 

 1. sānga: Things closely associated with body such as cloths, garlands and jewelary are calld sānga. sa + anga = sānga. sa – means with. Eight offerings of ceremonial bath (abishēka), offering of the water at the feet (pādya), offering of the consecrated water at the mouth (ācamana), Offering of consecrated water at the head (arghya), dressing the deity ( vastra), offering of the ornaments (ābharaNa), offering of the sandal paste and offering of the flowers constitute sānga.

 

Systemic worship as precribed and described in āgamic scriptures with all these 24 offerings is called sāngopānga pratyanga puja.

 

COMMENTARY: 6.

But there are variations in this description in different āgamic traditions. Vāthula āgamic tradition explains as follows.  

pratyanga: Face, neck, chest, shoulders, belly, ears, hands, feet, fingers, thighs, knees and ankles are twelve sub parts called as pratyangās. Six offerings of  food (

naivēdya), sacrifice (bali), fire (hōma), daily festival (nitya utsava), offering of handful of water ( chulukōdakam) and benediction (āseervāda) constitute pratyanga for His body .

 

sānga: Trident, axe, toad, noose, anklet, fire etc are twelve accessary parts called sāngaas are also formative components of His body. Eight offerings of ceremonial bath (abishēka), offering of the water at the feet (pādya), offering of the consecrated water at the mouth (ācamana), Offering of consecrated water at the head (arghya), dressing the deity ( vastra), offering of the ornaments (ābharaNa), offering of the sandal paste and offering of the flowers constitute sānga by Āgamic tradition.

 

upānga: Worlds and the objects there in for experience for the God is upānga. Ten offerings of incense (dhūpa ), lamp ( deepa ), holy ash ( vibhuti ), parasol, mirror, fur-fan (chāmara ), hand-fan (vyajana), dance ( nirukta)and music ( gāna) constitute  upānga for His form.

 • யாழ்ப்பாணம், அச்சுவேலி குமாரசாமிக் குருக்கள் எழுதிய சிவபூசை விளக்கம்

Sivapoosai ViLakkam by Kumarasamy KurukkaL of Achchuveli, Jaffna

COMMENTARY: 7.

amsumān āgamic tradition explains differently as follows:

Offerings to Lord Siva are classified into three as, anga, upānga and pratyanga. Ablution, food, fire rituals, daily festivals, oil lamps, fragrant incense etc. are parts of anga; decoration of deity with clothing, ornaments etc. are upānga and fanning, showing mirror, umbrella etc. are pratyanga, as said in amsumān āgama.

 

சிவபெருமானுக்குச் செய்யும் உபசாரங்கள் அங்கம், உபாங்கம், பிரத்யங்கம் என மூன்று வகைப்படும்.  அபிஷேகம், நைவேத்தியம், ஹோமம், நித்தியோற்சவம், தூபதீபாதிகள் அங்கமெனச் சொல்லப்படும். வஸ்திரம், ஆபரணாதிகளால் அலங்கரித்தல் உபாங்கம் எனப்படும். சாமரம், குடை, கண்ணாடி முதலிய பிற உபசாரங்கள் பிரத்தியங்கம் எனப்படும் என்று ஸ்ரீஅம்சுமானாகமத்திற் சொல்லப்பட்டது.

 

 • யாழ்ப்பாணம், அச்சுவேலி குமாரசாமிக் குருக்கள் எழுதிய மூர்த்தி அலங்கார விதி

Murti alangāra vidhi by Kumarasamy KurukkaL of Achchuveli, Jaffna

COMMENTARY: 8.

சாங்கம தாகவே சந்தொடு சந்தனம்

தேங்கமழ் குங்குமம் கர்ப்பூரம் காரகில்

பாங்கு படப்பனி நீரால் குழைத்துவைத்(து)

ஆங்கே அணிந்துநீர் அர்ச்சியும் அன்பொடே.

 

sāṅgama tākavē santoḍu candaṉam

tēṅkamaḻ kuṅkumam karppūram kārakil

pāṅgu paṭappaṉi nīrāl kuḻaitthuvatthu

āṅgē aṇintunīr arcciyum anbodē.

 

In order to worship according to sāṅga-process,

Offer the normal sandal; mixed paste of red-sandal

With fragrant saffron, refined camphor, agaru and rose-water

According to the recommended proportion ,

Anoint this to the Deity and praise with pure heart and devotion.

– திருமூலர் அருளிச்செய்த திருமந்திரம், 10ம் திருமுறை, பாடல் 1004

Thirumanthiram, 10th Thirumuṟai by Sanit Thirumūlar, song 1004

 

COMMENTARY: 9.

தூமதி சடைமிசைச் சூடுதல் தூநெறி

ஆமதி யானென அமைத்த வாறே

அறனுரு வாகிய ஆனே றேறுதல்

இறைவன் யானென இயற்று மாறே

அதுஅவள் அவனென நின்றமை யார்க்கும்

 

பொதுநிலை யானென உணர்த்திய பொருளே

முக்கணன் என்பது முத்தீ வேள்வியில்

தொக்க தென்னிடை என்பதோர் சுருக்கே

வேத மான்மறி ஏந்துதல் மற்றதன்

நாதன் நானென நவிற்று மாறே

 

மூவிலை ஒருதாள் சூலம் ஏந்துதல்

மூவரும் யானென மொழிந்த வாறே

எண்வகை மூர்த்தி என்பதிவ் வுலகினில்

உண்மை யானென உணர்த்திய வாறே

நிலம்நீர் தீவளி உயர்வான் என்றும்

 

உலவாத் தொல்புகழ் உடையோய் என்றும்

பொருநற் பூதப் படையோய் என்றும்

தெருளநின் றுலகினில் தெருட்டு மாறே

ஈங்கிவை முதலா வண்ணமும் வடிவும்

ஓங்குநின் பெருமை உணர்த்தவும் உணராத்

 

தற்கொலி மாந்தர் தம்மிடைப் பிறந்த

சொற்பொருள் வன்மையின் சுழலும் மாந்தர்க்

காதி ஆகிய அறுதொழி லாளர்

ஓதல் ஒவா ஒற்றி யூர

சிறுவர்தம் செய்கையிற் படுத்து

முறுவலித் திருத்திநீ முகப்படு மளவே

 

tūmati caṭaimicaic cūṭutal tūneṟi

āmati yāṉeṉa amaitta vāṟē

aṟaṉuru vākiya āṉē ṟēṟutal

iṟaivaṉ yāṉeṉa iyaṟṟu māṟē

atuavaḷ avaṉeṉa niṉṟamai yārkkum

 

potunilai yāṉeṉa uṇarttiya poruḷē

mukkaṇaṉ eṉpatu muttī vēḷviyil

tokka teṉṉiṭai eṉpatōr curukkē

vēta māṉmaṟi ēntutal maṟṟataṉ

nātaṉ nāṉeṉa naviṟṟu māṟē

 

mūvilai orutāḷ cūlam ēntutal

mūvarum yāṉeṉa moḻinta vāṟē

eṇvakai mūrtti eṉpativ vulakiṉil

uṇmai yāṉeṉa uṇarttiya vāṟē

nilamnīr tīvaḷi uyarvāṉ eṉṟum

 

ulavāt tolpukaḻ uṭaiyōy eṉṟum

porunaṟ pūtap paṭaiyōy eṉṟum

teruḷaniṉ ṟukakiṉil teruṭṭu māṟē

īṅkivai mutalā vaṇṇamum vaṭivum

ōṅkuniṉ perumai uṇarttavum uṇarāt

 

taṟkoli māntar tammiṭaip piṟanta

coṟporuḷ vaṉmaiyiṉ cuḻalum māntark

kāti ākiya aṟutoḻi lāḷar

ōtal ovā oṟṟi yūra

ciṟuvartam ceykaiyiṟ paṭuttu

muṟuvalit tiruttinī mukappaṭu maḷavē

 

Wearing the pure crescent on the ruddy locks

Shows you are Omniscient; you mount

The bull the morph of Dharma shows

you are the Lord of Dharma;

You are the the common

Denominational state undifferentiating

That, He and She as common indexical cue.

You have three eyes; contained and uncontained

In three types of sacrificial fires. Your holding up

The deer with four legs representing four vēdas

In your palm is but to declare that you are the Head of them;

Holding the Trident as a tripinnate weapon

Is to show the Trinity of Brahma, Vishṇu       and Rudra

In your self; Eight fold form you have as ashta moorti

Is to let the world sense the source of this earth, waters, winds, fires, skies

Moon and Sun together with innumerate souls

Are also ever permanent as You at any time. Such timeless

Timelessness of Ancientry is your fame. As Ens

Entia ever, with bhootas ever, you are lucid

To clarify the phenomenal universe ever

Colour and form are to index your soaring greatness

For humans that kill their selves with word – meaning

Bred by their pride of gnosis, you have made

The hoary vēdics, vēda – chantings, vēdic transumption,

Vēdic – quest, and quest – quest, giving

Making them give – and such sixfold acts, you

Endorse in a smile and grace, having made.

 • Thiruvottriyoor orupa orupauthu by Saint Paddinaththu piḷḷaiyār, Thirumuṟai 11: 30

பட்டினத்துப் பிள்ளையார் அருளிய திருவொற்றியூர் ஒருபா ஒருபஃது, திருமுறை 11:30